· 

Motie onderzoek naar verbod op confetti en vuurwerk

Vandaag dienen wij een motie in met als doel door het College te laten onderzoeken of het mogelijk is een verbod van confetti en vuurwerk op te nemen in de APV. Het College kwam eerder dit jaar met een plan om samen met Zwijndrecht en Dordrecht een gezamenlijke vuurwerkshow te organiseren bij het Drierivierenpunt. Dordrecht wilde dat omdat zij de binnenstad vuurwerkvrij heeft verklaard in verband met het terugdringen van het risico dat monumentale panden in vlammen opgaan door vonkenregens als gevolg van het vuurwerk.

Als alternatief is het daarom goed denkbaar tot een gezamenlijke vuurwerkshow te komen. Voor Papendrecht liggen de kaarten iets anders geschud. Vanuit Papendrecht is het Drierivierenpunt nogal tochtig en het College heeft niet laten onderzoeken of er inwoners zijn die hierom zitten te springen. De communis opinio eerder dit jaar in de gemeenteraad was dat de meeste Papendrechters gewoon bij hun huis zelf vuurwerk af willen steken. En als het erg koud en winderig is, dan is een gang naar het Drierivierenpunt niet voor iedereen een aanlokkelijk perspectief.

Tegelijkertijd zou een vuurwerkverbod in heel Papendrecht voor ontlasting zorgen bij mensen die last hebben van hun luchtwegen en longen. Inwoners met astma en huisdieren in zijn algemeenheid hebben veel last van de knallen op Oudejaarsavond.

Tegelijkertijd is er naast de legale vuurwerkverkoop, die gecontroleerd kan worden, sprake van de opkomst van illegaal vuurwerk. Met name het illegale vuurwerk zorgt voor veel overlast, met harde knallen en is bij het afsteken gevaarlijk.

Het College zou dus kunnen onderzoeken wat de mogelijkheden voor Papendrecht zijn. Is een algeheel vuurwerkverbod wenselijk en haalbaar of is het dat niet? En moet er beter worden gecontroleerd zodat het illegale vuurwerk geen kans maakt gekocht en afgestoken te worden? Dat is ook een handhavingsvraag. Is de gemeente in staat de controle bij het tegengaan van illegaal vuurwerk te realiseren of blijft het bij het spreekwoordelijke dweilen met de kraan open?

Alles een beetje op zijn beloop laten, een beetje voortmodderen, zoals nu gebeurt, is geen optie. Daarvoor is er sprake van teveel overlast voor inwoners. Maar alle vuurwerk in één klap verbieden is een radicale stap; de tegenstanders daarvan zeggen terecht dat er al een flink aantal vuurwerkvrije zones bestaat. Een publieke vuurwerkshow bij het Drierivierenpunt kost geld. Willen we dat geld aan een vuurwerkshow besteden of willen we dat geld aan het aanpakken van illegaal vuurwerk besteden? Dat soort vragen zullen volgend jaar aan de orde komen.

Wij vragen nu aan het College om de komende maanden te onderzoeken of een verbod mogelijk is, wat de consequenties van een eventueel verbod zouden zijn en wat de overwegingen en argumenten daarbij zijn. Dan kan er een discussie volgen met de inwoners. Wij hopen dat het College de handschoen oppakt en serieus naar alle alternatieven wil kijken. Dat komt een gefundeerde discussie alleen maar ten goede.

Motie onderzoek verbod op confetti en vuurwerk

De gemeenteraad van de gemeente Papendrecht, in openbare vergadering bijeen op 12 december 2019, ter bespreking en besluitvormende behandeling van het Raadsbesluit eerste wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV),

 

Overwegende dat:

 • ­duurzaamheid en circulariteit ook speerpunten zijn van het College;
 • gestreefd wordt naar vermindering van de hoeveelheid zwerfafval in de openbare ruimte;
 • onze natuur en de daarin levende dieren beschermd dienen te worden;
 • het voor personen van de reinigingsdienst, de groenvoorziening en de Zwerfafvalpakkers werk bespaart als confetti en vuurwerk niet meer worden verspreid;

Constaterende dat:

 • in de buitenlucht gebruikte en/of verspreide confetti en vuurwerk (de onverbrande resten) op de grond en in het (openbaar) water terechtkomen en daarmee uiteindelijk vallen onder zwerfafval;
 • confetti en vuurwerk, net als ballonnen, welke reeds opgenomen zijn in de geldende APV (Artikel 4:9A Verbod oplaten ballonnen), een bedreiging vormen voor ons welzijn en onze gezondheid;
 • het inademen van de dampen van vuurwerk, alsmede diverse schadelijke stoffen, schadelijk is voor de gezondheid, vooral voor mensen met een zwakke gezondheid of een longziekte;
 • deze schadelijke stoffen in onverbrande resten van vuurwerk en in de kleine stofdeeltjes (fijnstof) neerdalen en op de bodem terecht komen. Het gaat dan om zware metalen, zoals koper, barium, strontium en antimoon, en in het geval van illegaal vuurwerk mogelijk ook over cadmium. Barium, antimoon en strontium zijn schadelijk voor de gezondheid van mens en dier. Koper is in hoge concentraties giftig voor dieren die in het water leven, en schadelijk voor planten bovendien;
 • soms weken, maanden of zelfs jaren na gebruik ervan, nog restanten van confetti en vuurwerk aangetroffen worden op straat en in het (openbaar) water, omdat het onmogelijk is om alle kleine stukjes op te ruimen, met negatieve gevolgen voor dieren, natuur en milieu;

Roept het College op:

 • te onderzoeken of een verbod op het verspreiden en/of gebruiken van confetti en vuurwerk, op te nemen in de APV, kansrijk is;
 • de gemeenteraad ten aanzien van de uitkomsten van dit onderzoek te gelegener tijd te informeren;

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Onafhankelijk Papendrecht

Motie onderzoek verbod op confetti en vu
Adobe Acrobat document 287.4 KB

Na beraadslagingen tijdens de schorsing hebben we de motie in de tweede termijn ingetrokken. De reden om dit te doen was dat de portefeuillehouder de toezegging heeft gedaan het signaal van de motie mee te nemen in de vervolgdiscussie over vuurwerk in de gemeente.