· 

Vragen over de Kindpas (Leergeld Drechtsteden)

Aan het College van B&W van de gemeente Papendrecht

T.a.v. de heer Aart-Jan Moerkerke, voorzitter,

Markt 22

3351 PB Papendrecht

 

 

Papendrecht, 25 januari 2018

Onderwerp: Kindpas ten behoeve van gezinnen die bekend staan bij de stichting Leergeld

 

 

Geachte heer Moerkerke,

 

Bij deze vraagt de fractie van OP uw aandacht voor het volgende.

 

Eind december 2017 is vanwege de gemeente Zwijndrecht de hierbij ingesloten brief aan gezinnen gestuurd die bekend staan bij de Stichting Leergeld Drechtsteden.

 

Het gaat erom dat de gemeente Zwijndrecht kennelijk heeft besloten iets extra’s te doen voor deze gezinnen en zij ontvangen een zogenaamde Kindpas.

Met deze kindpas – waar een bedrag van € 75 euro op staat – kunnen deze gezinnen een winterjas voor hun kind(eren) aanschaffen bij een aantal daartoe geselecteerde winkels. Een overzicht treft u aan in de brief vanwege de gemeente Zwijndrecht.

 

Toen onze fractie hiervan hoorde was de gedachte meteen:

 

1.      “waarom weten wij hier niets van?” en

2.       “Is dit niet ook een goed idee voor de Papendrechtse gezinnen die bij de Stichting Leergeld Drechtsteden bekend zijn en die kinderen hebben?”

 

 Wij hebben van uw College van b. en w. daarover niks vernomen.

Toevallig kwamen wij, in het kader van het schrijven van ons verkiezingsprogramma, een onderzoek tegen van de Papendrechtse Rekenkamercommissie.

Het u welbekende rapport ‘Onderzoek naar de sturing in het sociaal domein’. De fractie van Onafhankelijk Papendrecht vond het rapport van de rekenkamercommissie destijds een zinvol rapport met heldere conclusies en aanbevelingen. Het rapport maakte duidelijk hoe lastig het in de praktijk kan zijn om informatiestromen op elkaar af te stemmen en voor de professionals om een nieuwe werkwijze aan te leren voor wat betreft een goede coördinatie en samenwerking en daarmee van het voorkomen van het langs elkaar heen werken.

 

We vonden het positief dat uw college het merendeel van de conclusies en aanbevelingen erkende en onderkende en daarin ook al de nodige actie stelde te hebben ondernomen.

 

Het is goed om informatie te bundelen en zo overzichtelijk en zo concreet mogelijk, herleidbaar tot op gemeente Papendrecht-niveau in één rapportage bij elkaar te brengen. Wel zouden we graag zien dat het niet alleen om cijfers gaat, maar dat juist ook aandacht besteed wordt aan en gerapporteerd wordt over het effect van de decentralisaties in de regio op de zorgvraag van de inwoners.

 

Wat ons betreft ging het en gaat het om de politieke hamvraag: Krijgen de mensen in de Drechtsteden en specifiek in onze gemeente daadwerkelijk de zorg die ze nodig hebben en hoe kunnen we dat als gemeenteraad beoordelen?

 

Een actuele casus vormt deze brief van stichting Leergeld vanwege de gemeente Zwijndrecht.

Krijgen de inwoners van Papendrecht de zorg die zij nodig hebben? En wat zijn de keuzes die zijn gemaakt door uw college van b. en w.?

Waarom hebben onze Papendrechtse inwoners eigenlijk niet een dergelijke brief ontvangen, en waarom hebben de inwoners van Zwijndrecht deze wel ontvangen?

 

Het schijnt ons toe dat er geen onderscheid gemaakt wordt c.q. gemaakt mag worden tussen de inwoners van onze gemeenten, wij maken toch immers allemaal deel uit van een en dezelfde (alom bejubelde) Drechtsteden? Zijn er dan toch verschillen tussen de onderscheiden gemeenten (binnen het samenwerkingsverband) en zo ja waaruit bestaan deze verschillen dan exact? Wat is er – concreet – voor de Papendrechtse gezinnen in dezelfde doelcategorie gedaan?

 

Wij danken u bij voorbaat voor de beantwoording.

 

Hoogachtend,

FRACTIE ONAFHANKELIJK PAPENDRECHT          

 

Ruud Lammers.

OP brief inzake Kindpas
OP -brief inzake jeugdbeleid 25012018.pd
Adobe Acrobat document 480.2 KB

Meer informatie over onze inbreng ten aanzien van het Jeugdbeleid leest u hier