· 

OP naar de regio Merwede

Naar een nieuw regionaal bestuursmodel

 

De Drechtraad heeft op 20 september 2019 een bezoek gebracht aan de regio Food Valley, een samenwerkingsverband van een aantal gemeenten rond Ede en Wageningen. De sleutel tot het succes is de intensieve samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen, onderwijs en overheid. Goede ideeën worden verder gebracht met ambitie, kennis én een gezonde dosis durf.

De economie bloeit en daardoor ook de regio. Food Valley blijft investeren in wonen, werken, bereikbaarheid en onderwijs. Iedereen heeft voordeel van deze vooruitgang.

 

Het bestuursmodel van de regio Food Valley kan ten voorbeeld strekken aan de Drechtsteden

De Drechtsteden-gemeenten werken in bestuurlijke zin samen en hebben een monistisch politiek-bestuurlijk model gedualiseerd, waarmee alle fracties in de aangesloten gemeenten in de Drechtraad zijn vertegenwoordigd. De kritiek op dit model is dat besluitvorming te stroperig is. Niet alleen de Drechtraad heeft besluitvormende macht, maar de afzonderlijke gemeenteraden ook nog eens. De daadkracht als het gaat om het aanpakken van de ambities (denk aan de Groeiagenda) staat in het bestaande model onder druk. Ook vinden op regionaal bestuurlijk niveau teveel detail-discussies plaats, waardoor het zicht op de uitdagingen van de toekomst op de achtergrond is geraakt.

 

De Drechtsteden zouden de samenwerking met de gemeente Gorinchem kunnen uitbreiden en zo samen de nieuwe regio Merwede vormen. Dat zou een samenwerkingsverband opleveren van in omvang ongeveer dezelfde grootte als de regio Food Valley. De focus in de Drechtsteden ligt op de maritieme maakindustrie en vervoer/logistiek/havens. De sleutel tot het gewenste succes is om in de Drechtsteden te komen tot intensieve samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen, onderwijs en overheid. Dat wordt bedoeld met de triple helix. Goede ideeën worden verder gebracht met ambitie, kennis én een gezonde dosis durf. De economie in de regio gaat bloeien, zeker als de regio dan blijft investeren in wonen, werken, bereikbaarheid en onderwijs. Iedereen heeft voordeel van deze vooruitgang.

 

Het nieuwe bestuursmodel kan voorzien in afvaardiging van twee raadsleden per gemeente die maandelijks deelnemen aan de vergaderingen van het regiobestuur en die terugkoppelen naar de eigen gemeenteraad. De focus in het regiobestuur ligt op visievorming en manieren zoeken om elkaar te versterken. De triple helix krijgt de ruimte om zijn werkt te doen. De overheden zijn faciliterend in de ruimste in van het woord. De gemeenten blijven onafhankelijk en de zwaartekracht van besluitvorming ligt in de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten, waardoor de politieke en bestuurlijke legitimatie van beleid, alsmede het inwonersbelang, het beste zijn geborgd.

 

In de regio gaat het dan primair om het aanbrengen van meer focus op de gemeenschappelijk gedragen waarden en kwaliteiten van de regio, kunnen innovaties sneller tot stand komen en kunnen de langetermijn doelen beter worden gehaald. De regiogriffie verzorgt de ondersteuning van de Regiocommissie, bestaande uit twee raadsleden per gemeente, die namens de gemeenteraden adviseert. De regio krijgt meer slagkracht, terwijl de besluitvorming in de gemeenten blijft.