· 

Inwoners Beukenlaan voelen zich niet serieus genomen door College van B&W

Aan het College van B&W van de gemeente Papendrecht

T.a.v. de heer Aart-Jan Moerkerke, voorzitter,

Markt 22, 3351 PB Papendrecht

 

Papendrecht

22 januari 2019

Onderwerp

Handhaving parkeerbeleid Beukenlaan, Lisdreef, Rietdreef, Zwanenbloemplein

 

Geachte heer Moerkerke,

 

Op maandag 21 januari 2019 heeft de heer de Bruijn onze fractie tijdens het spreekuur van Onafhankelijk Papendrecht bijgepraat. Wij werden van zijn verhaal niet vrolijk. Wat is er aan de hand? En waarom treedt de overheid niet op?

 

Nadat wij eind november 2018 deze kwestie weer wilden agenderen voor de commissie Ruimte bleek dat de heer de Bruijn net vlak daarvoor door een van uw ambtenaren was gebeld met het verzoek om over deze problematiek met het College van B&W te komen praten. In zijn email van 26 november 2018 aan onze fractie schreef de heer de Bruijn daarover het volgende:

 

“Vanmiddag ben ik door verkeersdeskundige XXX gebeld in opdracht van de wethouder. Hij bood mij een overleg aan met wethouder, politie, handhaving, verkeersdeskundige en ondergetekende om de problemen te bespreken. Misschien kunnen wij tot een gezamenlijk standpunt en oplossing komen. Er werd gezegd: “i.p.v. het spreekrecht in de commissievergadering Ruimte” op 28 november 2018. De uitnodiging heb ik aangenomen. Ik hoop op een gezamenlijke oplossing.”

 

Wij betreuren het ten zeerste gisteravond te hebben moeten vernemen dat boven gemeld overleg kennelijk tot niets heeft geleid. In de woorden van de heer de Bruijn heeft de burgemeester, en in zijn kielzog de wethouder, gezegd dat de problematiek aan de Beukenlaan ‘geen prioriteit’ zou hebben. Er wordt – ondanks vele verzoeken daartoe en bij herhaling – niet ingezet op betere handhaving. En dit na ruim twee jaar aandacht hiervoor vragen. Immers, toen onze fractie hierover in 2017 al aan de bel trok was er al sprake van jarenlange overlast in deze buurt.

 

College van B&W probeert volksvertegenwoordiging erbuiten te houden

College van B&W= PAB, CDA, CU, SGP, wethouders Arno Janssen, Kees de Ruyter, Pieter Paans en Corine Verver, burgemeester Aart-Jan Moerkerke.

 

Kwalijker vinden wij het feit dat het College van B&W gepoogd heeft deze kwestie buiten de openbaarheid te houden door met het initiatief tot een gesprek met de heer de Bruijn te komen in plaats van het spreekrecht in de commissievergadering Ruimte. Op zich is het nemen van een initiatief tot een overleg een prima zaak, maar verwacht mag dan wel worden dat partijen eruit komen en tot resultaat komen. Dit nu is niet het geval.

 

En daarbij kan worden aangetekend dat door deze actie het College van B&W de verdenking op zich laat deze kwestie buiten de openbaarheid te hebben willen houden, door achter gesloten deuren met de heer de Bruijn tot een oplossing te komen, hetgeen niet is gelukt. Dit noodzaakt onze fractie alsnog deze zaak voor de commissie Ruimte te agenderen.

 

De problematiek hebben wij eerder bij brief uiteengezet en wij zullen dit hierna nogmaals doen zodat u allen zicht hebt op de aard van deze problematiek.

 

Wat is er aan de hand?

Op vrijdagavond 13 oktober 2017 heeft de fractie van Onafhankelijk Papendrecht een bezoek gebracht aan de heer de Bruijn die woonachtig is aan de Beukenlaan nr. 2.

 

Parkeerproblemen Beukenlaan en buurtomgeving

Dit is een kwestie die al bijna een jaar speelt en er wordt nog steeds niet adequaat door de gemeente en dus de overheid opgetreden.

 

De heer de Bruijn woont al 25 jaar in de buurt, kent nagenoeg iedereen, helpt senioren met boodschappen en ziekenhuisbezoek. Hij spant zich in om de buurt leefbaar te houden. Een burger dus die de verbinding zoekt en zich inzet voor het welbevinden van de inwoners en de buurt. En uitgerekend deze inwoner ondervindt een tegenwerking waar je niet blij van wordt.

 

Van het kastje naar de muur

De heer de Bruijn verhaalt van zijn talrijke ervaringen met slechte communicatie vanuit de gemeente Papendrecht. Ook wordt hij van het kastje naar de muur gestuurd.

·       Hij heeft van de burgemeester een brief (Reactie handhavingsverzoek met kenmerk 1795062 d.d. 03 mei 2017) ontvangen dat hij contact moest opnemen met de Politie.

·       Toen hij dat deed kreeg hij van de Politie te horen aan het verkeerde adres te zijn met het advies zich bij de burgemeester te melden.

 

De Politie zegt te handhaven maar de bewoners aan de Beukenlaan merken hier hoegenaamd niet veel van. Zij voelen zich niet serieus genomen.

 

Waar gaat het om? Het gaat om een aantal ergernissen die met een beetje goede wil vanuit de gemeente én de Politie verholpen zouden kunnen worden. Enkele principiële zaken waarin de heer de Bruijn volgens de fractie van Onafhankelijk Papendrecht gelijk heeft zijn de volgende.

 

1.   Handhaving parkeren

Er wordt in de buurt van de Beukenlaan, Lisdreef, Rietdreef en Kalmoesdreef, zo hebben wij zelf geconstateerd, niet goed geparkeerd. Er zijn parkeervakken waar inwoners en/of bezoekers hun auto niet in zetten.

·       Zij zetten in een aantal gevallen hun auto op de openbare weg waar geen parkeervak is.

·       Dit brengt onveilige situaties met zich mee.

·       De heer de Bruijn maakt zich hierover terecht zorgen.

·       De heer de Bruijn verzoekt de gemeente met klem ervoor te zorgen dat ten aanzien van het parkeerbeleid vanwege de gemeente dit beleid wordt gehandhaafd.

 

2.   Overlast door jongeren op de fiets die aan de verkeerde kant van de Beukenlaan rijden

·       Tijdens schooldagen wordt door de scholieren/jeugd aan de verkeerde kant van de Beukenlaan gereden:  zij zijn dan op weg naar Sliedrecht. Er hebben zich daardoor op verschillende plekken in de buurt, zoals op het Zwanenbloemplein, op de Kalmoesdreef, op de Lisdreef en op de Beukenlaan, bijna-ongelukken voorgedaan.

·       De heer de Bruijn merkt op dat dit fenomeen – gekoppeld aan de verkeerd geparkeerde auto’s in de buurt – de problemen veroorzaakt.

·       Doordat er niet gehandhaafd wordt staan auto’s niet goed geparkeerd en vormen deze een gevaar voor de veiligheid op de openbare weg.

·       Het uitzicht op straathoeken is daardoor aanzienlijk slechter.

·       Automobilisten moeten weliswaar stapvoets rijden, wat zelden gebeurt, maar kunnen eenvoudigweg niet goed zien wat zich achter de verkeerd geparkeerde auto’s die niet in de parkeervakken staan afspeelt.

·       Het komt regelmatig voor dat spelende kinderen plotseling achter de verkeerd geparkeerde auto’s vandaan springen. Menigmaal is een aanrijding op het nippertje voorkomen als kinderen uit het steegje, dat de achtertuinen van de huizen aan de Lisdreef en de Rietdreef verbindt, of plotseling al spelende achter de verkeerd geparkeerde auto’s vandaan komen lopen, omdat het zicht voor de automobilisten daar dan (veel te) slecht is.

 

3.   De buurt gaat achteruit en is sociaal onveiliger geworden

Door bovenstaande zaken is de buurt erop achteruit gegaan en voelt met zich sociaal onveiliger. Het gevoel heerst dat de zaak tussen de vingers door glipt.

·       Doordat er onvoldoende aandacht is voor handhaving rommelen inwoners en bezoekers maar wat aan, met als gevolg dat er tuintjes worden aangelegd waar het niet hoort en parkeerplaatsen worden geclaimd die feitelijk openbaar behoren te zijn.

·       Daarnaast versterkt het verkeerd parkeren het gevoel van onveiligheid en verrommeling in de buurt.

Er zijn in principe voldoende parkeerplaatsen in de buurt aanwezig. Het enige is dat inwoners of bezoekers dan iets verder naar hun auto moeten lopen, maar dit alles binnen een straal van maximaal 200 meter, dus zeer acceptabel.

 

4.   Het is een woonerf

De buurt is een woonerf, daar gelden afspraken dat auto’s in de parkeervakken horen te worden geparkeerd. Het ligt daarom voor de hand de handhaving te intensiveren, teneinde ervoor te zorgen dat de inwoners of bezoekers die zich keurig aan de regels houden niet langer worden achtergesteld bij hen die lak aan de regels lijken te hebben.

 

5.   De Beukenlaan is een sluiproute geworden

Dit is een constatering die door meer mensen ter plekke wordt gedragen. Om files te omzeilen wordt de Beukenlaan bereden om sneller in Sliedrecht te komen en vice versa en daarmee is er sprake van een toename van het aantal verkeersbewegingen met een toename van de daarmee gepaard gaande overlast die een gevoel van irritatie achterlaat.

·       Vaak rijden auto’s en met name motoren veel te hard op de Beukenlaan.

·       Hiertegen wordt niet handhavend opgetreden.

 

Wat aan de kant van de Beukenlaan ter hoogte van de woningen met nrs. 2 t/m 20 ontbreekt zijn parkeerplaatsen voor de deur. Inwoners en bezoekers kunnen in de ernaast gelegen parkeervakken en in de parkeervakken op het Zwanenbloemplein hun auto parkeren.

 

6.   Een kort parkeren parkeerplek

·       Het zou handig zijn als er aan de Beukenlaan zelf een kort parkeren parkeerplek zou kunnen worden aangelegd, bijvoorbeeld voor politie- of ziekenauto of bezorgdiensten van artikelen aan huis en de post. Dit vanwege een betere bereikbaarheid van de woningen aan de Beukenlaan. Ook is het dan niet meer nodig om afsteekpaadjes te lopen, wat het zicht er niet mooier op maakt.

 

Het gaat hier tenslotte om een relatief eenvoudig op te lossen probleem dat voor de bewoners ter plekke een wereld van verschil zou maken.

·       Ten eerste dient de handhaving nu eens goed te worden ingezet.

·       Foutparkeerders waarschuwen en bij herhaald foutparkeren bekeuren. Net zo lang totdat het foutparkeren niet meer voorkomt.

 

Er is voldoende ruimte in de parkeervakken. Eventueel een informatiecampagne lanceren dat parkeren van auto’s in de parkeervakken dient te geschieden.

·       Als het foutparkeren is teruggebracht naar nul lopen spelende kinderen ook niet meer zoveel gevaar en zal de kans op aanrijdingen kleiner worden.

 

En voorts graag al het overige gaan doen dat in deze brief is opgesomd. Graag ook een goede communicatie met de heer de Bruijn opzetten, want daar heeft het tot dusverre aan geschort.

·       Daarnaast graag ook een terugkoppeling naar ons over de vervolgstappen en de geboekte resultaten.

 

Wij danken u voor de beantwoording.

 

Met vriendelijke groet,

Hoogachtend,

 

Ruud Lammers.

OP -brief2 aan het College inzake parkee
Adobe Acrobat document 361.1 KB
OP -brief aan het College inzake parkeer
Adobe Acrobat document 173.5 KB
Raadsvergadering 29 nov 2017-1.pdf
Adobe Acrobat document 23.5 KB