· 

Digitaal vergaderen bij de commissies alleen als aan belangrijke randvoorwaarden is voldaan

Digitaal vergaderen bij de commissies alleen mits het ook ten goede komt aan de inwoners

 

Waar wij als fractie Onafhankelijk Papendrecht met een meerderheid van de overige fracties van mening verschillen is dat bij het overgaan op digitale commissievergaderingen eerst een oplossing dient te worden gezocht met betrekking tot de vraag hóe de gemeenteraad dan met presentaties en insprekers om zal gaan. Digitaal inspreken zou mogelijk moeten zijn, maar dan moet dat wel in technische zin goed kunnen worden ondersteund. Dat is wat onze fractie betreft een belangrijke eerste randvoorwaarde. Het gaat per slot van rekening om een recht van inwoners, en dan is het volgens de fractie Onafhankelijk Papendrecht zaak dat dat recht om in te spreken goed zal zijn geborgd. Daar wordt gelukkig op dit moment al onderzoek naar gedaan door de griffie.

 

In het artikel “CDA snapt niets van kritiek Onafhankelijk Papendrecht op digitaal vergaderen” dat in de Klaroen van woensdag 28 oktober jl. verscheen maakt de heer Leon van den Dool (CDA) de opmerking dat de heer Ruud Lammers (Onafhankelijk Papendrecht) tegen het digitaal vergaderen zou zijn. Dat is een incorrecte weergave van de werkelijkheid.

 

Conform de gemaakte afspraken vergaderen de heer Lammers en de fractie Onafhankelijk Papendrecht digitaal bij de gemeenteraadsvergaderingen. Daar gaat het primair om besluitvorming. Beraadslagingen mogen zeker plaatsvinden, maar interrumperen en debatteren zijn uitermate lastig vanachter het beeldscherm. Er bestaat geen afspraak dat commissievergaderingen, net als de gemeenteraadsvergaderingen, digitaal kunnen plaatsvinden. Vanwege het feit dat hiervoor niet eerder een oplossing was bedacht waar iedereen in de gemeenteraad zich in kon vinden, was de lijn tot op heden dat digitale vergaderingen van de gemeenteraad (besluitvormend) wél konden plaatsvinden, maar commissievergaderingen, waar vaak ook een beeldvormend en/of opiniërend element in zit, nog niet digitaal konden plaatsvinden.

 

Tot 23 oktober. Want toen heeft een meerderheid van het fractievoorzittersoverleg op de vrijdag achternamiddag, nota bene tijdens de herfstvakantie, kennelijk besloten om de bestaande afspraken te schenden en de commissievergadering ABZ die op maandag 26 oktober was bepaald digitaal te laten plaatsvinden. Als fractie Onafhankelijk Papendrecht hebben wij daar terstond bezwaar tegen gemaakt. Ons fundamentele punt van kritiek op deze gang van zaken was dat aan het niet goed doordachte besluit van het fractievoorzittersoverleg geen raadsbesluit ten grondslag lag. In voornoemd artikel stelde de heer Leon van den Dool (CDA) dat zo’n raadsbesluit helemaal niet nodig zou zijn, maar hij verzuimde met steekhoudende argumenten te komen.

 

Op grond van artikel 19 Gemeentewet bepaalt de voorzitter van de gemeenteraad (en op grond van art. 82 Gemeentewet juncto 19 Gemeentewet de voorzitter van de raadscommissie) de tijd én plaats van de vergadering. De voorzitter van de reeds bepaalde fysieke commissievergadering van 26 oktober was de heer Jacco van Erk (CU), die bleek te zijn vervangen door de heer Jaap Hoogeveen (PAB). Daarvan werden wij overigens later pas in kennis gesteld.

 

Op grond van de tijdelijke wet digitale besluitvorming mag bepaald worden dat de plaats weliswaar ook een digitale vergadering kan zijn, naast een fysieke locatie. Maar wat onze fractie betreft had dit dan in elk geval tijdig en bovenal niet zo rommelig dienen te zijn gecommuniceerd. Aan deze tweede belangrijke randvoorwaarde was wat ons betreft dus ook niet voldaan. Het gaat hier om de vergaderorde van de gemeenteraad en die kan met goed fatsoen niet met slechts één belronde langs de fractievoorzitters rechtmatig worden gewijzigd.

 

Daar komt nog bij dat de overige (duo)raadsleden hierin niet zijn gekend, terwijl zij ook net zoveel recht van spreken hebben. En dat is de derde belangrijke randvoorwaarde waaraan niet was voldaan. Het fractievoorzittersoverleg komt tenslotte niet de bevoegdheid toe op eigen houtje de bepaalde vergaderorde te wijzigen. De volgordelijkheid en de rechtsstatelijkheid waren in het geding. Daardoor was ook aan deze vierde belangrijke randvoorwaarde niet voldaan.

 

Inmiddels is de griffie druk aan de slag gegaan met het opstellen van een zogenaamde routekaart. Als daarover overeenstemming bestaat kán een van de opties zijn dat ook de commissievergaderingen digitaal zullen plaatsvinden, tenminste als de corona maatregelen van de regering zulks noodzakelijk maken. Wat de fractie Onafhankelijk Papendrecht betreft zal er in elk geval rekening gehouden moeten worden met de vier belangrijke in dit artikel opgesomde randvoorwaarden.