32 woningen Aalscholver - bouwen maar wel met goede randvoorwaarden

Het voorstel om het bestemmingsplan 32 woningen Aalscholver gewijzigd vast te stellen geeft te zien dat het beter zou zijn om in de toekomst bestemmingsplannen vroeger in het proces te behandelen.

 

Nu zien we dat de Raad aan het einde van het proces tot een besluit moet komen als er eigenlijk al vergaande afspraken zijn gemaakt met de ontwikkelaar en de aspirant-kopers. In overwegende mate willen zij graag dat het bouwproject doorgang vindt. De gemeente heeft weliswaar telkens een voorbehoud gemaakt, maar de vraag blijft hangen of dit altijd bij de ontwikkelaar en de aspirant-kopers bekend is geweest. De ontwikkelaar maakte zich zorgen toen de gemeenteraad op 3 maart (2016) een motie aannam die de besluitvorming opschortte. Eerst was uitvoerig onderzoek nodig, waaronder meting van het magnetisch veld van de hoogspanningsleiding.

 

Onze fractie heeft geworsteld met dit dossier. Enerzijds is door het college nu een meer afgewogen voorstel en besluit geproduceerd. Het onderzoek, de meting van het magnetisch veld, het overleg en de afstemming hebben dus wel degelijk effect gehad. Maar anderzijds is er nog steeds sprake van de vraag of de afweging tussen de lange termijn effecten van dit besluit kan opwegen tegen de verwachtingen en de economische voordelen op de korte termijn. Verder is er sprake van ingrijpende gevolgen mocht het project geen doorgang vinden.

 

Onafhankelijk Papendrecht staat kritisch ten opzichte van het bouwen van woningen in de nabijheid van hoogspanningsmasten. Minister Kamp (EZ) laat niet na om te benadrukken dat er zich rond de Nederlandse bovengrondse hoogspanningslijnen geen gevaarlijke situaties voordoen. De minister “vergeet” erbij te zeggen dat deze Europese normen alleen betrekking hebben op Arbo-regels. Voor het wonen bij bovengrondse hoogspanningslijnen zijn er (nog) geen Europese normen.

Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft wel normen opgesteld, waaraan een woonomgeving kan worden getoetst. Een belasting van 0,4 micro Tesla acht het RIVM het maximaal toelaatbare voor een veilige woonomgeving. Het college geeft aan dat volgens de verrichte metingen de grens, waar de veldsterkte is afgenomen tot 0,4 micro Tesla, ligt op 35 tot 40 meter uit de leiding, dus nog buiten de voorgenomen bebouwing.

 

Moeten wij de aspirant-kopers bevoogdend behandelen en nee zeggen tegen de bouw van deze 32 woningen, wetende dat deze in de directe nabijheid van hoogspanningsmasten komen te liggen?

Wij zijn van mening dat mensen vrij moeten zijn hiervoor wél te kiezen. Zeker als er sprake van is dat zij goed en volledig zijn voorgelicht en (kunnen) weten waar zij voor kiezen.

 

Maar dit mag niet betekenen dat aspirant-kopers die zich desondanks niet hebben gerealiseerd dat hun woning dichtbij hoogspanningsmasten komt te liggen, en die daardoor gealarmeerd zijn geraakt en van hun koop af willen zien, hierdoor getroffen mogen worden. Vandaar dat wij ervoor pleiten dat aan die (groep van) aspirant-kopers, die bij nader inzien van hun koop willen afzien, de mogelijkheid willen bieden van hun koop af te zien zonder dat zij daarvan financiële consequenties ondervinden.

 

Dit dossier (Aalscholver) geeft aan dat er in der haast nog een meting van het magnetisch veld gedaan moest worden, alsmede dat er nog tal van overleggen opgestart moesten worden, zoals met Tennet en het RIVM, waarbij de zorgvuldigheid bij de voorbereiding van de besluitvorming in het gedrang kwam. Mocht het project geen doorgang vinden dan zou dit onherroepelijk leiden tot ingrijpende gevolgen. Hiermee is aangetoond dat een tijdige, volledige en transparante dialoog tussen de raad en het college hoogst noodzakelijk is. Onze fractie stelt voor een informatieprotocol te ontwerpen, waarbij de werkgroep bestuurlijke vernieuwing mogelijk als klankbord kan fungeren, met het doel tot een evenwichtiger politiek – bestuurlijk proces te komen.

Amendement Aalscholver 16-06-2016 (4).pd
Adobe Acrobat document 175.4 KB
Brief Aalscholver 8-6-16.pdf
Adobe Acrobat document 4.1 MB
Bijlage met metingen.pdf
Adobe Acrobat document 27.2 MB
hoogspanningskabels.pdf
Adobe Acrobat document 280.5 KB