· 

Stralingsrisico's in de publieke ruimte mogen niet worden besproken

Onafhankelijk Papendrecht wil graag het debat aangaan over stralingsrisico's in de publieke ruimte. Er zijn inwoners in Papendrecht, bij ons bekend, die ziek zijn (geworden) van de toegenomen straling. Er komen steeds meer zendmasten bij en dat zorgt voor meer straling in de publieke ruimte. De Gezondheidsraad heeft in een rapport dat vorig jaar verscheen aanbevolen dat gemeenten hier eens goed naar kijken en waar mogelijk het zogenaamde voorzorgsprincipe toepassen. Dat houdt in dat gemeenten in kaart moeten brengen waaruit de gezondheidsrisico's bestaan, die samenhangen met de toename van zenderstraling. Dan is het natuurlijk wel zo handig om hierover met elkaar het gesprek aan te gaan. Maar daar heeft de Agendacommissie dus geen zin in. De Agendacommissie hoort echter politiek neutraal te zijn: het is niet de taak van de Agendacommissie om onderwerpen buiten bespreking van de commissie c.q. de gemeenteraad te houden. We leven immers in een democratie; dat houdt in dat gekozen volksvertegenwoordigers, via hun fractie, onderwerpen ter bespreking kunnen aandragen. De Agendacommissie is niet het orgaan dat hierover mag beslissen en de conclusie is dan ook dat deze haar boekje te buiten is gegaan door het onderwerp 'stralingsrisico's in de publieke ruimte' niet te agenderen.

Wat eraan vooraf ging.........................

 

Maart 2020-Februari 2021

Onderzoek doen, literatuur lezen en schrijven van de Discussienota stralingsrisico's in de publieke ruimte van Papendrecht

26 maart 2021

Brief aan burgemeester

 

(…) Voor de behandeling van het onderwerp ‘straling in de openbare ruimte’ heb ik een discussienota geschreven en ben ik in contact met een deskundige inspreker. Deze inspreker heeft ongeveer 15-20 minuten nodig om zijn verhaal te doen. Van de agendacommissie kreeg ik slechts 5 minuten inspreektijd (…)

31 maart 2021

Oplegnotitie ten behoeve van de commissie ruimte; overleg met de griffie, polsen inspreker; intrekking vanwege te beperkte spreektijd

 

5 minuten inspreektijd blijkt tekort

April 2021

Terugkoppeling door griffie dat Agendacommissie akkoord is met 10 minuten inspreektijd deskundige (maar maximaal)

Mei 2021

Deelname aan interview bij Café Weltschmerz ‘Lokaal verzet tegen 5G neemt toe’ o.l.v. Jan van Gils

Juni 2021

Overleg met griffie en afspraak dit onderwerp te agenderen als er gelegenheid is; na de zomervakantie

23 augustus 2021

Overleg met griffie, inzenden oplegnotitie met kleine aanpassingen

 

Polsen inspreker; er is nog ruimte op de agenda van de commissie ruimte op woensdag 15 september; in oktober kan ook maar dan is de agenda al meer gevuld met andere onderwerpen

2 september 2021

Insturen aangepaste oplegnotitie in overleg met griffie waarbij (gemotiveerd) wordt ingegaan op nieuwe ontwikkelingen sinds de laatste bespreking in de commissie

 

Afspreken met inspreker dat er 10 minuten inspreektijd is op 15 september

 

Insturen overige relevante documenten aan de griffie

3 september 2021

De Agendacommissie laat via de griffie weten dat het onderwerp niet geagendeerd wordt

 

Niet lang daarna laat de griffie weten dat de vergadering van de commissie ruimte komt te vervallen.

 

Voor de tweede keer afzeggen inspreker

   

Oplegnotitie
20210902 Oplegnotitie stralingsrisico's
Adobe Acrobat document 827.9 KB
Discussienota
20210331 OP-Discussienota over stralings
Adobe Acrobat document 995.9 KB

.........................wordt vervolgd!