Bibliotheek? JA! Supermarkt? NEE!

Aan de Burgemeester van de gemeente Papendrecht,

T.a.v. de heer Aart-Jan Moerkerke

Markt 22

3351 PB Papendrecht

 

 

Papendrecht, woensdag 1 november 2017

Onderwerp: Bibliotheek / ALDI / LIDL

 

 

Geachte heer Moerkerke,

 

Met deze brief vragen wij uw aandacht voor het volgende.

 

Opgemelde zaak is woensdag 25 oktober jl. in de commissie Ruimte aan de orde geweest. Onze fractie was met stomheid geslagen toen zij bemerkte dat de coalitiefracties inhoudelijke behandeling uit de weg gingen en het onderwerp na een debat van 2½ uur terugverwezen naar het College.

De insprekers op voornoemde zaak, de heren de W.J. de Leur en D. van der Vorm, waren - zacht uitgedrukt - niet erg te spreken over deze gang van zaken. Zij vroegen zich af wat voor zin het had gehad hun vrije woensdagavond hieraan op te offeren.

 

Het geheel was niet fraai: notabene een commissie die niet bereid was om inhoudelijk met elkaar in debat te gaan! Dat is bepaald geen stimulans voor een levendige lokale democratie. Het valt dan ook te betreuren dat er zo lang zo feitelijk nietszeggend over dit onderwerp werd gesproken. De aanwezige portefeuillehouder stelde dat het slechts ging om het ophalen van informatie. Dat daar zo veel kostbare commissietijd aan werd besteed is én blijft een vreemde zaak.

 

Discussie op de Raadsmail 31 oktober

Gisteren ontspon zich op de Raadsmail een discussie naar aanleiding van deze commissievergadering. En omdat dit ons erg verontrust wijden wij er toch maar weer een brief aan.

 

Onze college, André Stremler van het Papendrechts Algemeen Belang, stelde onzes inziens terecht bij brief de vraag aan het College of deze gang van zaken niet strijdig zou zijn met de Financiële Verordening 2017 van de gemeente? In het bijzonder werd naar artikel 7 van die Verordening gewezen. Ook vroeg de fractie van het PAB de andere fracties naar hun mening terzake.

Onze fractie volgt de redenering van onze collega fractie en is van mening dat het geheel afgelopen woensdag 25 oktober jl. een rommelige, onoverzichtelijke en weinig transparante indruk achter heeft gelaten bij diegenen die de zaak zelf (zorg voor de omwonenden en de (senioren) bewoners van de Schoolstraat, behoud en innovatie van de bibliotheek op de huidige locatie, verbetering van de detailhandel kansen in het winkelcentrum de Meent, serieus nemen van insprekers en ga zo maar verder) serieus willen nemen.

 

Aansluitend volgde op de Raadsmail een antwoord van het College, namens mevrouw van Eekelen, dat het College het voorstel had ingetrokken en verder werd in een enkele regel tamelijk cryptisch omschreven hoe het College om wilde gaan met de brief die onze college had ingezonden. Van een antwoord op die brief was en is in onze ogen dan ook geen sprake.

 

Ook zou het verzoek van onze college achterhaald zijn: dat is met andere woorden onduidelijk en lastig na te volgen. Dit dient opgehelderd te worden wat ons betreft. En terecht klom onze collega vervolgens hierop weer in de pen en liet nog diezelfde dag via de Raadsmail weten dat er nog steeds vragen bestonden met betrekking tot de in de mail van het College gedane uitlatingen: de mail van mevrouw van Eekelen was geen antwoord op de vragen die aan het College waren gesteld.

 

Dit dient wat ons betreft ook opgehelderd te worden. Zo zouden we als College en Raad niet met elkaar om moeten willen gaan. Zo’n belangrijk onderwerp als het onderhavige in één-tweetjes op de Raadsmail uitwisselen. Waar zijn de tijden gebleven dat wij als College en Raad de tijd namen om goed over de zaken die voorlagen met elkaar na te denken en te spreken?

Alles moet nu even-hup-snel en dan worden er onmiskenbaar fouten gemaakt. Zo ook hier in dit geval. Onzorgvuldigheid troef. De bewoners aan de Schoolstraat bleken niet geïnformeerd, de ondernemers die al lange tijd bij het wel en wee van Papendrecht betrokken zijn worden niet geïnformeerd. Het College doet kortom rare dingen en is niet bezig met het bevorderen van het belang van onze gemeente en het belang van het centrum. Het heeft er alle schijn van dat er erg veel langs elkaar heen wordt gewerkt op het gemeentehuis?

 

Wij spreken u als burgemeester hierop aan, omdat u in uw rol als voorzitter van het College weet wat er in het College wordt gesproken en omdat u in uw rol van voorzitter van de Gemeenteraad weet wat er in de boezem van dit bestuursorgaan wordt besproken.

 

Kort geleden hebben wij met elkaar gesproken over de invulling die het College wilde geven aan een op initiatief van Onafhankelijk Papendrecht aangenomen motie inzake het informatieprotocol. Wij kunnen kennelijk niet genoeg benadrukken dat informatieverstrekking tussen College en Gemeenteraad essentieel is voor een goed functionerende en transparante politiek.

 

Dat informatieprotocol gaat bewust in op het begrip van de zogenaamde ingrijpende gevolgen. Wij hebben dit eerder al eens duidelijk bij de hand gehad toen het Fokker-dossier werd behandeld. Toen is ook gesteld dat het er aan schortte op welke wijze het College toen is omgegaan met de Gemeenteraad: belabberde informatievoorziening en besluitvorming onder hoge tijdsruk.

 

Bij besluiten die ingrijpende gevolgen voor de gemeente of de inwoners van de gemeente hebben kunnen wij niet anders dan telkens weer naar voren brengen dat dit in goed samenspel tussen College & ambtelijke staf en Gemeenteraad & griffie dient te gebeuren. Op het moment dat daar een vertrouwensbreuk aan het ontstaan is dient dat snel gerepareerd te worden. Zo’n discussie op de Raadsmail als van dinsdag 31 oktober jl. is wat ons betreft zo’n aanzet tot een vertrouwensbreuk. Als het College aantoonbaar informatie achter houdt voor de Gemeenteraad, ook al zijn er formele overwegingen die ter zake een rol kunnen spelen, gaat het de verkeerde kant op.

 

Aangescherpt informatieprotocol

Tijdens de Commissie ABZ van 25 september jl. heeft onze fractie een tekstuele passage ingebracht in aanvulling op en ter aanscherping van het toentertijd voorliggende informatieprotocol. De tekst van die aanvulling c.q. aanscherping luidde als volgt:

 

  • Alle door burgemeester en wethouders te nemen besluiten die – de (actuele) bestuurlijke en politieke verhoudingen mede in aanmerking genomen – redelijkerwijs ingrijpende gevolgen voor de gemeente kunnen hebben, maar waarvoor onder punt 1 tot en met 5 van dit protocol onder het kopje Algemeen geen regeling is getroffen, zullen evenzeer aan de raad worden voorgelegd om zijn eventuele wensen en bedenkingen vooraf te horen.

Dit zou dan punt 6. worden van het protocol (onder het kopje Algemeen).

 

Bij de vaststelling van de besluitenlijst is de volgende tekst terzake opgenomen:

 

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN  DE RAADSCOMMISSIE ABZ d.d. 25 SEPTEMBER 2017

07. Informatieprotocol. Ph AJM   Portefeuillehouder Moerkerke geeft een korte toelichting op het onderwerp. Er wordt aansluitend kort gesproken over de  communicatie inzake de openbare besluitenlijst van het college naar de raad, de volgorde van informeren van de raad en de pers en de ingrijpende gevolgen. De portefeuillehouder neemt de suggestie van de heer Lammers (om onder 1. Algemeen van het protocol, toe te voegen als punt 6 (“Alle door burgemeester en wethouders te nemen besluiten die, de actuele en politieke verhoudingen mede in aanmerking genomen, redelijkerwijs ingrijpende gevolgen voor de gemeente kunnen hebben, waar voor punt 1 t/m 5 onder het kopje Algemeen van dit protocol geen regeling is getroffen, zullen evenzeer aan de raad worden voorgelegd, om eventuele wensen en bedenkingen vooraf te horen”.) mee. Verder is een ieder uitermate tevreden met het protocol en wordt dit agendapunt afgesloten.

 

Opgemelde zaak rondom de Bibliotheek / ALDI / LIDL geeft aan dat er serieuze vragen leven, in elk geval bij de oppositie. De oppositie kan qua machtsfactor buiten spel worden gezet of gehouden. Maar het is goed gebruik naar de argumenten van de kant van de oppositie te luisteren én als ze zinnig zijn er iets mee te doen. Wat ons betreft pakt de burgemeester hier nu zijn rol.

 

Welnu, het informatieprotocol zou wat onze fractie betreft kunnen (en moeten) worden geactualiseerd en gedeeld met de Gemeenteraad. Wat ons betreft zou het informatieprotocol met de toevoeging als door onze fractie aangegeven tijdens de Commissie ABZ, waarvan u als burgemeester hebt gezegd dit “mee te nemen”, dienen te worden geactualiseerd én gedeeld, opdat een ieder duidelijk zal zijn aan welke protocollaire regels wij ons zullen houden.

 

Dit laat onverlet dat op de eerder gestelde vragen in dit dossier een ruimhartig, open en transparant antwoord dient te komen. De Gemeenteraad dient wat onze fractie betreft van alle informatie te worden voorzien en ter zake in de gelegenheid gesteld te worden zijn wensen en bedenkingen te mogen en kunnen uiten. Voorafgaand aan een onomkeerbaar besluit. Onze fractie sluit zich dan ook con amore aan bij het terechte verzoek van onze collega fractie PAB en trekt in die zin gezamenlijk als oppositiepartijen op om te voorkomen dat in achterafkamertjes door uw College van B&W nog net voordat de verkiezingen in maart 2018 plaats zullen vinden onherroepelijke besluiten zullen worden genomen die de inwoners én de ondernemers van Papendrecht kunnen schaden.

 

En om de vraag te illustreren of het hier over zogenaamde ingrijpende gevolgen gaat, verwijzen wij u naar de door onze fractie recent met het College en de Raad gedeelde handtekeningenlijsten die oproepen de LIDL niet in het huidige pand van de bibliotheek te vestigen, het pand van de bibliotheek niet te verkopen en de bibliotheek niet te verplaatsten.

 

Hoogachtend,

Namens de fractie van Onafhankelijk Papendrecht,

 

Ruud Lammers, fractievoorzitter.

Financiële Verordening 2017 Gemeente Papendrecht
gmb-2016-181414.pdf
Adobe Acrobat document 307.7 KB