· 

PAB kiest voor blok van christelijke partijen (CDA, CU, SGP)

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht heeft kennis genomen van het rapport van de informateur, de heer de Regt. Wij respecteren de uitkomsten van de informerende fase en het daarbij behorende advies van de informateur.

 

Tijdens de gesprekken, die onze fractie met de informateur heeft gevoerd, hebben wij ingebracht dat wij het logisch zouden vinden dat de uitzonderlijk grote gezamenlijke stemmenwinst van 41% voor de lokale en onafhankelijke partijen tot uiting zou moeten komen in de Collegesamenwerking, het –programma én de –samenstelling. U kunt de uitslagen hier raadplegen.

 

Het voorliggende advies is naar onze mening in onvoldoende mate een afspiegeling van de verkiezingsuitslag. Immers, Onafhankelijk Papendrecht is naast het Papendrechts Algemeen Belang de enige partij met zetelwinst. En wij vinden het om die reden buitengewoon jammer om te constateren dat indien uitvoering zou worden gegeven aan dit advies, wij vanuit de verkiezingsoverwinning niet in staat zouden worden gesteld om onze verantwoordelijkheid te nemen. Ook in de richting van de kiezers vinden wij het van belang dat dit signaal wordt afgegeven.

 

Tijdens de gesprekken met de informateur hebben wij dan ook de variant voorgelegd van een formatie van het PAB, en Onafhankelijk Papendrecht, samen 11 zetels, aangevuld met een partij of twee partijen erbij die stabiel gebleven zijn. Die variant levert, vanwege de grote mate van homogeniteit tussen het PAB en Onafhankelijk Papendrecht, eveneens een ‘werkbare meerderheid’. Bij ons rijst daarom de vraag, of deze variant is onderzocht en zo ja, waarom niet voor deze variant is gekozen?

 

In het advies van de informateur wordt gesteld dat de drie christelijke partijen (CDA, ChristenUnie en SGP) al vóór de verkiezingen met elkaar hadden afgesproken dat zij als één blok na de verkiezingen zouden samenwerken en opereren. Van verschillende inwoners uit Papendrecht hebben wij vernomen, dat zij dit ervaren als een vorm van kiezersbedrog. Immers, was dat geen informatie geweest die stemgerechtigden van tevoren hadden moeten weten? Want het betekent dat degene die op het CDA heeft gestemd impliciet ook op SGP heeft gestemd en het is de vraag, of die kiezer ook zo zou hebben gestemd indien de christelijke partijen daar vooraf, voor de verkiezingen, transparant in waren geweest.

 

De informateur spreekt in zijn advies verder over de veronderstelde homogeniteit tussen de christelijke partijen. Deze homogeniteit zou ervoor zorgen dat er voldoende ‘tegenkracht’ in het College van B&W zit die tegelijkertijd versnippering binnen ditzelfde gremium zou kunnen voorkomen. Dat zien wij anders. Denk bijvoorbeeld aan het in Papendrecht gevoelige onderwerp ‘koopzondag’. Hoe staat het PAB nu feitelijk ten opzichte van het afschaffen van de koopzondag?

 

Ons betoog vervolgend heeft de fractie van Onafhankelijk Papendrecht een vraag in de richting van het PAB. Inmiddels hebben heel wat inwoners ons erop aangesproken dat ze ervan uit gaan, dat het PAB en Onafhankelijk Papendrecht, samen goed voor 11 zetels, gaan samenwerken in een nieuw college. Uit de rapportage van de informateur menen wij echter te moeten afleiden dat het PAB daar niet voor kiest. Hebben wij dat inderdaad goed begrepen?

 

En als dat inderdaad zo is, dan roept dat bij ons de vraag op in hoeverre het PAB zonder een samenwerking met Onafhankelijk Papendrecht in een coalitie voldoende gevolg kan geven aan beloften die aan kiezers zijn gedaan en dan doelen wij bijvoorbeeld op de kwestie van de kinderboerderij maar nog meer in het bijzonder op het sterk maken voor belangen van plaatselijke ondernemers zoals rijwielhandel Korteland.

 

Het is bekend dat de christelijke partijen daar in de afgelopen jaren een uitdrukkelijk andere, zelfs tegenovergestelde, visie op na hielden dan het PAB en Onafhankelijk Papendrecht. En met name die kwestie heeft de gemoederen in Papendrecht in het afgelopen jaar en in het bijzonder tijdens de maanden voor de verkiezingen bezig gehouden. Door dan vervolgens toch te kiezen voor een samenwerking zónder Onafhankelijk Papendrecht maar mét partijen die de kwestie van plaatselijke ondernemers anders beoordelen: een dergelijke keuze lijkt ons lastig te verdedigen in de richting van de kiezers die op 21 maart een duidelijk signaal hebben afgegeven.

 

Onafhankelijk Papendrecht geeft in het bijzonder het PAB in overweging, om alsnog een andere richting in te slaan en wel door het vormen van een coalitie door het PAB, en Onafhankelijk Papendrecht, aangevuld met een partij of twee partijen die in zetels stabiel gebleven zijn. In die variant zou tenminste één van de drie christelijke partijen in de oppositie komen, wat ten goede kan komen aan de eveneens door de informateur beleden uitgangspunten van stabiliteit, evenwicht en tegenspraak binnen, als ook tussen, de coalitie en de oppositie.

 

Indien het PAB alsnog niet kiest voor een samenwerking met Onafhankelijk Papendrecht in de coalitie, geven wij het uitdrukkelijke verzoek mee om het toekomstige coalitieprogramma niet dicht te timmeren. Enerzijds om te voorkomen dat de toekomstige oppositie en coalitie diametraal tegenover elkaar komen te staan, wat zou kunnen uitmonden in een stijging van in te zetten sturingsinstrumenten door de oppositie. En anderzijds om te voorkomen dat de levendigheid van de lokale democratie daaronder zou lijden.

 

Wij wensen u veel wijsheid toe en de kiezers een coalitie, die recht doet aan de beloften die voor de verkiezingen zijn gemaakt en het duidelijke signaal dat men op basis daarvan op 21 maart heeft laten horen!

Advies van de informateur
Rapportage informatiefase 1.0.pdf
Adobe Acrobat document 125.4 KB

Het is een gewoon confessioneel akkoord geworden.