· 

Fikse stijging vraag naar Jeugdhulp in Papendrecht, waar ligt dat aan?

Woordvoering namens de fracties GL, CU en OP

Commissievergadering Samenleving 24 mei 2018

 

Geachte voorzitter, commissieleden en portefeuillehouder.

- De fracties van GL, CU en OP hebben een aantal vragen gesteld naar aanleiding van de beleidsnota: Lokaal Meerjarenperspectief Jeugdhulp 2018-2022.

- Het college heeft deze op de Lijst Ter Inzage gelegde Stukken van 12 april jl. TER KENNISNAME opgevoerd.

- Wij zijn van mening dat deze beleidsnota TE BELANGRIJK is om alleen voor kennisname aan te nemen EN daarom hebben we deze beleidsnota geagendeerd voor deze commissievergadering.

- Als eerste zullen we ingaan WAAROM we dit belangrijk vinden.

- Vervolgens zullen we voor de voor de aanwezigen op de publieke tribune en de kijkers thuis, een korte samenvatting geven van deze beleidsnota.

- Tot slot zullen we ingaan op de antwoorden van het college op onze vragen.

 

WAAROM BELANGRIJK

- WIE DE JEUGD HEEFT, HEEFT DE TOEKOMST…..een bekend Nederlands gezegde. Ik denk dat iedereen van ons dit gezegde een warm hart toedraagt want zeg nou zelf: wie wil nou niet dat het goed gaat met onze kinderen en jongeren en dat ze een MOOIE TOEKOMST tegemoet gaan.

 

- Dit bekende gezegde is “als het ware” verankerd in De JEUGDWET:

  • Alle kinderen moeten VEILIG, GEZOND en KANSRIJK kunnen opgroeien en
  • zij moeten zich kunnen ONTWIKKELEN en kunnen MEEDOEN.

 

- Gelukkig gaat het met veel Nederlandse kinderen goed… Uit het Jaarrapport Jeugdmonitor CBS 2017 blijkt dat zij tot de gelukkigste ter wereld behoren. Ze zijn zowel geestelijk als lichamelijk meestal gezond en blij met hun vrienden en vriendinnen. Helaas geldt dit niet voor ieder kind of jongere. Er kan voor een korte of lange tijd sprake zijn van problemen in de opvoeding, waarin situaties van onveiligheid ontstaan, er kan sprake zijn van gedragsproblemen, en zo is er nog een aantal situaties te bedenken.

- Jeugdhulp kan dan helpen om problemen te verminderen of op te lossen. Het mag duidelijk zijn dat het erg belangrijk is dat de aangeboden JEUGDHULP tijdig en passend is, immers wij als gemeente zijn hiervoor verantwoordelijk.

 

DE SAMENVATTING van de beleidsnota:

- De beleidsnota “Lokaal Meerjarenperspectief Jeugdhulp 2018-2022” beschrijft WAT de lokale doelstellingen zijn en HOE deze worden bereikt.

- We vinden positief dat de lokale partners input hebben kunnen leveren, om problemen en wensen onder de aandacht te kunnen brengen. Op deze manier kan het ondersteuningsaanbod van lokale Jeugdhulp op thema’s zoals bijvoorbeeld social media gebruik en (v)echtscheidingen beter worden afgestemd op de behoefte van het kind of de jongere.

- In Papendrecht maken ongeveer 800 kinderen en jongeren gebruik van Jeugdhulp en we zien natuurlijk graag dat dit aantal de komende jaren zal dalen.

- In regionaal verband hebben we het “regionale meerjarenperspectief jeugdhulp” vastgesteld. MAAR…….

 

- Willen we ECHT het VERSCHIL gaan maken - de zogenaamde beweging naar voren - dan maken we het VERSCHIL met een LOKAAL BELEID dat SMART geformuleerd is zodat we we ook een cyclus van monitoring en (bij)sturing kunnen opzetten om te beoordelen of ons LOKAAL BELEID ook effectief is!!!

 

- De vragen die we vanuit de fracties van GL, CU en OP hebben gesteld gaan hier op in. We danken het college voor de beantwoording, maar we constateren helaas wel, dat sommige antwoorden niet concreet ingaan op onze vraagstelling. Het betreft de volgende vragen, waar we graag een aanvullend antwoord op willen:

 

- We hebben u gevraagd hoe onze cijfers zich verhouden met omliggende gemeenten. In uw antwoord geeft u aan dat in 2016: landelijk 10,8% van de jongeren tot 18 jaar gebruik maken van jeugdhulp. In ONZE gemeente was dit 11,2%.

 

U maakt zich er helaas iets te gemakkelijk van af door te verwijzen naar www.waarstaatjegemeente.nl, zodat wij zelf onze cijfers moeten vergelijken met omliggende gemeenten. We hebben dit dan maar zelf gedaan en ons valt op dat:

ONZE cijfers niet zijn gedaald maar gestegen: in 2016 11,2%, in 2017 13,9%. = + 2,7%

Ten opzichte van omliggende gemeenten STIJGEN ONZE CIJFERS HARDER:

HI: 2016: 10,6%, in 2017 11,2% = + 0,6%

SLD: 2016: 13,0% in 2017 14,6% = + 1,6%

DORDT: 2016: 12,3% in 2017 12,1% = - 0,2%

LANDELIJK: 2016: 10,8% en in 2017 11,2% = + 0,4%.

CONCLUSIE: zowel landelijk als in de omliggende gemeenten stijgt gebruik naar jeugdhulp. ECHTER de cijfers van onze gemeente Papendrecht vertonen een veel grote stijging.

 

Vraag: kunt u dit nader verklaren?

- We hebben u ook gevraagd hoe de leeftijdsopbouw voor de komende raadsperiode er uit zal komen te zien.

 

In uw beantwoording geeft u aan (terugkijkend naar het verleden 0 – 19 jarigen, over de periode 2013 – 2017) een dalende trend te zien.

Vraag: verwacht u dat deze trend zich ook de komende raadsperiode, dus de periode 2018 - 2022 door zal zetten?

We stellen deze vraag nogmaals, want als ons beleid beperkt effectief is, bij een dalende trend van de doelgroep (0 – 18 jarigen), neemt het gebruik in % nog harder toe en zullen we dus ook niet binnen de RIJKSBIJDRAGE komen, wat wel 1 van de doelstellingen is van de beleidsnota.

- We hebben u gevraagd hoe we de financiën, opvolging en voortgang monitoren.

 

Uw geeft o.a. aan dat dit via de afgesproken P&C cyclus van de gemeente zal plaats plaatsvinden. De P&C cyclus, ook die van de gemeente is echter op een hoger aggregatie niveau samengesteld.

Vraag: kan de portefeuillehouder de toezegging doen om te onderzoeken op welk mate van detailniveau (niveau van doelstellingen en/of onderliggende sub-doelstellingen, activiteiten) zij dit meerjaren lokaal beleid kan inbedden in de P&C cyclus zodat de voortgang van beleid en financiën gemonitord kunnen worden?

- Tot slot hebben we u ook gevraagd of u in uw beleidsnota rekening houdt met bewezen effectieve interventies.

 

U geeft aan bij een nieuw initiatief gebruik te maken van het Onderzoeksbureau Drechtsteden om de resultaten te monitoren en geeft daarbij 2 voorbeelden.

 

Vraag: Zijn dit de enige 2 interventies die genoemd staan in het lokaal beleid en werken deze met bewezen effectieve methoden?

Zo nee, kunt u een grove inschatting maken hoeveel % van het lokaal Meerjarenperspectief jeugdhulp werkt met bewezen effectieve methoden?

 

José van der Tak