Uiteenlopende statements over gestort afval door DuPont/Chemours en TNO

Aan het College van B&W van de gemeente Papendrecht

T.a.v. de heer Aart-Jan Moerkerke, voorzitter,

Markt 22

3351 PB Papendrecht

 

 

Papendrecht

woensdag 27 september 2017

Onderwerp

Stort PFOA bevattend afval in de regio Drechtsteden – uiteenlopende statements over de hoeveelheid gestort afval door DuPont/Chemours en TNO

 

 

 

Geachte heer Moerkerke,

 

DuPont/Chemours stelt dat de opslag van PFOA bevattend afval hoger was dan wordt beweerd door TNO. Zit TNO er naast of klopt de bewering van DuPont/Chemours niet?

Hoe valt te verklaren dat TNO beweert dat naar schatting meer dan 550 kilo minder (600 minus enkele tientallen kilogrammen) PFOA bevattend afval is gestort, terwijl het bedrijf in kwestie dat heeft gestort stelt dat het om 600 kilo PFOA bevattend afval zou gaan?

 

Op 25 mei 2016 gaf Chemours een statement af, welke wij meesturen als bijlage bij deze brief. Dat statement luidde als volgt: “Tien jaar geleden is DuPont met het storten van PFOA bevattend afval gestopt. Vóór juni 2016 heeft DuPont verschillende stortplaatsen in de omgeving gebruikt voor het opslaan va zijn restafval en daar zat ook PFOA bevattend afval bij. Vanaf 1989 is er geen gebruik meer gemaakt van stortplaatsen zonder een beheerssysteem, waarbij technische voorzieningen voorkomen dat afvalstoffen zich mogelijk verspreiden via het grondwater. Vóór 1989 is PFOA bevattend afval ook opgeslagen op stortplaatsen zonder onderafdichting. Naar schatting bevatte dit maximaal 600 kilo PFOA.”

 

Op 11 juli 2017 gaf de gemeente Dordrecht in een raadsinformatiebrief (met kenmerk SO/1886570) de volgende informatie: “Naar aanleiding van de in 2016 uitgevoerde bodemonderzoeken naar PFOA op voormalige stortplaatsen heeft de provincie TNO opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de aard en omvang van de stort van mogelijk PFOA-houdend afval op de stortplaatsen Crayestein-West en Derde Merwedehaven. Van deze stortplaatsen zijn archiefgegevens beschikbaar over in het verleden gestort afval (van de oudere stortplaatsen zijn dergelijke archiefgegevens niet beschikbaar). Op 6 juli 2017 heeft de provincie het onderzoek van TNO gepubliceerd. De belangrijkste conclusie is dat er in de periode van 1985 tot 2006 op beide stortplaatsen bedrijfsafval van DuPont is gestort dat mogelijk PFOA bevat. TNO schat de hoeveelheden PFOA (zuivere stof) op beide stortplaatsen in op enkele tientallen kilogrammen. TNO heeft geen aanwijzingen gevonden dat hierbij vergunningeisen zijn overschreden.”

 

TNO komt uit op een schatting dat de hoeveelheid PFOA bevattend afval niet meer beloopt dan ‘enkele tientallen kilogrammen’, terwijl DuPont/Chemours in een eigen bedrijfsstatement over afvalstortplaatsen aangeeft dat het naar schatting om maximaal 600 kilo PFOA bevattend afval gaat.

 

Hoe valt het verschil tussen deze beide beweringen volgens u te verklaren?

 

Dit is een brief conform artikel 40 van het Reglement van Orde van de Gemeenteraad van Papendrecht, zodat wij mogen verwachten dat u ons binnen dertig dagen na dagtekening kunt antwoorden. Alvast dank voor de te nemen moeite.

 

 

Hoogachtend,

 

 

Ruud Lammers.

Statement DuPont/Chemours
2016-0525-statements-over-afvalstortplaa
Adobe Acrobat document 214.8 KB
Statement TNO
ZmjndrsJO_raadsinformatiebrief_dordrecht
Adobe Acrobat document 174.5 KB