· 

Reportage RTV Papendrecht: veilig water uit de kraan

PAPENDRECHT – DuPont/Chemours heeft een wettige vergunning om GenX te lozen, wat onlangs door de rechter is bevestigd.

Toch dienden Onafhankelijk Papendrecht, GroenLinks en PvdA een motie in om te kijken welke mogelijkheden er zijn om te bekijken hoe we het drinkwater zo zuiver mogelijk kunnen houden. De motie werd door de andere partijen niet ondersteund en werd hierdoor afgewezen. RTV Papendrecht maakte hiervan een korte reportage.

Voor achtergronden bij dit nieuws: Woordvoeringen algemene beschouwingen 2018

Motie zuiver en veilig water uit de kraan

De gemeenteraad van Papendrecht, in openbare vergadering bijeen op 12 juli 2018, ter bespreking van de Kaderbrief 2019;

 

Overwegende dat:

 • het GenX/drinkwater-dossier na de recente uitspraak van de rechter waarin bepaald is dat DuPont/Chemours door mag gaan met lozen (van GenX) actueler is dan ooit;
 • de nationale (landelijke) politiek Kamerbreed stelt dat 'de wet tekort schiet’;
 • dit tekortschieten er onder andere mee te maken heeft dat de drinkwaterbedrijven zijdens het bevoegd gezag niet worden geïnformeerd over de aard van de stoffen die op de rivier(en) / het oppervlaktewater worden geloosd;
 • de lokale/regionale politiek dient op te komen voor de belangen van alle inwoners;
 • door de fractie van Onafhankelijk Papendrecht bij de algemene beschouwingen in 2017 een motie is opgesteld die de steun kreeg van de ChristenUnie;
 • ten aanzien van de noodzaak van het stoppen met lozen van giftige stoffen zoals GenX door DuPont/Chemours de bewustwording van de problematiek de afgelopen maanden bij meerdere partijen lijkt te zijn toegenomen;
 • voor veel Papendrechters (en overige inwoners van de Drechtsteden) moeilijk te verteren valt dat zij er niet langer vanuit kunnen gaan dat ons leidingwater 'het beste en schoonste van de hele wereld' is (bron: OASEN);
 • dit nadrukkelijk ook een landelijk probleem is dat vraagt om visie en daadkracht, en dat Papendrecht hier mogelijk verschil zou kunnen maken;

 

Spreekt uit dat:

 • ons laatste ‘heilige huisje’ (zuiver water uit de kraan) kennelijk helaas niet meer bestaat;
 • drinkwaterbedrijf OASEN met de thans beschikbare zuiveringsinstallaties niet meer kan voorkomen dat – het resistente – GenX  (hoe miniem ook) in ons leidingwater terecht komt;
 • drinkwaterbedrijf OASEN een rechtszaak heeft aangespannen tegen DuPont/Chemours;
 • het drinkwaterbedrijf die rechtszaak heeft verloren 'omdat er geen juridische gronden zijn de lozingen te verbieden';
 • GenX en andere kwalijke chemische stoffen uit het drinkwater geweerd dienen te worden;
 • van de gemiddelde hoeveelheid dagelijkse 125 liter water uit de kraan ongeveer 95% voor huishoudelijk gebruik, douche en wc wordt gebruikt en dat hiervan ongeveer 5% bestemd is voor consumptie door de mens;
 • het van belang is om mede namens Papendrecht er met klem op te blijven aandringen een wetswijziging door te voeren zodat DuPont/Chemours moet stoppen met het lozen van GenX;
 • GenX slechts een van de vele onwenselijke (zorgwekkende) stoffen is, waarvan restanten in ons leidingwater en in ons milieu teruggevonden worden en dat al deze stoffen bij elkaar opgeteld een onwenselijke 'cocktail' van gifstoffen in ons drinkwater vormen;
 • het Duitse Milieuagentschap (UBA) over de classificatie van GenX als zeer zorgwekkende stof heeft voorgesteld om stoffen die persistent, mobiel en toxisch zijn – zoals GenX – te classificeren als zeer zorgwekkende stoffen in de Europese wetgeving voor registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen (REACH);
 • de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland er voorstander van is om in REACH een drinkwatercriterium te introduceren zodat de mogelijke negatieven effecten op de drinkwater-voorziening door de lozing van gevaarlijke stoffen meegewogen kan worden in de toelatingsprocedure van chemische stoffen;
 • er dringend behoefte is aan een tweesporenbeleid, waarbij enerzijds ingezet wordt op het stopzetten van lozingen van giftige stoffen en waarbij anderzijds leidingwater (thuis) optimaal gezuiverd (aangeboden) wordt;
 • de vergunningverlening moet verbeteren met inbegrip van heldere afspraken tussen bevoegde gezagen over de rolverdeling bij (in)directe lozingen, het uitvoeren van verbeteringen in de praktijk van vergunningverlening onder andere op het gebied van capaciteit en kennis-ontwikkeling, het gevolg geven aan een duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening bij vergunningverlening en het toepassen van de algemene beoordelingsmethodiek en immissietoets bij oevergrondwater en indirecte lozingen;
 • de structurele aanpak van opkomende stoffen uit puntbronnen in relatie tot bescherming van de drinkwaterbronnen een cultuuromslag impliceert, niet geboren uit luxe maar uit pure noodzaak;
 • het streven erop gericht dient te zijn om te allen tijde zuiver water uit de kraan te bevorderen;

 

Draagt het college op:

 • te onderzoeken of het principe 'de vervuiler betaalt' op DuPont/Chemours van toepassing is;
 • om als gemeente Papendrecht tenminste, samen met de gemeenten Sliedrecht en Dordrecht, gezamenlijk in te (blijven) zetten op en op te trekken voor het ontwikkelen van een samenhangend beleid voor plaatselijk zuiver en veilig drinkwater;
 • relevante ontwikkelingen terug te koppelen ten behoeve van beraadslagingen;

 

En gaat over tot de orde van de dag.

m6 veilig water uit de kraan.pdf
Adobe Acrobat document 896.3 KB

Partijen die deze motie wel hebben gesteund: Onafhankelijk Papendrecht, GroenLinks en PvdA

Partijen die deze motie niet hebben gesteund: Papendrechts Algemeen Belang, VVD, CDA, D66, ChristenUnie en SGP