· 

Gemeenten dagvaarden Chemours en DuPont

De gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden dagvaarden de chemiebedrijven Chemours en DuPont. Zij vragen de rechter vast te stellen dat Chemours en DuPont onrechtmatig hebben gehandeld bij de uitstoot van de zeer zorgwekkende stoffen PFOA en GenX. De gemeenten stellen de bedrijven aansprakelijk voor de schade die gemeenten hebben geleden, lijden en mogelijk in de toekomst nog zullen lijden als gevolg van deze uitstoot. Beide bedrijven hebben eerder de aansprakelijkheid afgewezen. Daarom starten de gemeenten nu een dagvaardingsprocedure.

 

DuPont en Chemours hebben in hun productie de stoffen PFOA (tot 2012) en GenX (sinds 2012) gebruikt en uitgestoten. Deze stoffen, behorend tot de groep PFAS, breken niet of nauwelijks af in het milieu en kunnen schadelijke effecten hebben voor de mens. Door de uitstoot is de omgeving van de bedrijven verontreinigd geraakt. Dat blijkt uit diverse bodemonderzoeken in de regio. De uitstoot heeft bovendien een negatieve invloed op het welzijn van inwoners van de gemeenten. In 2018 hebben de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden DuPont en Chemours aansprakelijk gesteld voor de schade die is ontstaan en mogelijk nog ontstaat als gevolg van de uitstoot van deze PFAS. Omdat de bedrijven iedere aansprakelijkheid afwijzen, heeft advocatenkantoor Pels Rijcken namens de gemeenten een dagvaarding opgesteld en laten betekenen.

 

Onrechtmatig

Het betreft een civielrechtelijke procedure met als grondslag onder meer risicoaansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen (artikel 6:175 BW) en onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW). Met de dagvaarding vragen de gemeenten de rechter vast te stellen dat Chemours en DuPont onrechtmatig hebben gehandeld, doordat de bedrijven wisten van de milieu- en gezondheidsrisico's van PFOA en GenX, maar hebben verzuimd de gemeenten hierover te informeren. Daarnaast wordt in de dagvaarding het verband aangetoond tussen de uitstoot door DuPont en Chemours en de verontreinigingen in de gemeenten enerzijds en de schade als gevolg van deze uitstoot anderzijds. Pels Rijcken heeft voor de onderbouwing gebruik gemaakt van onder meer historische data, vergunningsaanvragen, onderzoeksrapporten en communicatie tussen het Amerikaans hoofdkantoor van DuPont en de directie in Dordrecht.

 

Schadevergoeding

Als de rechter deze vordering toekent, komt juridisch vast te staan dat Chemours en/of DuPont onrechtmatig hebben gehandeld. Dit is cruciaal voor de nog op te starten schadevergoedingsprocedure. Die schade bestaat onder meer uit de kosten voor bodem- en gezondheidsonderzoeken die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd met gemeenschapsgeld. Daarnaast lijden de gemeenten financiële schade door de gevolgen van de geconstateerde bodemverontreiniging. Uitgifte en hergebruik van grond werd bemoeilijkt en er is een apart depot ingericht voor de opslag van grond die door PFOA-verontreiniging vooralsnog onbruikbaar is.

 

Gezamenlijke verklaring samenwerkende gemeenten:

"Dit is een unieke, maar helaas noodzakelijke stap. De gevolgen van de uitstoot zijn evident, zowel materieel als maatschappelijk. De afgelopen periode is achter de schermen hard gewerkt aan de opbouw van het dossier. Het is complex en heeft veel voorbereiding gevraagd. Er ligt nu een solide basis en een stevige onderbouwing van de dagvaarding. Ons standpunt is helder: de verantwoordelijkheid van een bedrijf blijft niet beperkt tot de voorschriften in een vergunning. Zeker niet als binnen het bedrijf veel meer kennis aanwezig is van (het effect van) deze stoffen dan kenbaar werd gemaakt. We vragen hier om een principiële uitspraak van de rechter. Dat is niet alleen voor ons als gemeenten relevant, maar bijvoorbeeld ook voor particulieren die schade hebben geleden of lijden door PFOA en/of GenX. Dat vinden wij als lokale overheden heel belangrijk."