· 

Steun voor verlenging openstelling op zondag levensmiddelenwinkels

Onze fractie steunt de verlenging van de openstelling op zondagen van de levensmiddelenwinkels gedurende de Coronavirus crisis. Uitbreiding van de openstelling naar álle winkels steunt onze fractie op dit moment niet. De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal te controleren, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. We houden ons goed aan de gedeeltelijke lockdown, daarom gaat de gedeeltelijke lockdown verder. We blijven het aantal contactmomenten en reisbewegingen beperken. We passen de basisregels nog steeds toe en helpen elkaar om dit te kunnen doen. En we proberen elkaar door deze lastige periode heen te helpen.

Onze fractie bepleit de instelling van een Papendrechts Noodfonds Corona om winkeliers en ondernemers die in het nauw komen vanwege de gemeente financieel te ondersteunen. Lees er meer over>>

In de vorige periode (2014-2018) is de opening van de winkels op zondag verruimd van 1 naar 2 zondagen per maand, naar aanleiding van een verzoek daartoe van ondernemers aan de gemeente om uitbreiding van de zondagopenstelling in Papendrecht mogelijk te maken. In oktober 2014 is een compromis gevonden op 2 zondagen per maand openstelling, geldend voor alle winkels in de gemeente. Het betreffende amendement kunt u hieronder uitprinten en lezen.

 

Bij de Corona crisis (vanaf maart 2020) zijn de winkeltijden op zondagen tijdelijk verruimd, ook al omdat de grootwinkelbedrijven (supermarkten) aangaven dat spreiding van winkelend publiek over de winkels en bevoorrading beter zouden gaan als aanvoer- en openingstijden zouden worden verruimd. De gemeente is daar positief op ingesprongen. Misschien herinnert u zich nog dat in sommige supermarkten aan het begin van de Corona crisis plotseling alle wc-papier was gehamsterd? Dát was één van de overwegingen om verruiming toe te staan. Maar ook de terrassen mochten worden verruimd, dat is een ander voorbeeld van hoe de gemeente de ondernemers én het publiek tegemoet probeert te komen.

 

Het onderzoek van het OCD lezend valt op dat er in de posities ten opzichte van meer of minder openstelling op zondagen de afgelopen jaren eigenlijk niet zo heel veel veranderd is. Je hebt voorstanders en tegenstanders en er is een kleine meerderheid voor uitbreiding van de openingstijden op zondag. Dus van 2 naar 4 zondagen per maand. Maar dit lijkt voornamelijk te wijzen op boodschappen doen in de supermarkt. Als de panelleden op zondag gaan winkelen, dan doen zij dit meestal bij supermarkten en/of andere winkels voor levensmiddelen (98%; figuur 7 in het OCD Rapport). Dit zou ervoor kunnen pleiten om de supermarkten inderdaad 4 zondagen per week open te laten gaan. Maar we kunnen ons ook afvragen of dit belang opweegt tegen de gangbare openstelling van 2 zondagen per maand. Want twee derde deel van de panelleden (67%) is van mening dat ook na de coronacrisis winkels voor levensmiddelen op vrijwillige basis iedere zondag geopend moeten kunnen zijn (figuur 5 in het OCD Rapport), terwijl een kwart van de panelleden (25%) het oneens is met deze stelling en de overige 9% oordeelt neutraal.

 

Wat vinden de winkeliers er zelf van?

Het zou interessant zijn te weten te komen wat de winkeliers hier eigenlijk zelf van vinden. Zijn zij er zelf bij gebaat om 4 zondagen per maand open te gaan of zijn zij tevreden met de huidige 2 zondagen openstellingsmogelijkheid per maand? Principieel zijn wij niet tegen openstelling op 4 zondagen per maand, maar er moet wel draagvlak voor zijn (ook bij de winkeliers). Als de winkeliers in meerderheid in een onderzoek zouden aangeven dat zij zich thans door de openstelling van 2 zondagen per maand gehinderd voelen in hun bedrijfsvoering, dan lijkt dit ons een valide argument om voor uitbreiding van 2 naar 4 zondagen te gaan. Het is dus van belang aan te sluiten bij het algemeen gevoelen in de gemeente.

OCD Rapport
OCD Rapport Zondagopenstelling winkels P
Adobe Acrobat document 637.3 KB
Amendement
wijziging winkeltijdenverordening eerste
Adobe Acrobat document 205.6 KB

Een ruime meerderheid van 70% van de inwoners is voorstander van de huidige volledige zondagopenstelling, 21% is tegen, 9% stemde neutraal; 61% van de ondervraagden wil deze zelfs verruimen van levensmiddelenwinkels naar alle winkels, zolang de coronacrisis duurt.

Persbericht
Persbericht VVD D66 PvdA Papendrechters
Adobe Acrobat document 213.2 KB
Sophia de Keizer - VVD
Sophia de Keizer - VVD
Derya Karso - PvdA
Derya Karso - PvdA
Trijnjte van Es - D66
Trijnjte van Es - D66