· 

BMX baan kan worden gefinancierd uit geldpotje Ministerie VWS

Stef Borsje weet precies waar de BMX-baan moet komen: aan het Wilgenpad, waar nu een verwaarloosd voetbalveldje is. © Cor de Kock
© Cor de Kock

Potje met geld ministerie VWS
Intussen is mij na het verrichten van enige research gebleken dat gemeenten zoals Papendrecht een project kunnen indienen voor VWS-gelden die beogen de jeugd in de Corona-tijd op een positieve manier te activeren. In dit potje zit 10.000 euro per gemeente. Het lijkt mij een goede zaak als de gemeente Papendrecht z.s.m. een aanvraag neerlegt voor ondersteuning uit de VWS gelden die beogen jongeren positief te activeren. Immers, hieruit kunnen de kosten voor meewerken aan het tot stand brengen van de BMX baan worden bekostigd. Los daarvan heeft de gemeente natuurlijk meer dan genoeg geld om wat zand op te laten spuiten en een low budget low profile BMX baan aan te leggen. Wij zeggen bij OP altijd: 'waar een wil is, is een weg'.

De gemeente heeft in deze zaak overigens weer eens laten zien wat communiceren met inwoners NIET moet zijn. Het aan het lijntje houden, eerst verwachtingen wekken en hoop geven, en dan als puntje bij paaltje komt terugtrekken onder dekking van een voorwaardenpakket waarvan je als bestuurders van tevoren weet of op je klompen aan kunt voelen dat ouders dat nooit gaan doen, ook al willen ze.

Dit schreef de gemeente in haar mail:
(...) Zoals gezegd vindt de gemeente Papendrecht het een interessant initiatief en kan door jullie verder worden uitgewerkt. Uit deze uitwerking zal moeten blijken of het gerealiseerd kan worden. Belangrijkste voorwaarden voor realisatie is in de eerste plaats dat er draagvlak voor is. In de tweede plaats is de continuïteit ook belangrijk, om te zorgen dat de BMX-baan ook jaren na aanleg nog zal bestaan. Daarnaast zijn er nog een aantal randvoorwaarden:

 1. De gemeente stelt geen financiële middelen ter beschikking;
 2. De gemeente is wel bereid het veld ter beschikking te stellen, als aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:
  1. Voorwaarde 1: voldoende draagvlak onder omwonenden, in ieder geval de bewoners van de Rietdreef en omgeving die erop uitkijken en degenen die het veld mogelijk gebruiken om te voetballen;
  2. Voorwaarde 2: het initiatief moet voldoende concreet zijn, men moet in staat zijn het zelf te organiseren. Hierbij heb ik wel aangegeven enkele uren te kunnen besteden om mee te denken.;
  3. Voorwaarde 3: het moet veilig zijn (sociaal en fysiek);
  4. Het onderhoud van de specifieke elementen van de BMX-baan dienen door de initiatiefnemers te gebeuren. De werkzaamheden blijven dus niet beperkt tot de aanleg.
   Het reguliere onderhoud van het groen (grasmaaien, beplanting snoeien etc.) blijft de gemeente uitvoeren;
  5. Voorwaarde 4: bij stoppen met het initiatief dient men het in oude staat terug te brengen.

 

Als het idee tot een concreter plan is uitgewerkt, moet dit worden gepresenteerd aan diverse belanghebbenden. Te denken valt bijv. aan een bijeenkomst waar iedereen die er iets van wil vinden naar toe kan. Vanuit de gemeente zouden we kunnen assisteren bij het organiseren van de bijeenkomst. De resultaten uit deze bijeenkomst met het (eventueel aangepaste) concrete plan moet dan nog ter goedkeuring aan het college worden voorgelegd. Daar kan ik indien gewenst ook wel een paar uur bij assisteren. (...)

Ad. 1 er is geld genoeg, dus waarom stelt de gemeente geen financiële middelen ter beschikking?
Er is bovendien een potje met VWS-gelden dat beoogt jongeren op een positieve manier tijdens Corona-tijd te activeren.

Ad.2 aan alle voorwaarden kan worden voldaan, er wordt niet meer gevoetbald op het veldje, de bewoners in de omgeving hebben er geen last van, er zijn 737 handtekeningen opgehaald, het initiatief is voldoende concreet, de jongeren kunnen het zelf organiseren, een beetje begeleiding vanuit de gemeente kan worden bekostigd uit het potje met de VWS-gelden, het is veilig, het is niet direct aangrenzend aan woningen, politie en ambulance (hulpdiensten) kunnen er goed bijkomen, het is veilig net zoals het op andere plekken in Papendrecht veilig is, over specifieke elementen kun je nader met elkaar in contact gaan, begin met wat zand op te spuiten c.q. de baan aan te leggen, dat kan heel low budget, low profile, het is niet de taak van de jongeren dan wel hun ouders het voetbalveldje in oude staat terug te herstellen, dat is een gemeentelijke taak en de gemeente heeft daar ook mogelijkheden voor, niet in de laatste plaats de middelen voor ter beschikking. Het is veel te veel bureaucratie om een plan uit te gaan werken, dat dan voor te leggen aan belanghebbenden, het hele inspraak circus erop los te laten, het plan met alle commentaren te gaan herschrijven om het dan nog een keer te gaan bespreken en vast te stellen in het college. Wat is dit voor een belachelijke, omslachtige manier van doen om een leuk spontaan idee om zeep te helpen?

Lees de brief in de bijlage. Het gaat er toch om de jeugd op een positieve manier te enthousiasmeren en te activeren? Dat ze buiten spelen? Dat ze achter hun schermen vandaan worden gesleurd? Dat ze iets van en voor zichzelf en met andere jongeren kunnen doen in de buitenlucht? Iets dat positief is? Iets dat met fietsen te maken heeft (staat nota bene ook nog in het Coalitieprogramma)? De gemeente hoeft er niks aan te bedenken, hooguit een beetje te faciliteren. En er is nog een extern geldpotje voor beschikbaar ook! Daar moet je als gemeente dan natuurlijk wel je best voor doen.

Geldpotje Ministerie VWS
VWS-geld jongeren positief activeren.pdf
Adobe Acrobat document 742.8 KB
Aanmelding Geldpotje Jongeren Positief Activeren
1879_001.pdf
Adobe Acrobat document 168.9 KB