· 

Senator OPNL: 'Herstel vertrouwensschade die de Rechtsstaat heeft opgelopen vanwege overheidsfalen'

Ton Raven, senator Onafhankelijke Politiek Nederland (Eerste Kamer)
Ton Raven, senator Onafhankelijke Politiek Nederland (Eerste Kamer)

Reactie Regeringsverklaring Senator OPNL

Laat ik beginnen met het belangrijkste: De OSF-fractie zegt het vertrouwen op in alle besturen van de pensioenfondsen die in de afgelopen 13 jaar geen pensioenindexering hebben toegekend.

En… De OSF-fractie zegt het vertrouwen op in alle gewezen bewindspersonen die hieraan in de afgelopen 13 jaar hebben meegewerkt. Zo… Dat is er uit. Ik kom er later nog op terug.

 

Voorzitter,

Minstens zo belangrijk om mee te beginnen…

Mag ik de bewindspersonen van het nieuwe Kabinet, zeg maar het “compensatie-kabinet”, welkom heten in deze Kamer. Aan U de belangrijke taak om de enorme vertrouwensschade te herstellen die de Rechtsstaat heeft opgelopen vanwege overheidsfalen. Een hersteloperatie die zijn weerga niet kent in onze parlementaire geschiedenis. Ga maar na:

  • Compensatie van schade door toedoen van het kinderopvangtoeslagschandaal;
  • Compensatie van de aardbevingsschade in Groningen en grote delen van de rest van Noord-Nederland;
  • Compensatie van de ten onrechte geheven vermogensrendementsheffing in de afgelopen jaren;
  • Compensatie voor het verminderen van de schulden als gevolg van het leenstelsel voor studenten;
  • Compensatie voor het beoogde loslaten van de AOW-koppeling;
  • Compensatie voor het niet indexeren van de pensioenen over de periode 2009-2021 waardoor de koopkracht van de pensioenen met meer dan 20% is verminderd. Ronduit schandalig. Daar kom ik later nog op terug …

Voorzitter,

Deze compensatie-opdrachten lijken een schier onmogelijke opgave voor het nieuwe Kabinet. Toch rust op uw schouders de belangrijke taak om het vertrouwen in onze Rechtsstaat en onze overheid te herstellen. Geen gemakkelijke opgave, ook al vanwege de zeer gepolariseerde verhoudingen waarmee sommige partijen het ambt van Minister of Staatssecretaris structureel proberen te ondermijnen. Wij zijn blij dat het informateurs en formateurs uiteindelijk is gelukt nog mensen te vinden die bereid zijn toe te treden tot deze ploeg van bewindspersonen.

 

Ons advies aan het Kabinet: Streef naar breed draagvlak. Het Kabinet heeft slechts een kleine meerderheid in de 2e Kamer en een minderheid in de 1e Kamer. Dat is een povere uitgangssituatie.

 

De Onafhankelijke Senaatsfractie wil met U werken aan de opdracht om Nederland weer op het juiste pad te zetten. U kunt waar nodig op ons rekenen. Daarvoor verwachten wij wel daadkracht, draagkracht en overtuigingskracht. Alleen met breed draagvlak kan de verloren tijd worden ingehaald en kan het vertrouwen in de overheid hersteld worden.

 

Zorg voor een nieuwe bestuurlijke aanpak. Zoek daarbij verbinding op inhoud. Kijk naar wat partijen bindt, niet naar wat hen scheidt. Vorm hiertoe een Staatscommissie, die komend half jaar werkt aan een Kamerakkoord dat breed wordt gedragen door alle partijen in 1e en 2e Kamer. Zorg daarbij voor een goede planning en control zodat uitvoering gewaarborgd is.

 

De Onafhankelijke Senaatsfractie vertegenwoordigt de grootste onafhankelijke politieke stroming in Nederland. Ons platform bestaat uit een groot aantal Provinciale en Lokale Partijen die in provincies en gemeenten vertegenwoordigd zijn.

 

Te vaak worden in het “Haagse beleid” de belangen van de regio’s onder gewaardeerd. Dat moet verbeteren. Versterk daarbij de posities van gemeenten. Zij spelen een cruciale rol bij de invulling en uitvoering van Rijksdoelen. Zonder gemeenten geen uitvoering van Rijksbeleid. Toch worden talloze, met name kleinere gemeenten, via de eerste berekeningen van de herverdeling van het Gemeentefonds bedreigt met grote financiële bezuinigingen.

 

Ons pleidooi is dat GEEN ENKELE gemeente bij de herverdeling van het gemeentefonds er op achteruit gaat. Dat vergt de nodige extra middelen, maar dit past bij de opdracht van dit “Compensatie-Kabinet”, dat fouten uit het verleden moet herstellen en moet werken aan herstel van vertrouwen.

 

Artikel 108 lid 3 biedt geen ruimte om taken van de Rijksoverheid te decentraliseren naar gemeenten zonder voldoende middelen. Toch dreigt dit wederom op het terrein van de jeugdzorg. Compensatie-Kabinet… compenseer de gemeenten voor adequate jeugdzorg.

À propos, fouten herstellen uit het verleden en herstellen van vertrouwen…

 

Hoe lang duurt het nog met de schadevergoedingen in Groningen en voordat deze door de NAM worden gebaseerd op de omgekeerde bewijslast? Waarom moet het Midden van Nederland meerdere gespecialiseerde kinderhartcentra hebben (Rotterdam, Utrecht) terwijl een groot deel van Midden-Nederland ook terecht kan bij aanliggende Belgische kinderhartcentra en waarom wordt de UMCG, het enige kinderhartcentrum in Noord-Nederland met sluiting bedreigt, nota bene zónder buitenlandse dekking.

 

Waarom moet Nederland nóg jaren wachten op de aansluiting van de hogesnelheidslijnen richting rest van Europa via Aken en Luik. Het betreft 2 aansluitingen van hemelsbreed slechts 30 kilometer spoorlijn, die een enorme boost kunnen geven voor met name voor de Zuid-Nederlandse economie. Hier wordt nu al 3 decennia geen geld voor uitgetrokken terwijl er wel miljarden werden toegedeeld aan een lokale treinverbinding bij Rotterdam, zonder meetbare economische effecten, via het groeifonds.

 

Waarom moeten infrastructurele projecten in Noord-Nederland, onder meer de Lelielijn en de doorsteek van het treinnetwerk via Enschede naar Duitsland al jaren op uitvoering wachten.

Waarom krijgen onafhankelijke politieke partijen, de grootste politieke stroming in dit land, nog steeds geen subsidie via de Wet Financiering Politieke Partijen en landelijke partijen wél?

 

Grote waarde hecht de OSF aan behoud van de landelijke structuur in Nederland. Bouwen met waardering voor het landschap is wellicht mogelijk, maar geen verstedelijking van landschappelijke gebieden.

 

We roepen de nieuwe Minister van Volkshuisvesting op om de prioriteit van het volkshuisvestingsprogramma niet te leggen bij de Randstad. Die is immers al overbelast. Leg de prioriteit bij de regio’s via extra bouwprogramma’s in de 40-middelgrote gemeenten, zodat een snelle maar evenwichtige verdeling over heel Nederland en over alle Provincies heen wordt gerealiseerd. Daarmee wordt ook de krimpregio-problematiek bestreden. Bespaar de Randstad. Geef niet toe aan de bouwwoede van sommige gemeentebestuurders van de 4 grootste steden. Streef naar suburbanisatie, waarbij de bevolking de grote steden verruilt voor kleinere steden ten gunste van een leefbare toekomst in heel Nederland.

 

Er is werk aan de winkel voor het compensatie-kabinet. Grote inspanningen zijn nodig zijn om het vertrouwen van de bevolking terug te winnen. Daarvoor zijn ook grote sommen geld noodzakelijk. Dat knelt, nu het nieuwe Kabinet ook grote en noodzakelijke ambities toont op andere gebieden, zoals klimaat, stikstof en infrastructuur.

 

Toch zal de politiek op alle terreinen waar dit nodig is moeten zorgen voor voldoende compensatie. Bij de kinderopvang, bij de aardbevingsschade, bij de vermogensrendementsheffing, bij de studieschulden en bij de AOW-koppeling. Allemaal kwesties van falend optreden van de overheid. Zorg voor herstel van vertrouwen, anders wordt het vertrouwen in de Rechtsstaat onherstelbaar.

 

Voorzitter,

Tijdens hun werkzame leven is aan alle Nederlandse werknemers vanaf het instellen van de pensioenwet de belofte gedaan dat zij maandelijks konden meesparen voor een waardevast pensioen, waarover zij zouden kunnen beschikken vanaf hun pensionering. Een waardevast pensioen is een pensioen dat wordt aangepast aan de prijsstijgingen waardoor de koopkracht van de pensioenuitkeringen gelijk blijft.

 

De laatste jaren lukt het de meeste pensioenfondsen niet pensioenuitkeringen te indexeren. In de praktijk hebben veel gepensioneerden dus een nominaal pensioen.

De pensioenfondsen hebben derhalve de laatste jaren hun belofte gebroken. Dat is de reden dat de OSF het vertrouwen opzegt in alle besturen van pensioenfondsen die niet hebben geïndexeerd.

 

Over de periode 2009-2021 heeft ook de politiek meegewerkt dat de pensioenen van gepensioneerden in koopkracht zijn gedaald met meer dan 20%. Van hoog tot laag hebben bewindspersonen, ambtenaren, parlementariërs op dit terrein willens en wetens onze oudere burgers onrecht aangedaan. Dat is de reden dat de OSF het vertrouwen opzegt in alle gewezen bewindspersonen die hieraan in de afgelopen 13 jaar hebben meegewerkt.

Door het verlies aan koopkracht worden gepensioneerden jaarlijks voor duizenden euro’s benadeeld. Al 13 jaar lang.

 

Het totale schadebedrag beloopt naar schatting meer dan 40 miljard euro voor de gepensioneerden. Tegelijkertijd zijn de pensioenpotten in dezelfde tijd gestegen met naar schatting 1400 miljard euro. Niet indexeren is daarmee achteraf bezien volstrekt overbodig gebleken en is, mede gezien de totale omvang, de grootste financiële blunder in de Nederlandse geschiedenis.

 

Het compensatie-Kabinet moet zorgen dat deze blunder gecompenseerd wordt. De OSF-fractie en 3250 tekenaars van de petitie compenseer-pensioenen, hoort graag van het Kabinet hoe dit ongelooflijke onrecht op de kortst mogelijke termijn hersteld wordt.