· 

Bijzondere aandacht voor effecten Hoogspanningskabels

Vergadering Gemeenteraad van 19 april 2018

 

Voorstel tot het vaststellen van de beoordelingsnotities 150 kV kabeltracé en het niet opstellen van een milieueffectrapport (MER)

 

Gevraagd besluit

  1. De beoordelingsnotities vormvrije milieu effectrapportage (m.e.r.) -beoordeling 150 kV- ondergronds kabeltracé Dordrecht Merwedehaven – Alblasserdam d.d. 11 januari 2018 en 7 februari 2018 en de daarin beschreven conclusies op het gebied van de gevolgen voor het milieu door de voorgenomen aanleg van een ondergrondse 150 kV-kabeltracé vaststellen;
  2. geen milieu effect rapport (MER) opstellen.

 

Volgens de wet milieubeheer artikel 7.2 van lid 1 onder b. wordt bij algemene maatregel van bestuur ten aanzien waarvan het bevoegd gezag moet beoordelen of zij belangrijke gevolgen voor het milieu kunnen hebben geregeld, dat degene die een activiteit wil ondernemen een milieueffectrapport maakt (wet milieubeheer artikel 7.18 lid a.) indien het bevoegd gezag dat heeft beslist. Het bevoegd gezag is in deze de gemeenteraad.

 

De brief van TenneT van 19 april 2018 spreekt ervan dat het tracé niet door gevoelig gebied zou lopen en dat om die reden geen MER nodig is. Ook het rapport van de Gezondheidsraad van 18 april 2018 vormt voor TenneT geen aanleiding om van standpunt te veranderen omdat het bedrijf van mening is dat de ondergrondse verbinding aan de aanbevelingen van het rapport voldoet.

 

De Gezondheidsraad ziet in de beschikbare gegevens over associaties tussen magneetveldsterkte en een verhoogd risico op kinderleukemie ‘aanwijzingen’ voor een oorzakelijk verband. Hoewel niet bewezen is dat magnetische velden rond hoogspanningslijnen de oorzaak zijn, is het volgens de Gezondheidsraad raadzaam de toepassing van het voorzorgsbeleid te handhaven en eventueel uit te breiden naar ondergrondse hoogspanningskabels. Mogelijk spelen de magnetische velden rond elektriciteitslijnen een rol bij het verhoogde risico op leukemie. Het risico lijkt toe te nemen bij toenemende blootstelling. Ook wordt het geschatte risico hoger naarmate de blootstelling (van met name kinderen) nauwkeuriger wordt bepaald. Naar het oordeel van de Gezondheidsraad zijn er aanwijzingen voor een oorzakelijk verband.

 

Wel ziet de Gezondheidsraad in de huidige stand van de wetenschap aanleiding om het voorzorgs-beleid te handhaven. Dat moet nieuwe situaties voorkomen waarin kinderen langdurig verblijven in de magneetveldzone rond hoogspanningslijnen, waar het magneetveld gemiddeld over het jaar sterker is dan 0,4 microtesla. Te overwegen valt om dat beleid voortaan ook toe te passen op ondergrondse elektriciteitskabels en andere bronnen van langdurige blootstelling aan magnetische velden uit het elektriciteitsnetwerk. Er zijn aanwijzingen voor een verband tussen blootstelling aan magnetische velden en hersentumoren bij kinderen, weliswaar zwakker dan bij kinderleukemie.

 

De vraag die nu voorligt is of het College, de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (2x), en TenneT voldoende argumenten hebben ingebracht om te pleiten voor het niet opstellen van een MER. Wij horen graag welke argumenten er zouden zijn om hiervan af te wijken en als bevoegd gezag over te gaan tot het verplicht stellen van een MER.

Raadsvoorstel MER ondergronds150 kV - aa
Adobe Acrobat document 369.4 KB
Gemeenteraad gemeente Papendrecht 19 04
Adobe Acrobat document 185.6 KB