· 

OP komt op voor de plaatselijke democratie

De plaatselijke democratie een dienst bewezen - Motie ‘Borg de democratische legitimiteit van de besluitvorming alsmede de inwonersparticipatie tijdens de energie-transitie’ (aangenomen)

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Papendrecht op 1 juli 2021 is de Motie ‘Borg de democratische legitimiteit van de besluitvorming alsmede de inwonersparticipatie tijdens de energie-transitie’ aangenomen met 14 van de 23 stemmen door de gemeenteraad. We willen hiermee het College verzoeken tijdens het proces van de energie-transitie de democratische legitimiteit, de beoordelingsbevoegdheid van de gemeenteraad en de inwonersparticipatie (beter) te borgen. Hierna volgt een beknopte toelichting. Om twee redenen is dit een unieke motie:

 

Het College had op vragen van de fractie van OP op 30 oktober 2020 het volgende antwoord gegeven: "Wij zien geen aanleiding voor een betere borging van EU-recht en –richtlijnen. De Europese regelgeving inzake milieueffectrapportage/strategische milieubeoordeling is in Nederland geïmplementeerd middels Hoofdstuk 7 van de Wet Milieubeheer. Op grond van dit hoofdstuk is bepaald in welke situaties een milieueffectrapportage dan wel een milieueffectbeoordeling moet plaatsvinden. Deze aanwijzing van situaties heeft plaatsgevonden in het Besluit milieueffectrapportage. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen milieueffectrapportage die de overheid ondersteunt bij strategische overwegingen (Plan-m.e.r.) en een milieueffectrapportage die ondersteuning biedt bij een besluit over realisatie van een activiteit over de gevolgen van concrete alternatieven (Project-m.e.r.)."

 

De gemeenteraad bracht hierop een correctie aan door het college met de Motie ‘Borg de democratische legitimiteit van de besluitvorming alsmede de inwonersparticipatie tijdens de energie-transitie’ te verzoeken tijdens het proces van de energie-transitie de democratische legitimiteit, de beoordelingsbevoegdheid van de gemeenteraad en de inwonersparticipatie (beter) te borgen.

 

Het gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 30 juni 2021 is onder andere dat de besluiten over nieuwe parken blijven liggen totdat de overheid haar milieubeoordeling klaar heeft. Ten aanzien van de RES Drechtsteden 1.0 merkt onze fractie op dat er onder andere op basis van het Klimaatakkoord en het Klimaatplan RES-regio’s in het leven zijn geroepen, zonder een afdoende wettelijke grondslag. In de visie van onze fractie behoort een ingrijpende gemeentelijke energie-transitie van deze omvang in alle fases tot de beoordelingsbevoegdheid van de gemeenteraad (en niet van het college).

 

De gemeenteraad heeft vervolgens kennis genomen van de beantwoording van de vragen (van Onafhankelijk Papendrecht) inzake het Arrest EU-hof én van de recent geopenbaarde bestuurlijke ontwikkeling dat er onder andere op basis van het Klimaatakkoord en het Klimaatplan RES-regio’s in het leven zijn geroepen, zonder een afdoende wettelijke grondslag. Hieruit kan de goede verstaander afleiden dat het proces tot nu toe democratischer had dienen te verlopen.

 

Tot slot: we hebben onze constructieve opstelling ten aanzien van de RES Drechtsteden 1.0 en de energie-transitie getoond, maar niet zonder te markeren dat wij in staatsrechtelijke zin serieuze vraagtekens zetten bij de gevolgde bestuurlijke aanpak die in de praktijk onvoldoende rekening heeft gehouden en houdt met de democratische legitimiteit, de beoordelingsbevoegdheid van de gemeenteraad en de inwonersparticipatie. Omdat we niet wilden instemmen met de RES Drechtsteden 1.0 zonder te markeren dat we moeite hebben met het ontbreken van een afdoende wettelijke grondslag, hebben wij de motie ‘Borg de democratische legitimiteit van de besluitvorming alsmede de inwonersparticipatie tijdens de energie-transitie’ ingediend. De meerderheid van de gemeenteraad heeft onze motie gesteund.

 

Lees er meer over via deze link.