VVD Papendrecht in debat tweemaal feiten-vrij

VVD Papendrecht in debat tweemaal feiten-vrij

 

  1. ten aanzien van verlaging lokale lasten en
  2. ten aanzien van minder regeldruk ondernemers en bedrijfsleven

 

Het is de fractie van Onafhankelijk Papendrecht opgevallen dat de VVD-fractie in Papendrecht niet correct met de feiten omspringt als het gaat om (1) de verlaging van de lokale lasten en de (2) de vermindering van de regeldruk voor bedrijven en ondernemers. Dit behoeft een correctie.

 

De aanpassing van het BBV betreft een autonome ontwikkeling

In 2016 is het zogenaamde Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) aangepast. Dat houdt in dat de gemeente bij de berekening van tarieven van heffingen, die hoogstens kostendekkend mogen zijn, inzichtelijk moet maken dat (1) de geraamde baten de ter zake geraamde lasten niet overschrijden, (2) wat de beleidsuitgangspunten zijn die aan deze berekeningen ten grondslag liggen en (3) hoe deze uitgangspunten bij de tariefstelling worden gehanteerd. In Papendrecht zijn de wijzigingen inmiddels doorgevoerd en de begroting 2018 is op de nieuwe landelijke programma's en taakvelden ingericht. Het gaat hier om een autonome ontwikkeling die samenhangt met de aanpassing van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

 

1.       VVD ten aanzien van lagere lokale lasten feiten-vrij

In het Papendrechts Nieuwsblad van woensdag 08 november jl. stelt de fractievoorzitter en lijsttrekker van de VVD, Marco de Haas, het volgende: “We hebben het grote aantal voorzieningen dat Papendrecht rijk is in stand gehouden, zonder dat we daarvoor de belastingen hoefden te verhogen. We hebben zelfs een lastenverlaging van ruim honderd euro per huishouden voor elkaar gekregen”.

 

Deze lastenverlaging heeft geen betrekking op de inzet van de VVD (of breder de gemeenteraad), maar volgt uit de autonome ontwikkeling die samenhangt met de aanpassing van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Tijdens de begrotingsbehandeling op donderdag 09 november 2017 gaf wethouder Anouk van Eekelen op vragen van Onafhankelijk Papendrecht namens het College van B en W toe dat het hier inderdaad een autonome (landelijke) ontwikkeling betrof.

 

Het is dus niet correct te stellen dat de VVD een lastenverlaging van ruim honderd euro per huishouden voor elkaar heeft gekregen, maar het is een gevolg van een autonome ontwikkeling die samenhangt met de aanpassing van het BBV”, aldus Ruud Lammers, fractievoorzitter van Onafhankelijk Papendrecht.

 

2.       VVD ten aanzien van minder regeldruk bedrijfsleven ook feiten-vrij

Als we kijken naar het kennisniveau dan doen we het als Papendrecht minder goed dan het gemiddelde in Nederland. Saillant is dat bij de gemeente Papendrecht geen informatie over (1) het ondernemingsklimaat, (2) het vestigingsklimaat, (3) de prioriteiten voor het economische beleid en  (4) de hoogte van de regeldruk bekend zijn. Dat maakt het vergelijken lastig.

 

Het voortdurdend roepen dat bijvoorbeeld de regeldruk voor ondernemers en bedrijfsleven omlaag moet komt hierdoor in een ander daglicht te staan. Er zijn gewoon geen feiten over beschikbaar.

 

De VVD is reeds ettelijke jaren in het College van B en W van Papendrecht vertegenwoordigd en roept telkens dat de regeldruk voor ondernemers en bedrijven omlaag moet. Wij vragen ons inmiddels af wat de VVD dan al die jaren op dat gebied in Papendrecht heeft gepresteerd?

 

In voornoemd artikel in het Papendrechts Nieuwsblad stelt de VVD-lijsttrekker: “Onze vertrouwde thema’s, zoals het terugdringen van regeldruk, het verantwoord op orde houden van de gemeentebegroting en opkomen voor onze ondernemers blijven de kern van ons liberale geluid”.

 

Wat wij van OP daarentegen zien, is een VVD-fractie die het de Papendrechtse MKB ondernemers en bedrijven bepaald niet gemakkelijk maakt. Er bereiken onze fractie regelmatig signalen en geluiden van teleurstelling, frustratie over gebrek aan medewerking en gebrek aan steun vanuit het College van B en W, respectievelijk de gemeente. Een Rijwielhandel (Korteland) die zich graag wil ontplooien aan de Coornhertstraat, wordt door de gemeente zelfs met man en macht tegengewerkt.

 

De VVD baseert zich ook hier niet op de feiten. De VVD-lijsttrekker roept feiten-vrij dat de VVD voor het terugdringen van de regeldruk is maar doet – als het er echt op aankomt – helemaal niets. Uiteindelijk is daar niemand mee gebaat”, aldus Ruud Lammers, fractievoorzitter van Onafhankelijk Papendrecht.

 

Papendrechts Nieuwsblad 08-11-2017
Papendrechts Nieuwsblad 08-11-2017
Algemene beschouwingen OP 09 november 2017
Algemene beschouwingen OP 09 november 2017