Papendrecht heeft …  geen antwoord

Het functioneren van de lokale democratie in Papendrecht is nagenoeg tot stilstand gekomen. Het College van B&W weigert nog langer vragen van de fractie van Onafhankelijk Papendrecht te beantwoorden.

 

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht had - ter verificatie - enkele vragen aan het College gesteld. Het ging met name om vragen met betrekking tot de giftige stoffen emissies van Nedstaal. Het is nodig dat het College deze vragen beantwoordt omdat een inhoudelijk debat zonder de juiste feiten niet plaats kan vinden. Om die reden had de fractie van Onafhankelijk Papendrecht aan het College gevraagd of de emissies van Nedstaal juist waren of niet.

 

Het College gaf in een brief aan dat de fractie van Onafhankelijk Papendrecht maar naar de Provincie moest stappen als zij antwoord wenste op haar vragen. Maar dat is een onbegaanbare weg want de Provincie geeft geen antwoord als het College er niet om vraagt. Bovendien is het de juiste gang van zaken dat fracties in de Gemeenteraad aan het College vragen stellen en niet zelf op eigen houtje naar de Provincie stappen. Stel je voor dat alle gemeenteraadsfracties naar de Provincie zouden stappen als hun Colleges weigeren antwoord te geven: dat zou een mooie janboel worden!

 

Het kan zijn dat het College erg moe is geworden van alle vragen die de fractie van Onafhankelijk Papendrecht de afgelopen jaren onafgebroken is blijven stellen. Maar dat is nou ook juist de rol van een oppositie partij. Vragen stellen die lastig zijn of ‘even niet uitkomen’ voor het establishment. Kritisch zijn, verhalen van inwoners doorvertellen en met door de machthebbers ongewenste moties komen. Dat is nu eenmaal de rol van de oppositie binnen onze lokale democratie. Bij Onafhankelijk Papendrecht zitten nu eenmaal geen “ja-knikkers”, maar kritische Raadsleden die hun rol als volksvertegenwoordiger serieus opvatten.

 

Het is van belang dat het College de vragen vanuit de Gemeenteraad serieus blijft nemen, want anders is het einde zoek in de lokale democratie. Dat zou in Papendrecht de facto neerkomen op een lokale dictatuur van landelijke partijen. Veel inwoners vinden toch al dat de politiek (te) ver van hen afstaat. De welbekende kloof tussen het openbaar bestuur en de inwoners wordt echter nóg groter als het College de volksvertegenwoordiging links laat liggen en niet meer serieus ingaat op vragen van die kant. Het College dient derhalve snel tot inkeer te komen.

 

“Ondanks dit betreurenswaardige dieptepunt bij de attitude van het College in de richting van de Gemeenteraad verwacht ik dat het College tot inkeer zal komen en alsnog de vragen die de fractie van Onafhankelijk Papendrecht heeft gesteld serieus zal willen beantwoorden. Doet het College dat niet, dan volgt onherroepelijk een motie van wantrouwen en dan sturen we het College naar huis. Want een College dat de Gemeenteraad niet langer serieus neemt is  over het algemeen geen lang leven beschoren”, aldus Lammers.

 

Einde persbericht

contactpersoon: Ruud Lammers

telefoon (06) 10964340

Vragen van Onafhankelijk Papendrecht
Art 40 rvo vragen OP inzake emissies.pdf
Adobe Acrobat document 376.8 KB
Brief van het College
Antwoord College vragen OP inzake emissi
Adobe Acrobat document 1.3 MB
Brief fractie O.P.
Brief over beantwoording Art 40 rvo vrag
Adobe Acrobat document 447.9 KB
Persbericht
0053 Persbericht OP inzake beantwoording
Adobe Acrobat document 325.8 KB

Onafhankelijk Papendrecht hekelt willekeur College van B&W

 

Ø  College Papendrecht weigert vragen van de oppositie te beantwoorden

 

Tot tweemaal toe stelt het College vragen (ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de Gemeenteraad) niet te willen beantwoorden en verwijst het onze fractie door naar de Provincie. Want, zo redeneert het College, het College kan geen (inhoudelijk) antwoord op onze vragen geven omdat de Provincie het bevoegd gezag is.

 

De Gemeenteraad kan zijn taak als controleur op hoofdlijnen van beleid niet (goed) uitvoeren als op serieuze vragen die aan het College worden gesteld geen antwoord (meer) gegeven zal worden.

Inhoudelijk debat kan niet op goede wijze plaatsvinden als over de feiten (vooraf) geen duidelijkheid of overeenstemming bestaat.

 

Wij zijn van mening dat het College, als het om het beantwoorden van vragen uit de Raad gaat die om kennis van zaken en inhoudelijkheid vragen, zelf de nodige stappen dient te zetten, opdat beantwoording van die vragen gerealiseerd kan worden. Het College doet dat wél bij tal van andere organisaties en Gemeenschappelijke Regelingen. Waarom in dit geval dan niet?

 

 

Er lijkt sprake te zijn van willekeur. Vragen van een oppositiepartij worden niet langer serieus genomen en afgeschoven naar de Provincie. Het College behoort de Provincie te benaderen voor beantwoording en kan die antwoorden dan doorgeleiden naar de Gemeenteraad”, aldus Lammers.

Tweede brief van het College
Brief OP.pdf
Adobe Acrobat document 617.1 KB