· 

OP naar een gelijk speelveld bij de Papendrechtse voetbalclubs (aflevering 2)

Onze fractie heeft het belang van een gelijk speelveld bij de twee Papendrechtse voetbalclubs op de agenda van de Commissie Samenleving gezet. Het College heeft intussen wel gezien dat hier wat moest gaan gebeuren. Wij verheugen ons dan ook over het feit dat het College heeft laten weten dat een onafhankelijk onderzoek zal worden ingesteld. Ook liet het College, bij monde van wethouder Pieter Paans, weten dat het ook het belang inziet van een gelijk speelveld bij de twee Papendrechtse voetbalclubs. Wij wachten nu de resultaten van het aangekondigde onafhankelijke onderzoek af.

Aan het College van B&W van de gemeente Papendrecht

T.a.v. de heer Aart-Jan Moerkerke, voorzitter,

Markt 22, 3351 PB Papendrecht

 

Papendrecht

14 juli 2020

Onderwerp

(Gelijk) speelveld bij de Papendrechtse voetbalclubs

 

Geachte heer Moerkerke,

 

Tot ons wendde zich de heer Erwin Schuil met een brief bevattende een noodkreet. Zijn brief voegen wij als bijlage bij deze brief voor u bij. Bijlage 1. In zijn brief met noodkreet vraagt de heer Schuil om een eerlijke behandeling van de voetbalvereniging Papendrecht. In zijn brief stelt hij een aantal zaken aan de orde waarover wij graag nadere uitleg zouden krijgen tijdens een na de zomervakantie in te lassen agendapunt bij de commissie ruimte op de reguliere woensdagavond.

 

Bij deze verzoeken wij de griffie om een datum voor een debat over de stand van zaken ten aanzien van de (kunst) grasvelden bij de voetbalverenigingen in onze gemeente te beleggen. Alsmede verzoeken wij bij deze aan de griffie zulks aanhangig te willen maken bij de agendacommissie. Het lijkt ons ook een goede zaak als de heer Schuil en/of de voetbalvereniging Papendrecht een uitnodiging krijgt om alsdan tijdens die vergadering in te mogen komen spreken.

 

Vandaag zijn wij in ons archief gedoken. En wij troffen een aantal documenten aan die een zeker licht op de zaak werpen.

  • Allereerst een brief van de voetbalvereniging Drechtstreek gericht aan alle fracties de dato 9 november 2013. Bijlage 2.
  • Ten tweede een (concept) raadsbesluit de dato 17 oktober 2013. Bijlage 3. Ik meen mij te herinneren dat het betreffende agendapunt destijds werd doorgeschoven naar de raadsvergadering van december. Het besluit behelsde het instemmen met het realiseren van twee Xtragrassvelden bij v.v. Papendrecht en één Xtragrassveld bij v.v. Drechtstreek en hiervoor een investeringskrediet van € 750.000,- beschikbaar te stellen.
  • En ten derde troffen wij aan een overzicht met betrekking tot een ‘Onderzoek kunstgrasvelden gemeente Papendrecht’ de dato 19 december 2012. Bijlage 4.

Maar het kan zijn dat dit documentenoverzicht niet helemaal volledig is. In dat geval vertrouwen wij erop dat eventueel aanvullende documenten zullen worden geleverd ten einde het debat te kunnen voeren. Mogen wij vanaf deze plek aan het College vragen om bij gelegenheid van een in te plannen debat een presentatie te verzorgen, zodat alle fracties over alle noodzakelijke en relevante informatie kunnen beschikken?

 

Alvast dank voor uw medewerking.

 

Hoogachtend,

Fractie Onafhankelijk Papendrecht.

Ruud Lammers, fractievoorzitter.

Bijlage 1- Kunstgras - Brief aan gemeent
Adobe Acrobat document 52.8 KB
Bijlage 2- Xtragrass gem.raad.pdf
Adobe Acrobat document 1.3 MB

Bijlage 3- Raadsbesluit Xtragrass 17 okt
Adobe Acrobat document 22.7 KB
Bijlage 4- kostenoverzicht kunstgras-gra
Adobe Acrobat document 163.2 KB