· 

Veiligheid inwoners in relatie tot vrijkomen van Perfluorisobuteen (Chemours)

De afgelopen drie jaar zijn we als fractie actief bezig geweest om meer bewustwording te genereren ten aanzien van (giftige) stoffen die in onze leefomgeving worden geloosd en die schadelijk zijn voor mens en dier. Het is een proces van vallen en opstaan (gebleken), waarbij we zien dat niet alleen bedrijven maar ook de overheden steken hebben laten vallen.

 

Het streven is erop gericht met elkaar een schonere leefomgeving te bereiken door minder uitstoot van schadelijke stoffen (ook wel zeer zorgwekkende stoffen genoemd) in ons leefmilieu toe te staan.

 

De provincie (Zuid-Holland) gaf vrij recent, na een bezoek van de Commissaris van de Koning aan onze gemeente, aan de uitstoot van schadelijke stoffen door DuPont-Chemours meer te willen beperken. Dat is goed nieuws.

 

Onze inzet (als fractie van O.P.) is erop gericht dat schadelijke stoffen niet meer in ons leefmilieu worden geloosd, zodat deze ook niet in ons drinkwater terecht kunnen komen. Intussen blijven we het bevoegd gezag vragen met duidelijke regels en naleving daarvan (handhaving) te komen om zo effectiever op te komen voor de gezondheid van de inwoners van onze gemeente en regio.

 

In de Klaroen van woensdag 12 juni jl. werd hiervan melding gemaakt. Zo stond ook in voornoemd artikel te lezen: “Voor diverse andere organische fluorverbindingen zoals PFIB wordt de vergunde emissie per 2024 gemiddeld met circa 99% verlaagd”. Onze inzet gedurende de afgelopen jaren is dus niet voor niks geweest!

 

Maar we zijn er nog niet. Vandaar dat wij met deze brief een aantal Artikel 40 Reglement van Orde vragen aan u willen stellen. En dan gaat het met name over de veiligheid van onze inwoners.

 

Op 11 april 2018 heeft de Tweede Kamer een brief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ontvangen naar aanleiding van het bericht dat perfluorisobuteen was vrijgekomen bij DuPont/Chemours. De inschatting die toen werd gemaakt was dat het om een beperkte hoeveelheid zou zijn gegaan. De stof perfluorisobuteen valt in de categorie van ZZS (zeer zorgwekkende stoffen).

 

Hoogleraar milieuchemie en –toxicologie prof. dr. Jacob de Boer van de Vrije Universiteit in Amsterdam stelde eerder op 19 oktober 2016: “Mijn zorg is dat er bij Chemours vanwege de teflonproductie per jaar 28 kg perfluorisobuteen uit de schoorsteen mag komen. Perfluorisobuteen is 10 maal giftiger dan fosgeen. Paar maal inademen en dood ben je. Daar is gewoon een vergunning voor afgegeven door de provincie Zuid-Holland. Als er bij Chemours een keer iets misgaat en een wolk uit de schoorsteen komt… Ik moet er niet aan denken”, aldus Professor de Boer.

 

In 2017 was er naar opgave van DCMR sprake van vier meldingen over situaties waarbij perfluorisobuteen vrij zou zijn gekomen: op 29 juni, op 7 en 17 juli en op 8 augustus. Bij meldingen die gedaan werden voor 10 en 13 augustus bleek bij nader onderzoek geen perfluorisobuteen te zijn vrijgekomen. Dit even ter aanvulling, opdat er geen onduidelijkheid ontstaat over de feiten.

 

Voor zover onze fractie bekend is er in 2018 een melding gedaan, met als datum 2 maart.

Vraag 1: hoeveel meldingen van het vrijkomen van PFIB zijn er over het jaar 2018 in zijn geheel gedaan?

 

Los van bovenstaande meldingen is in de vergunning van het bedrijf een kleine emissie van perfluorisobuteen vergund. Deze emissie kan onder andere vrijkomen als de thermal converter (afvalgasverbrander) van het bedrijf uitvalt. Deze situatie heeft zich in 2017 en 2018 vier keer voorgedaan: op 2 april en 3 november 2017 en 26 januari en 20 februari 2018.

 

Vraag 2: hoeveel keer is de thermal converter uitgevallen tussen 20 februari 2018 en heden?

 

In de vergunning van het bedrijf was voorgeschreven dat de thermal converter een verwerkings-rendement van minimaal 95% heeft. Mocht deze uitvallen, dan is het bedrijf verplicht de productie stil te leggen. Aldus het antwoord op vraag 4 uit voornoemde brief aan de Tweede Kamer.

 

Wij hebben destijds bij het Vragenkwartier van 19 april 2018 van uw College ontwijkende antwoorden gekregen, ook ten aanzien van de door ons gevraagde maatregelen om medewerkers van Chemours en de inwoners van onze gemeente te beschermen ingeval het mis zou gaan.

 

Vraag 3: welke maatregelen zijn inmiddels genomen om de medewerkers van Chemours én de bevolking te beschermen als het mis gaat?

 

Wij herhalen het citaat uit voornoemd artikel in de regionale kwaliteitskrant de Klaroen: “Voor diverse andere organische fluorverbindingen zoals PFIB wordt de vergunde emissie per 2024 gemiddeld met circa 99% verlaagd”.

 

Reeds bij motie van 9 november 2017 heeft onze fractie uw College verzocht om actie te ondernemen met het doel de uitstoot van PFIB op korte termijn te beëindigen.

 

U lijkt daar niet in geslaagd te zijn, aangezien wij, blijkens het aangehaalde artikel in de Klaroen, nog tot 2024 moeten wachten alvorens er sprake zou zijn van verlaging van de vergunde emissie van PFIB met gemiddeld 99% per 2024. Nog 5 jaar wachten dus.

 

Vraag 4: gaat u zich hierbij neerleggen en braaf achter de provincie aanlopen of maakt u serieuzer werk van de veiligheid van medewerkers van Chemours en de inwoners van de gemeente Papendrecht?

 

Vraag 5: betekent dit overigens dat er een extra thermal converter zal worden bijgeplaatst? En zo ja, wanneer zal dit zijn gerealiseerd?

 

Aldus de vragen die vandaag werden gesteld aan het College van B&W.