· 

In Papendrecht geen projecten voor grootschalige opwek van zonne- of windenergie

Op 07 juli 2020 (althans bij ons in de gemeente Papendrecht was dat het geval) werd de concept Regionale Energiestrategie Drechtsteden (RES) ter bespreking aangeboden. Na een intensief traject met input vanuit vele partners, belanghebbenden en ook de volksvertegenwoordigers ligt er thans een gedegen concept voor. De concept RES Drechtsteden gaat uit van een zogenaamd nuchtere en realistische aanpak om zo regionaal invulling te geven aan het behalen van (inter-)nationale doelstellingen met betrekking tot 49% CO2 reductie in 2030 en de groei van hernieuwbare energie. Dit is een belangrijke volgende stap op weg naar een uiteindelijk energie neutrale regio in 2050.

 

De concept RES biedt perspectief om te komen tot een betaalbare, betrouwbare, duurzame en rechtvaardige energievoorziening, waarbij de balans met onze regionale en lokale economie, leefbaarheid en kwaliteit van landschap en natuur voorop staat. De concept RES is een belangrijke tussenstap op weg naar de RES 1.0. Een stap in een proces waarin nog volop ruimte aanwezig is voor (lokale) inbreng, verdieping en om zaken nader uit te werken. Op deze manier komen we in onze uiteindelijke RES tot een maatschappelijk gedragen, realistisch en uitvoerbaar plan. Het is bovendien een belangrijk moment om gezamenlijke standpunten te duiden en richting te geven aan de stappen die nog gezet moeten worden. De concept RES is de basis voor het brede maatschappelijke gesprek met inwoners, bedrijven, maatschappelijke partners en volksvertegenwoordigers, met de intentie om inzichten op te halen die ons regionale proces en de bijbehorende strategie verder verbeteren.

 

Uit een recent arrest van het Europese Hof van 25 juni 2020 blijkt dat zon- en windparken onder de Europese richtlijnen vallen. Het gaat om de plan-MER richtlijnen 2001/42/EU, 2018/1999/EU en 2018/2001/EU. Het betreft het arrest van het Hof van Justitie van de EU, het hoogste rechtscollege van de Europese Unie, welke handelt over het dwingendrechtelijke karakter van de SMB Richtlijn 2001/42/EU waarin ook het VN Verdrag van Aarhus is geïncorporeerd. De gemeente dient dit uit te voeren, ook indien het Rijk of provincie dit verwaarlozen.

 

De SMB Richtlijn 2001/42/EU schrijft voor dat plannen met vergaande milieu- en gezondheids-gevolgen onderworpen moeten worden aan een milieutoetsing. Stelselmatig, zo is gebleken, heeft de Raad van State het ontbreken van een dergelijke rapportage goedgevonden. Door dit recente arrest van het Europese Hof, het hoogste rechtscollege in de EU, komt de jurisprudentie van de Raad van State in een iets ander daglicht te staan. Ook binnen onze regio Drechtsteden zijn verschillende projecten in werking of in voorbereiding met betrekking tot zon- of windenergie opwekking, waarbij inwoners mogelijk bloot worden gesteld aan gezondheidsschade welke deze vormen van energieopwekking met zich mee (kunnen) brengen.

 

In Papendrecht zijn geen projecten voor grootschalige opwek van zonne- of windenergie vergund. Bij nieuwe aanvragen zal rekening gehouden worden met de vigerende wet- en regelgeving. De concept RES 1.0 doet een bod aan het Rijk voor de opwek van duurzame energie. Het bod bevat, naast de reeds bestaande wind- en zonprojecten in de regio, projecten gericht op de realisatie van zon op grote daken en in restruimtes. Het arrest richt zich op de realisatie van grootschalige opwek van wind en zon in veld opstellingen. De komende maanden worden verkenningen uitgevoerd naar grootschalige opwek van zonne- en windenergie binnen een drietal zoekgebieden in de regio Drechtsteden. Op het moment dat wordt overgegaan tot het ruimtelijk mogelijk maken van grootschalige energieprojecten in deze gebieden zal rekening gehouden worden met het arrest.

Vragen
OP -Vragen inzake RES naar aanleiding va
Adobe Acrobat document 248.3 KB
Antwoorden
E04. 20201103 OP - beantwoording art 40
Adobe Acrobat document 108.2 KB

Bijlage bij de antwoorden
E04. 20201103 OP - beantwoording art 40
Adobe Acrobat document 389.8 KB