· 

Technische vragen bij de Perspectiefnota 2024-2029

Op pagina 7 lezen we dat de samenwerking tussen cultuurpartners steeds meer vorm krijgt omdat de meerwaarde van de samenwerking helder is.

· Kunt u hiervan concreet voorbeelden geven?

De ombuigingen (bezuinigingen) van 2020 zijn intussen snel aan het verdampen. Was er vanaf de aanvang van deze bestuursperiode nog sprake van positieve begrotingsresultaten, voor de komende jaren ziet het financiële beeld er minder florissant uit.

Uit het persbericht van 1 juni 2023: “Het college van burgemeester en wethouders biedt aan de gemeenteraad de jaarrekening 2022 aan. Net als voorgaande jaren sluit Papendrecht 2022 af met een positief resultaat op de jaarrekening. De gemeente houdt ruim €11.5 miljoen over, dat is ruim tweemaal zoveel dan was voorzien.”

Het financieel meerjarenperspectief laat zien dat het structurele begrotingssaldo vanaf 2026 negatieve cijfers vertoont (pagina 10).

· Waarom is er niet voor gekozen nu alvast bezuinigingen in te boeken, in weerwil van het advies van de VNG?

De investeringen in het kader van het meerjarenperspectief toont ons een lijstje. De Multifunctionele Accommodatie (MFA) staat opgenomen voor € 7 miljoen. Bij de presentatie van de beeldvormende vergadering zagen wij dat de investering in de MFA niet gelijk oploopt in het proces van dat van de VO scholen.

Op sheet 13 van die presentatie zijn de structuurontwerpen van de VO scholen wél genoemd, maar het structuurontwerp van de MFA niet.

· Waarom is ervoor gekozen het structuurontwerp van de MFA niet gelijktijdig mee te laten lopen met dat van het structuurontwerp van het van der Palm gebied (scholengemeenschap Willem de Zwijger)?

Het lijkt ons verstandig beide structuurontwerpen gelijktijdig op te laten lopen richting de besluitvorming in december (2024).

De huisvesting VO-scholen werd een paar jaar geleden nog geraamd op 90 miljoen euro. Inmiddels vernamen wij tijdens de beeldvormende vergadering van vorige week dat we moeten rekenen met een investering van tussen de € 115-130 miljoen.

· Dit zal hogere kapitaallasten tot gevolg hebben?

· Is er een grens aan de leencapaciteit (bij de BNG) als het gaat om investeringen in scholen en cultuurgebouwen?

· En zo ja, waar ligt die grens voor de gemeente Papendrecht?

In het lijstje van het meerjarenperspectief missen wij de onderzoekskosten voor een Lightrail verbinding van Papendrecht naar Rotterdam. In het najaar van 2023 heeft de raad zich positief uitgelaten over de oplegnotitie van OP D66 PvdA over de Lightrail.

· Waarom staat de Lightrail niet opgenomen in het lijstje investeringen meerjarenperspectief?

Ook missen wij in dit lijstje de onderzoekskosten voor een cultuurgebouw op de Meent.

· Wat is ervoor nodig dat dit plan eens serieus zal worden onderzocht?

Op pagina 13 lezen we dat Automaatje van de ANWB door de gemeente wordt bekostigd. Op pagina 27 lezen we dat het gaat om € 30.000. Wij vragen ons af waarom vorig jaar buslijn 4/14 werd bekort en niet meer door kon rijden naar winkelcentrum Wilgendonk. Als gevolg van dit besluit kwamen met name ouderen die minder mobiel waren in de verdrukking en kunnen eenzaamheidsgevoelens gemakkelijk wortel schieten.

· Vangt ANWB Automaatje wat met het vervallen van de haltes van buslijn 4/14 verloren ging ten dele of volledig op?

· Vindt hiervan monitoring plaats, eventueel samen met het Reizigersoverleg?

Bestaanszekerheid blijft een probleem. Ook Papendrecht heeft groepen inwoners die financieel problemen hebben.

· Hoe ver zijn we met het oplossen van de problemen van Papendrechters die geraakt werden door de Toeslagenaffaire

Op pagina 14 lezen we dat het sociaal domein veel aandacht verdient en dat er afgelopen jaar meerdere stappen zijn gezet.

· Op welke stappen doelt u concreet?

Op pagina 15 komt bij de fysieke leefomgeving aan bod dat er een haalbaarheidsstudie voor de MFA wordt ondernomen. Hierboven hebben wij al aangegeven dat wij het liefste zien dat de bestuurlijke voorbereidende processen ter zake van de VO scholen (met name het van der Palm gebied), de MFA en de maatschappelijke partners en verenigingen tegelijk oplopen, zodat de raad in december een gedragen besluit kan nemen.

· Is het uw inzet om dit ook zo aan te pakken?

Op pagina 27 lezen we dat voor het projectleiderschap opstellen Visie Sociaal Domein een incidenteel bedrag van € 115.000 wordt gedekt vanuit de Egalisatiereserve Rijksstromen Taakmutaties.

· Was dit echt nodig, aangezien er toch een brede visie op het sociaal domein bestaat die Drechtsteden breed prima voldoet?

Wat zijn de totale kosten voor opvang van asielzoekers en Oekraïners, dat is onduidelijk vanwege het feit dat het om verschillende potjes gaat. Het gaat in totaal om 185 mensen. De verbouw van de leslocatie aan de Schoorweg 6 kost € 85.000 (pagina 29).

· Zijn de kosten en de vergoedingen vanuit het Rijk (COA) met elkaar in evenwicht? We nemen aan dat de gemeente kosten maakt voor onderwijs, onderwijsvoorzieningen, zorgkosten, begeleidingskosten, huurkosten Seringenstraat (50 alleenstaande minderjarige asielzoekers), Poldermolen 8 (85 meerderjarige asielzoekers) en Poldermolen 10/18 (50 Oekraïense vluchtelingen).

· Wat zijn de totale kosten van de asielopvang (het hele lijstje) en welke vergoedingen vanuit het Rijk staan daar tegenover? Is het in evenwicht of niet?

· Blijft het bij deze 185 asielzoekers en Oekraïners of komt er vanwege de Spreidingswet nog meer op ons af?

Op pagina 33 lezen we dat de gemeente een vergoeding krijgt via het gemeentefonds (Faciliteitenbesluit opvangcentra).

· Is deze vergoeding voldoende om de structurele formatie te bekostigen?

Op pagina 30 lezen we dat de Renteontwikkelingen leningenportefeuille een negatief effect geven van € 200.000.

· Heeft dit betrekking op de leningen aan Fokker? Of op alle leningen van de gemeente aan externen?

Op pagina 32 lezen we dat de bijdrage aan de Waterbus met € 25.000 structureel wordt verhoogd.

· Is elektrisch varen duurder geworden?

Voorts constateren we dat er uitbreiding is van het ambtelijk apparaat. Er komen een Procesregisseur Senioren, een Beleidsregisseur Sport & Cultuur en een Ouderenadviseur Senioren (bij Sterk Papendrecht) bij.

· Zijn deze nieuwe functies echt nodig?

· Of is dit een compensatie van de bezuinigingen die vanaf 2020 hebben plaatsgevonden?

Printbare versie technische vragen Perspectiefnota 2024-2029
Technische vragen OP inzake perspectiefn
Adobe Acrobat document 88.1 KB