· 

Amendement OP unaniem aangenomen bij bespreking Jaarstukken

Accountantsverslag
Papendrecht - Definitief accountantsvers
Adobe Acrobat document 2.4 MB
Jaarstukken 2019
Jaarstukken 2019 Gemeente Papendrecht(1)
Adobe Acrobat document 3.8 MB

De raad van de gemeente Papendrecht,
gelezen het voorstel van het college van 16 juni 2020,
gelet op artikel 37 van het Reglement van Orde
besluit:
1. De jaarstukken 2019 vast te stellen;
2. Het rekeningresultaat 2019 groot € 1.463.000 te storten in de algemene reserve;
3. Voor Lokale aanpak jeugd € 80.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve;
4. Voor Kunstcollectie "De Rietgors" € 25.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve;
5. Voor Huisvesting VO-scholen € 195.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve;
6. Voor Software AVG € 25.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve;
7. Voor Middelen klimaatakkoord € 238.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve;
8. Voor Vastgoedorganisatie € 80.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve;
9. Voor Ontwikkeling Westeinde 130 € 25.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve;
10. Voor Locatie Brandweer en Politie € 50.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve;
11. Voor Werkzaamheden hospice € 65.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve;
12. Voor Handhaving woonruimtesplitsing € 60.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve;
13. Voor Budget bestuurlijke prioriteiten € 100.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve;
14. De tussentijdse winstneming van € 185.000 bij de Grondexploitatie Land van Matena ten laste van de algemene reserve te storten in Risicoreserve grondexploitatie;
15. De tussentijdse winstneming van € 244.000 bij de Grondexploitatie Sportcentrum ten laste van de algemene reserve te storten in Risicoreserve grondexploitatie;
16. Uit de Risicoreserve Grondexploitatie € 77.000 te onttrekken ten gunste van de verliesvoorziening;
17. De vrijval van € 552.000 uit de Risicoreserve grondexploitatie te storten in de algemene reserve;
18. Ten laste van de algemene reserve het restbudget omgevingsvergunningen van € 106.000 te storten in de Egalisatiereserve omgevingsvergunningen;
19. Ten laste van de egalisatiereserve bestemmingsplannen het restbudget van € 17.000 te storten in de algemene reserve;
20. De Egalisatiereserve bestemmingsplannen op te heffen.

Brief aan ministerie van Binnenlandse Zaken
D08. 20200625 Afschrift brief college, B
Adobe Acrobat document 690.7 KB
Brief aan ministerie van Financiën
D09. 20200625 Afschrift brief college, B
Adobe Acrobat document 690.0 KB

José van der Tak in actie tijdens de raadsvergadering
José van der Tak in actie tijdens de raadsvergadering

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht diende een amendement in bij de behandeling van de Jaarstukken 2019 van de gemeente Papendrecht.

 

Hier links ziet u een foto van onze woordvoerder financiën, José van der Tak.

Amendement
20200702_OP_Amendement voorstel jaarstuk
Adobe Acrobat document 100.9 KB

Het amendement werd unaniem aangenomen.

Het besluit om de jaarstukken vast te stellen werd bij acclamatie aangenomen.

Wat betekent 'bij acclamatie'?

Een acclamatie is in een vergadering of bij een verkiezing de vorm van bevestiging waarbij men met algemene stemmen door middel van applaus, gejuich of andere waarderende kreten instemming betuigt. Er vindt in dat geval geen stemming plaats. De term acclamatie komt van het Latijnse acclamare, toejuichen. Sommige Romeinse keizers werden bij acclamatio tot keizer uitgeroepen, met name de zogeheten soldatenkeizers. Vanuit het toejuichen ter bevestiging ontwikkelde zich in de christelijke liturgie de liturgische acclamatie.