· 

Aanmeldperiode bloedtest PFOA/C8 verlengd tot 20 december

De fractie van OP heeft zich er de afgelopen jaren sterk voor gemaakt dat mensen een bloedtest konden laten doen op kosten van de overheid. Het gaat ons erom dat mensen zelf het besluit moeten kunnen nemen of ze dat wel of niet willen en niet door de overheid betutteld dienen te worden.

 

Over de reikwijdte van de uitzaaiing via emissies (door de lucht, via lozing op het water en in het grondwater) van deze gevaarlijke stof vanaf de jaren '70 bestaat verschil van inzicht. Het ministerie, het RIVM en de gemeente (het College van b. en w.) zijn van mening dat deze emissies niet verder zijn gekomen dan het zogenaamde (blauwe) contourengebied (een beperkte straal rondom de fabriek van DuPont/Chemours in Dordrecht).

 

Maar er zijn ook andere bronnen, zoals internationaal gerenommeerde toxicologen die aan de universiteiten  werken die een diametraal andere mening zijn toegedaan: de emissies zijn natuurlijk niet tot het contourengebied alleen begrensd. De wind transporteert deze gevaarlijke stof via de fijnstof deeltjes in de lucht en een lozing op het water komt in de rivier en wordt afgevoerd. Dus per definitie is de uitzaaiing van emissies niet beperkt tot het contourengebied alleen. Al snel kwam de aap uit de mouw. Het ging om geld. De overheid heeft decennia lang toegestaan dat een wat het goed zorg dragen voor ons milieu betreft kwestieus bedrijf als DuPont/Chemours giftige stoffen in het milieu emitteerde. Maar nu het erop aankomt haakt diezelfde overheid af als inwoners om een bloedtest vragen omdat zij willen weten of er PFOA/C8 in hun bloed zit.

 

De kosten van een bloedtest belopen anno nu ongeveer € 85 euro. En daarvan zeggen alle andere partijen dus eigenlijk tegen de inwoners: betaal dat maar zelf. Zoek het zelf maar uit. Wij 'kunnen' niets voor je doen.

 

De fractie van OP is van mening dat zo niet met mensen omgegaan mag worden.

Ten eerste dient de overheid te erkennen dat zij fouten heeft gemaakt, of zeg het iets milder en zeg dan dat er door de overheid verkeerde inschattingen zijn gemaakt. Maar dat verplicht natuurlijk wel. De overheid heeft deze zaak niet goed in de peiling gehouden en is om die reden wel degelijk in beeld als het gaat om de zorg voor een goede volksgezondheid.

Ten tweede dient de overheid te erkennen dat het om een groter gebied van uitzaaiing gaat dan louter het contourengebied. Wij hebben de term van de staatssecretaris als uitgangspunt genomen. De staatssecretaris en het ministerie gingen uit van het zogenaamde effectgebied. Het effectgebied is een betere definitie, want het effect van de uitzaaiing van deze giftige stoffen betreft minimaal heel Papendrecht. Als de wind waait stopt hij niet bij het Oosteind. De wind waait gewoon door, dus ook richting Oostpolder, Oud-Alblas, de Middenpolder en de Westpolder. Vandaar ons pleidooi om aan alle inwoners van Papendrecht, die daar behoefte aan hebben en daar zelf voor kiezen om hun moverende redenen, een gratis bloedtest op PFOA/C8 ter beschikking te stellen.

 

Onze motie riep op tot verlenging van de aanmeldperiode voor de bloedtest. Dat is alvast een eerste stap in de goede richting. Nu zou nog de stap gezet moeten worden dat niet alleen de mensen die in de contour gewoond en gewerkt hebben maar alle inwoners van Papendrecht voor een gratis bloedtest in aanmerking kunnen komen. Het beste argument dat wij kunnen bedenken is dat de inwoners van Papendrecht er niet om hebben gevraagd dat de lucht die zij inademen en het water dat zij drinken vervuild zijn met gifstoffen van een chemisch bedrijf als DuPont/Chemours.

 

De overheid heeft hen bovendien ook al die decennia dat dit is gebeurd hiervoor niet gewaarschuwd. Dat is de reden dat de overheid - nu dit te langen leste bekend geworden is - niet voor haar verantwoordelijkheid mag weglopen.

Papendrechts Nieuwsblad 22-11-2017
Papendrechts Nieuwsblad 22-11-2017