· 

Kerstbrief 2018

In deze laatste nieuwsbrief blikken we terug op het afgelopen jaar.

 

Onafhankelijk Papendrecht deed het goed bij de verkiezingen en won 2 zetels. De fractie is goed geluimd en inmiddels goed ingewerkt. Het afgelopen jaar was de fractie zeer actief. Er werden elke maand commissie- en raadsvergaderingen gevolgd en maandelijks de Drechtraad. Er verschenen zo’n honderd blogberichten van de hand van de fractievoorzitter.

 

De fractie opereert als oppositiepartij vanuit een grondhouding die kritisch is en die zoekt naar verbinding. Voor het indienen van moties en amendementen wordt zoveel mogelijk de samenwerking met andere fracties opgezocht. Soms lukt dat en soms niet. Recente successen waren het (unaniem) aangenomen krijgen van de motie Meten=Weten, opgesteld door onze financiële deskundige José van der Tak. Minder succesvol verliep de motie Kinderpardon, die recent niet werd aangenomen: slechts een teleurstellend aantal van zes raadsleden stemde voor deze motie.

 

De gemeente Papendrecht deelt zichzelf altijd in bij de categorie van middelgrote gemeenten, maar feitelijk is het een uit de kluiten gewassen dorp. Op het gemeentehuis praat men veel over transparantie, maar in de praktijk valt dit vaak bar tegen. Wij proberen daar wat aan te verbeteren. Dit jaar kwam naar buiten dat aanbevelingen uit verschillende Rekenkamerrapporten weliswaar braaf worden overgenomen, maar vervolgens in een diepe ambtelijke la verdwijnen. Wij denken dan even terug aan het debat over de vernieuwbouw van het gemeentehuis.

 

De commissie Deetman brengt thans in kaart of de Drechtsteden nauwer moeten gaan samenwerken en zo ja hoe op het ruimtelijk-economisch gebied. Een gemeentelijke herindeling is niet aan de orde, maar sluimert wel op de achtergrond. Er moeten voorts woningen worden gebouwd, ruimtelijk-economisch wil men stappen gaan zetten, denk aan de verbetering van de regionale bereikbaarheid, en de werkgelegenheid dient te worden gestimuleerd. Het energiebeleid dient handen en voeten te worden gegeven. Kortom er liggen nog tal van debatten in het verschiet.

 

Intussen prijzen wij ons gelukkig dat wij het politiebureau in Papendrecht hebben weten te houden, net als de ambulancepost en de brandweerkazerne. De gemeentewerf wordt geheel vernieuwd en dankzij een welwillende gemeenteraad voorzien van zonnepanelen op het dak. Het college heeft nog niet veel laten zien. Wij verwachten voorstellen op het gebied van duurzaamheid, terugdringen fijnstof, verbetering waterkwaliteit en leefklimaat. De noodzakelijke nieuwbouw van de scholen in het voortgezet onderwijs is volgens ons in deze periode een topprioriteit.

 

Een van de projecten waar wij ook veel van verwachten is de Lightrail op de noordflank van de Drechtsteden: dat is een nieuwe spoorverbinding van ongeveer 18 kilometer die onze gemeente zal gaan verbinden met Rotterdam. Wij hebben daarvoor een propositie geschreven ten behoeve van de Economic Development Board en op basis van die propositie wordt er nu aan een uitwerking gewerkt. Volgend jaar volgt een presentatie van de plannen in de Drechtraad. Wij zetten ons actief in voor de komst van een Lightrailverbinding, want wij denken dat deze op een positieve wijze kan bijdragen aan kwalitatief beter openbaar vervoer, snellere en meer comfortabele verbindingen met de regio Rotterdam (alsmede richting Gorinchem) en ontlasting van de filedruk op de ons omringende snelwegen.

 

Graag zien wij u weer terug in het nieuwe jaar. Wij besluiten deze nieuwsbrief alvast met een ieder die dit leest goede Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar toe te wensen!