· 

Geen bezuinigingen op de bibliotheek

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht zal zich tegen de door het College voorgenomen bezuinigingen op de bibliotheek in Papendrecht keren. Want de zorgen zijn niet weggenomen. De fractie is van mening dat er op dit moment geen goede integrale afweging kan worden gemaakt. Er zijn nog teveel losse eindjes. Enerzijds stelt het College dat er 25% op het subsidiebudget (een bezuiniging) gekort moet worden, anderzijds is het College volstrekt onduidelijk over de plannen voor herhuisvesting van de bibliotheek in het gemeentehuis. Het College denkt een kostenbesparing van € 90.000 te kunnen realiseren, maar de facilitaire kosten zijn niet onderbouwd. En het deel dat hiermee niet bespaard kan worden resteert dan volgens het College nog te bezuinigen.

De verwachte kostenbesparing is niet uitgewerkt en op dit moment nog volledig onduidelijk. Ook is onduidelijk wie de verhuiskosten naar het gemeentehuis gaat betalen en hoe hoog die kosten zijn. En dit dan nog even afgezien van de vraag of er in het gemeentehuis wel voldoende ruimte aanwezig is om de bibliotheek te huisvesten. Dat huisvesten zou op een laagdrempelige manier moeten gebeuren, want toegankelijkheid en zichtbaarheid zijn belangrijke elementen.

Op dit moment zit alles wat een verhuizing betreft nog in de pre planfase, er moet nog teveel worden uitgezocht om nu al tot een besluit te kunnen komen de subsidie te verlagen. De onzekerheid die de gemeente voor wat betreft de huisvesting van de bibliotheek in stand houdt verdient in procedurele zin ook al niet de schoonheidsprijs. Al met al blijft het onzeker of het verhuisplan van het College haalbaar en uitvoerbaar is. En dan resteert nog het restant te bezuinigen bedrag van € 40.000. Het is totaal onduidelijk waar het College dit bedrag op wil bezuinigen. Dit zal dan waarschijnlijk uiteindelijk ten koste gaan van de exploitatie van de bibliotheek en daarmee zou de bibliotheek niet meer volwaardig kunnen functioneren.

Kernfuncties komen in het gedrang
Als de voorgenomen bezuiniging doorgaat komen de kernfuncties van de bibliotheek in het gedrang: het gaat dan met name om de kernfuncties leesbevordering en bestrijding laaggeletterdheid. Meer dan 20% van de bevolking blijkt laaggeletterd te zijn en dat levert enorme problemen op voor de mensen die het betreft in het dagelijks leven. Tijdens een van de openbare bijeenkomsten was de schrijver Koos Vervoort aanwezig die als ervaringsdeskundige een boekje opendeed over de problemen, de schaamte en de sociale achterstanden die iemand die laaggeletterd is meemaakt. Juist de laagdrempelige bibliotheek kan voor laaggeletterden een uitkomst bieden.

De kernfuncties van de bibliotheek kunnen niet los gezien of losgemaakt worden van het uitlenen van boeken en overige media. Dit zijn namelijk de kernfuncties van de bibliotheek en ook binnen het convenant dat de bibliotheekwereld onlangs heeft afgestemd met het Rijk, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, vormen dit bij uitstek de aandachtsgebieden voor de komende jaren. Alleen een collectie voldoet niet. Dat vergt deskundige formatie, het realiseren van een Taalhuis, taalbijeenkomsten, dienstverlening aan het onderwijs, nauwe samenwerking met het onderwijs en leesbevordering ‘achter de voordeur’ ofwel een gezinsgerichte aanpak.

De bibliotheek in Papendrecht werkt nu al met een minimale formatie en leunt ook sterk op een grote groep vrijwilligers. Er wordt intensief met vrijwilligers samengewerkt en om de aanpak van een community bibliotheek te realiseren, samen met de mensen in de gemeente, is gewoon formatie nodig. Je kunt niet afzien van professionele krachten. En deze formatie zou verdwijnen als het plan van het College met betrekking tot de voorgenomen bezuiniging van € 40.000 gehandhaafd blijft. Het gevaar is niet denkbeeldig dat er dan een bibliotheek is zonder de juiste bemensing die alleen maar op vrijwilligers draait en dat gaat in de praktijk niet werken. En dat is niet waar de bibliotheek AanZet voor staat. Ook Onafhankelijk Papendrecht vindt dit geen goed idee, want informatiebemiddeling, leesbevordering,  het bestrijden van laaggeletterdheid en het bevorderen van vaardigheden zijn kernfuncties die van de bibliotheek een basisvoorziening maakt die voor iedere inwoner van onze gemeente bereikbaar moet zijn. Dat bereik je niet door het aanbieden van een collectie alleen.

Vervolgens heeft de fractie nog gekeken naar de ondoordachte plannen om de bibliotheek te verplichten middelen te verwerven op incidentele basis. Het probleem hierbij is dat deze plannen in de basis niet juist zijn, vandaar dat wij ze ondoordacht noemen. Want om aanvullende middelen te verwerven dient de bibliotheek minimaal een basisvoorziening te zijn. Een basisvoorziening beschikt over een Taalhuis, een sociaal educatieve website in meer talen aangeboden, expertise en een basisprogramma. Met de huidige subsidie voldoet de bibliotheek in Papendrecht hier maar net aan. Dus deze mogelijkheid valt af. Want als de bezuiniging doorgevoerd zou worden blijft er zelfs van een basisvoorziening inclusief de kernfuncties niets meer over.

Andere onrijpe plannen betreffen het dekken van middelen uit het onderwijsachterstandbeleid (een ander potje). Maar hierbij is niet onderzocht hoe deze middelen zouden kunnen worden ingezet voor programma’s als ‘De Bibliotheek op School’ of ‘Boekstart in de Kinderopvang’ en tal van andere projecten die niet vestiging gerelateerd zijn maar gericht zijn op een integrale samenwerking met  het onderwijs of voorschoolse organisatie gericht op leesbevordering en het doorbreken van taalachterstand in gezinnen.

Op inhoudelijk vlak zijn er geen verschillen van mening, het gaat louter om de wens van het College een disproportionele bezuiniging te realiseren omwille van de financiën. Het gaat dus alleen maar om een financieel probleem. En dat probleem kan op andere manieren worden opgelost, waarbij de bibliotheek in stand kan blijven en voorlopig niet hoeft te verhuizen naar een andere locatie. Op 8 juli 2021 zal de fractie van Onafhankelijk Papendrecht uit de doeken doen hoe dit probleem heel eenvoudig kan worden opgelost. De bibliotheek verdient het om serieus genomen te worden en deze basisvoorziening dient, inclusief de kernfuncties, voor alle inwoners van Papendrecht behouden te blijven.

OP staat positief ten opzichte van ‘Red jouw Bieb’.
Onafhankelijk Papendrecht roept de andere acht fracties in de gemeenteraad op dit voorbeeld te volgen en ook tegen de bezuinigingen op de bibliotheek te stemmen.