· 

Woordvoerder financiën stelt pittige vragen, college in het defensief

Woordvoerder financiën José van der Tak
Woordvoerder financiën José van der Tak

Tijdens de begrotingsbehandeling van de raadsvergadering van 12 november hebben wij de Motie Steunfonds Corona ingediend, maar we hebben in de motie open gelaten om hoeveel geld het zou moeten gaan. Vanuit het college is onze motie toen ontraden; belangrijkste argument was volgens de wethouder, de heer Paans, dat… en ik citeer een deel van zijn antwoord….

 

…..Vanuit het college kan ik zeggen dat ik deze ook ontraad. Zoals u weet zijn er heel veel steunpakketten die door de regering zijn ingezet die miljarden kosten. Nou die worden ook uitgevoerd in onze regio zoals onder andere de Tozo regeling. Dus iedereen die steun nodig heeft op welk gebied dan ook kan zich melden bij de Sociale Dienst Drechtsteden….

 

Voorzitter, maar wat schetst nu onze verbazing, nu bij de bespreking van de 2e concernrapportage? Dat het college nu plotseling wél voorstelt om een spaarpot te vormen van ruim € 900.000 voor toekomstige Corona-kosten! En eerst geen geld wilde stoppen in een Steunfonds Corona voor inwoners en bedrijven. Onze vragen:

  1. Waarom NU wel zelf een eigen spaarpot vormen om eigen kosten op te vangen, en geen noodfonds ten gunste van inwoners, bedrijven etc. te willen vormen?
  2. Wat is de onderbouwing van de omvang voor het te vormen bedrag? Uw onderbouwing is nu om het geld dat wij vanuit de Rijksoverheid krijgen 1-op-1 in de spaarpot te stoppen. Maar welke reële toekomstige kosten worden door de gemeente zelf verwacht?
  3. Tot slot: de Rijksbijdrage voor Corona betreft de verwachte kosten 2020. Waarom wachten wij niet gewoon af welke kosten 2020 er in de Jaarrekening zullen vallen, muteren we de taakmutaties die Corona-kosten gerelateerd zijn op de betreffende taakvelden én kijken we bij de Jaarrekening wat het resultaat is en bestemmen we deze?

 

José van der Tak (woordvoerder financiën)

De begroting 2021 is een duidelijk document, waarvoor onze complimenten aan de ambtelijke organisatie. In 2015 heeft de VN 17 ambitieuze doelen voor duurzame ontwikkeling vastgesteld. Deze Global Goals for Sustainable Development vormen voor de periode tot 2030 een belangrijke gezamenlijke agenda. Dat de doelstellingen van de Global Goals zijn opgenomen bij de eerste Hoofdtaakvelden van de begroting vinden wij een goede zaak, omdat op die manier wordt aangegeven wat de gemeente doet in relatie tot de doelstellingen van de Global Goals.

Het weerstandsvermogen beloopt 55 miljoen euro gecorrigeerd voor de risico’s 36 miljoen euro. Dat ziet er op zich goed uit. Maar de structurele (vrije) exploitatieruimte die aangeeft of de gemeente in staat is structurele tegenvallers op te vangen dan wel of er nog ruimte is voor nieuw beleid komt in 2021 op 0,80% (voldoende) maar komt voor de jaren 2022-2024 in de gevarenzone. Dat geeft aan dat er tegelijkertijd zorg bestaat voor de houdbaarheid van de financiën.

De Corona crisis heeft daarnaast nog extra effecten, niet in de laatste plaats bij de gemeente alsook, zoals iedereen dagelijks merkt, op de samenleving als geheel. Ten aanzien van de sportvelden kijkt onze fractie uit naar het aangekondigde onafhankelijke onderzoek alsmede de invulling van de besteding van de 1,2 miljoen euro.

Bij de lokale heffingen zien we dat Papendrecht een middenmoter is in vergelijking met andere Zuid-Hollandse gemeenten. Onze fractie zal geen verhoging van de lokale lasten bepleiten. De afvalstoffenheffing is keurig kostendekkend, hetzelfde geldt voor de rioolheffing. Wij nemen er kennis van dat de kostendekkendheid bij de omgevingsvergunning, de lijkbezorgingsrechten en de overige leges niet volledig is.

Bij de verbonden partijen zien we dat het beeld zorgelijk is ten aanzien van de regelingen met de Drechtsteden, de Jeugdzorg en de sociale werkvoorziening Drechtwerk. Als gevolg van Corona zien we bij de Recreatie en Cultuur holding dat maatwerk nodig zal zijn. Onze fractie heeft eerder al informerende vragen gesteld en volgt met belangstelling de stappen die worden gezet bij het Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede. Bij het inkoop- en aanbestedingsbeleid zien we dat er extra aandacht wordt gegeven aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam investeren. Dat juichen wij uiteraard toe. De gemeentelijke organisatie streeft ernaar om in 2030 CO2-neutraal te zijn; dat is een loffelijk streven.

De meerjarenbegroting loopt structureel uit de pas en kent een structureel begrotingsresultaat in 2024 van 4,7 miljoen euro in de min. De begroting voor 2021 is weliswaar nog sluitend, maar het is duidelijk dat er voor de opvolgende jaren gekeken zal moeten worden naar een pakket maatregelen om de meerjarenbegroting ook sluitend te krijgen. Wat ook een optie kan zijn is het verhogen van de baten en wij zijn benieuwd welke mogelijkheden het College daartoe ziet.

Bij het Investeringsprogramma merken wij op dat het uitstellen van vervangingsinvesteringen op een later moment tot hogere vervangingsinvesteringen leidt. Daar moet prudent mee worden omgegaan.

Bij de grote projecten, zoals de bouw van de VO scholen, is het goed te lezen dat de raad intensief wordt betrokken om vooraf kaders te kunnen stellen. Tot besluit van de eerste termijn zullen wij drie moties indienen.

1. een motie om de hoogspanningsverbindingen ondergronds te brengen;

2. een motie om de Jeugdzorg terug te halen naar de gemeente;

3. en een motie voor de oprichting van een Steunfonds Corona.