· 

Aanpassing Eigen Bijdrage WMO

In de Drechtraad van 6 november was aan de orde de aanpassing van de Eigen Bijdrage WMO. De fractie van Onafhankelijk Papendrecht heeft twee moties en twee amendementen ingediend die met een grote meerderheid werden aangenomen. Kern van deze moties en amendementen is het bewaren van de solidariteit met de minst draagkrachtigen ("de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten") en ondersteuning aan een lobby (gericht op de aanpassing van de AMvB) op de landelijke politiek. U kunt de amendementen en moties hieronder nalezen:

  • Amendement Vrijstelling eigen bijdrage individuele begeleiding en dagbesteding
  • Amendement Eigen bijdrage woningaanpassing minderjarige kinderen
  • Motie Pleiten voor gelijke behandeling bij vrijstelling eigen bijdrage Wmo
  • Motie Aandringen op verminderen aanzuigende werking eigen bijdrage Wmo
Amendement eigen bijdragen.pdf
Adobe Acrobat document 73.6 KB
Amendement Woningaanpassing.pdf
Adobe Acrobat document 68.5 KB
Motie gelijke behandeling.pdf
Adobe Acrobat document 81.8 KB
Motie verminderen aanzuigende werking.pd
Adobe Acrobat document 77.0 KB

Voorstel bestuur Drechtsteden

1. Het basisbedrag voor de vaststelling van de eigen bijdrage Wmo per 1 januari 2019 laten aansluiten bij de landelijke bedragen die gaan gelden vanaf 2019 (dit wordt dan € 17,50 in plaats van de huidige €11,79 in de Drechtsteden). Hiervoor is een wijziging van de verordening noodzakelijk.

a. Vaststellen van de gewijzigde Verordening maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden per 1 januari 2019. Artikel 5.1 lid 2 van de Verordening wordt gewijzigd in: “2. De bijdrage voor een maatwerkvoorziening is gelijk aan het maximale bedrag, zoals genoemd in het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015.”

2. Het Drechtstedenbestuur opdracht geven de kostprijzen, in het Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden, voor eigen bijdrage individuele begeleiding (zorg in natura en persoonsgebonden budget) te verhogen naar het maximum periodetarief van €17,50 per vier weken. Ingangsdatum 1 januari 2019.

3. Het Drechtstedenbestuur opdracht geven de kostprijzen, in het Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden,  voor eigen bijdrage dagbesteding (zorg in natura en persoonsgebonden budget) te verhogen naar het maximum periodetarief van €17,50 per vier weken. Ingangsdatum 1 januari 2019.

4. De maximering van 39 perioden voor woningaanpassingen en auto aanpassingen laten vervallen.

a. Vaststellen van de gewijzigde Verordening maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden per 1 januari 2019. De gewijzigde verordening bevat de volgende aanpassing:

Artikel 5.1 lid 3 van de Verordening maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden laten vervallen. Daarmee wordt de maximering van de 39 perioden opgeheven.

5. Herinvoeren van een eigen bijdrage voor woningaanpassingen voor minderjarige kinderen.

a. Vaststellen van de gewijzigde Verordening maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden per 1 januari 2019. De gewijzigde verordening bevat de volgende aanpassingen:

i. Artikel 5.1 lid 1 sub b van de Verordening maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden laten vervallen.

ii. Artikel 5.1 lid 1 sub c vernummeren naar artikel 5.1 lid 1 sub b Verordening maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden.

iii. Artikel 5.1 lid 1 sub d vernummeren naar artikel 5.1 lid 1 sub c Verordening maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden.

6. Verhogen ritprijs collectief vraagafhankelijk vervoer (Drechthopper) door:

a. Een opstaptarief van €0,60 in te voeren voor Wmo geïndiceerde pashouders.

b. Naast het opstaptarief voor Wmo-geïndiceerden het huidige kilometertarief van €0,13 te handhaven.

c. Een opstaptarief van €1,50 in te voeren voor (niet geïndiceerde) pashouders van 75 jaar en ouder.

d. Naast het opstaptarief voor pashouders van 75 jaar en ouder het huidige kilometertarief van €0,39 te handhaven.

7. Invoeren van een verantwoordingsvrij bedrag bij het persoonsgebonden budget in plaats van 5% bemiddelings- en administratiekosten.

a. Vaststellen van de gewijzigde Verordening maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden per 1 januari 2019. Artikel 4.3 van de Verordening wordt gewijzigd in:

i. De cliënt hoeft van het persoonsgebonden budget 5% per jaar niet te verantwoorden, met een minimum van € 20,- per jaar en een maximum van € 250,- per jaar. Wanneer de budgetperiode minder is dan een jaar, wordt het verantwoordingsvrije bedrag berekend naar rato.

8. Conform de nieuwe cao Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) de loonschaal Hulp bij het Huishouden hanteren bij het berekenen van tarieven voor persoonsgebonden budget huishoudelijke ondersteuning.

a. Het doorvoeren van deze wijziging in artikel 4.2, lid 2, onderdeel b van de Verordening.

9. Het doorvoeren van een tekstuele, niet inhoudelijke, wijziging in artikel 1.1 onder k van de Verordening.

10. Intrekken per 1 januari 2019 van de voorgaande versie van de Verordening maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden, vastgesteld op 12 december 2017.

DR voorstel.pdf
Adobe Acrobat document 438.0 KB
Concept DR besluit.pdf
Adobe Acrobat document 153.1 KB