· 

Inzet voor verbreding inrit bij Profile Tyrecentre Papendrecht

Aan het College van B. & W. van de gemeente Papendrecht

Postbus 11

3350 AA Papendrecht

 

Papendrecht, dinsdag 10 juli 2018

Betreft: Profile Tyrecentre Papendrecht – verbreding inrit Nieuwland Parc

 

 

Zeer geacht College van B. & W.,

 

Langs deze weg benaderen wij u na gisteren uitvoerig gesproken te hebben met Profile Tyrecentre Papendrecht. Onlangs is Profile Tyrecentre Papendrecht verhuisd naar een nieuwe locatie op Nieuwland Parc 87, dat deel uitmaakt van het grondgebied van de gemeente Papendrecht. Wij zijn trots op een bedrijf als Profile Tyrecentre Papendrecht en wij zijn van mening dat de gemeente het lokale Midden- en Kleinbedrijf dient te koesteren en daar waar mogelijk dient te faciliteren op de best mogelijke manier.

 

Het probleem waar Profile Tyrecentre Papendrecht tegenaan loopt is het volgende. Er is kennelijk een Stedenbouwkundig advies opgesteld op 06 juli 2018 waarin is aangegeven dat een verbreding naar 12,5 meter van de inrit verkeerskundig en stedenbouwkundig niet akkoord of geen haalbare kaart zou zijn. Het onderhavige Stedenbouwkundig advies is als bijlage bij deze brief te uwer bediening bijgevoegd.

 

Om dit probleem tot een goede oplossing te brengen is wat ons betreft het volgende nodig. Allereerst de beantwoording van de vraag of het hier een verkeerskundige en stedenbouwkundige situatie betreft die niet voor maatwerk ter plekke in aanmerking zou kunnen komen? Wat ons betreft is dat het geval. Zowel in verkeerskundig als in stedenbouwkundig opzicht is er geen prangende reden aanwezig om de inrit niet te verbreden. Blijft over de vraag of het vanuit esthetisch opzicht wellicht niet mogelijk zou zijn de inrit te verbreden? Qua esthetiek is het nieuwe bedrijfsterrein een volgens ons prima uitziend geheel, met keurige bedrijfspanden en bedrijven die op Nieuwland Parc een goede bedrijfslocatie hebben (kunnen vinden). En dat vervult ons met blijdschap. Maar we moeten wel voor ogen houden dat het doel van een bedrijfsterrein niet is de bezienswaardigheid van de panden/bedrijfslocaties of de ongerepte natuur die aldaar weelderig tiert. Nee, het is een bedrijfsterrein waar wordt gewerkt en waar bedrijven dagelijks bezig zijn om bij te dragen aan het welzijn van onze gemeenschap. Dat is de primaire functie van een bedrijfsterrein.

 

Naar nu is gebleken wordt op basis van het concept van het hebben van een groenstrook die op afgepaste afstanden versnippering zou moeten tegengaan geadviseerd om de inrit die bedrijfskundig noodzakelijk is aan Profile Tyrecentre Papendrecht te onthouden. Wij stellen hardop de vraag: vormt het belang van het regels stellen een hoger belang dan het belang bedrijven in staat te stellen hun activiteiten op een goede wijze te kunnen uitvoeren? In die afweging willen wij u graag bij deze betrekken.

Wij kunnen ons voorstellen dat de groenstrook tussen de bedrijfspanden van minder belang wordt geacht dan de groenstrook die Park Noordhoeksewiel langs de dijk verbindt met de rivierzone, waar vogels ook kunnen broeden. U herinnert zich wellicht nog dat wethouder Koppenol deze vogelbroedplaats heeft geopend in de vorige bestuursperiode. Die groenstrook vormt in feite een soort van compensatie voor de bedrijvigheid en de bedrijfsactiviteiten die op Parc Nieuwland plaatsvinden. Die groenstrook is ook veel breder dan de groenstrook langs de weg waar de bedrijven aan gevestigd liggen. Kortom: wij stellen u de vraag welk belang het dient om de groenstrook langs de weg, die eigenlijk geen echte groenstrook is maar wel die naam heeft gekregen, onversnipperd te houden zodat er geen ruimte meer zou zijn om de inrit met slechts enkele meters te verbreden waardoor het bedrijfskundig opereren van het onderhavige Midden- en Kleinbedrijf beter zou kunnen worden gefaciliteerd. Hier is een stukje maatwerk in goed onderling overleg het gepaste antwoord op het in goede onderlinge harmonie samenwerken van de gemeente die maatwerk levert met het onderhavige bedrijf in kwestie een voor de hand liggende kans om tot een goede oplossing te komen.

 

Wij willen u dan ook vragen of u als College nog een keer goed naar deze zaak wilt kijken, in overleg wilt treden met Profile Tyrecentre Papendrecht en indachtig ook het belang van deze onderneming voor een gemeente als Papendrecht, tot een goede gezamenlijk gedragen oplossing wilt komen, waarbij het belang van de groenstrook en de daarmee verband houdende zogenoemde versnippering, omdat de groenstrook langs de weg op andere plaatsen wordt onderbroken, afgewogen wordt tegen het belang van de aanwezigheid van de groenstrook die deze naam wel mag hebben, omdat daar de vogels vrijelijk kunnen broeden.

 

Het gaat er per slot van rekening toch om dat wij onze Midden- en Kleinbedrijven het niet nog lastiger maken dan het soms al is? Het gaat er ook om elkaar op redelijke gronden te vinden in een realistische oplossing voor het met slechts enkele meters verbreden van de inrit. Wij hebben de situatie ter plekke in ons opgenomen en geconcludeerd dat hier een goede wederzijdse oplossing voor het gerezen pobleem gevonden kan worden als de wens er samen uit te komen overheerst. In de hoop dat wij deze zaak thans in uw aandacht hebben mogen aanbevelen, wensen wij u alle wijsheid toe om tot een bevredigend resultaat te komen.

 

U dankend voor uw inzet ter zake, stellen wij het op prijs indien u ons op de hoogte wilt houden van de resultaten van uw overleg met Profile Tyrecentre Papendrecht.

 

Met vriendelijke groeten,

Onafhankelijk Papendrecht

 

Ruud Lammers,

 

Fractievoorzitter.

Stedenbouwkundige toets_6 juli 2018.pdf
Adobe Acrobat document 255.3 KB