· 

Burenraad DuPont Chemours is een communicatie verzinsel

De Burenraad van DuPont en Chemours
De Burenraad van DuPont en Chemours
Brief aan de burgemeester
OP -brief over Burenraad Chemours.pdf
Adobe Acrobat document 410.1 KB

Onderwerp: Burenraad DuPont Chemours: de facto een verzinsel om de communicatie in de media vanuit DuPont/ Chemours te beïnvloeden en dus schijn-onafhankelijk

 

Geachte heer Moerkerke,

 

Hierbij dient de fractie van Onafhankelijk Papendrecht een aantal vragen in conform artikel 40 van het Reglement van Orde, waarbij beantwoording is voorzien binnen de termijn van een maand. Wij baseren ons op drie documenten inzake de Burenraad.


Een persbericht dat op de website van de Burenraad te vinden is, een persbericht dat via de lijst van ingekomen stukken tot ons is gekomen en een recent artikel in Dordt Centraal. Dan volgen hieronder onze vragen:

1) Wat is uw mening over de oprichting van deze Burenraad? Is de oprichting van deze Burenraad volgens u bijvoorbeeld een wenselijke zaak? Draagt deze Burenraad op goede wijze bij aan de politiek-bestuurlijke besluitvorming en, zo ja, op welke wijze?De Burenraad is volgens het persbericht opgericht om het vertrouwen te herstellen volgens een viertal punten. Het Actualiseren van de lopende vergunning, de onafhankelijke toetsing van milieu- en veiligheidsprocessen, het installeren van een Burenraad en een continue dialoog met de omgeving in plaats van incidenteel.

 

2) Hoe is de stand van zaken met betrekking tot deze vier aandachtspunten?

a) Hoe staat het met het actualiseren van de lopende vergunning? Er is toch sprake van een bestuursrechtelijke procedure tussen Chemours en de Provincie? Kunt u ons even bijpraten.

b) Hoe staat het met de onafhankelijke toetsing van milieu- en veiligheidsprocessen? Welke onafhankelijke wetenschappers / toxicologen zijn bijvoorbeeld uitgenodigd om onderzoek naar emissies van GenX te doen? Hoe is de staat van het veiligheidsbeleid?

c) Ten aanzien van de installatie van de Burenraad, deze is ontstaan op verzoek van DuPont / Chemours. Hoe zijn de onderlinge betrekkingen tussen DuPont/ Chemours en de Burenraad precies geregeld?

i) De voorzitter is de heer Bert Kandel. Hij is, zo vermeldt het persbericht, door DuPont/ Chemours aangetrokken. Wordt de heer Kandel bezoldigd door DuPont/ Chemours of is hij onafhankelijk?

ii) Indien de heer Kandel over een bedrijf beschikt, hoe is de betrekking tussen het bedrijf van de heer Kandel met DuPont/ Chemours precies geregeld?

iii) Hoe is de keuze gevallen op de overige leden van de Burenraad?

iv) Zijn de leden van de Burenraad gekozen door de buren van DuPont/ Chemours?

v) Hoe zijn de leden van de Burenraad geselecteerd?

vi)Vormt de Burenraad een onderdeel van het communicatie- en marketingbeleid van DuPont/ Chemours?

d) Hoe is de staat van de continue dialoog van DuPont/ Chemours met de omgeving volgens uw opvatting?

 

In het persbericht van de Burenraad staat verder het volgende te lezen.

“Dinsdag 26 september was de eerste overlegvergadering van de twaalf leden tellende Burenraad van DuPont en Chemours met directeuren Erik Meijer van Chemours en Govert Griffioen van DuPont. Hoofdonderwerp was de communicatie van beide bedrijven met de omgeving. De directies en hun communicatiemedewerkers vertelden over hun plannen om de communicatie te verdiepen en verbreden, onder meer door het vernieuwen van websites en meer contacten met de omgeving. De Burenraad reageerde daar positief, maar kritisch op. De buren gaven de directies praktische suggesties mee om de communicatie met de omgeving te verbeteren. De bedrijven gaan daarmee aan de slag.”

 

3) In hoeverre is volgens u sprake van onafhankelijkheid als de Burenraad een ‘overlegvergadering’ heeft met de directies van DuPont en Chemours?

4) Bent u met ons van mening dat uit deze passage opgemaakt kan worden dat sprake is van informatieoverdracht van de directies en communicatiemedewerkers van DuPont en Chemours naar de leden van de Burenraad?

5) Bent u van mening dat de Burenraad eigenlijk niet meer is dan een soort van ingehuurde klankbordgroep die hier en daar vanuit vooral een positieve insteek subjectieve meningen over de te verbeteren communicatie ventileert?

 

En even verderop staat in het persbericht het volgende te lezen:

“De Burenraad heeft aangegeven dat de communicatie vanuit de bedrijven erg technisch is en weinig inspeelt op de emoties die er leven bij bewoners. Het is onduidelijk wat de visies en waarden van de bedrijven zijn. De raadsleden blijven graag betrokken bij de stappen die DuPont en Chemours zetten om hun zichtbaarheid en betrokkenheid bij de leefomgeving te vergroten. Omgevingscommunicatie is een punt dat voorlopig met grote prioriteit terugkomt op de agenda van de overlegvergaderingen tussen de Burenraad en DuPont en Chemours.”

6) Bent u met ons van mening dat de zin die in de bovenstaande passage te lezen staat, namelijk deze: “De raadsleden blijven graag betrokken bij de stappen die DuPont en Chemours zetten om hun zichtbaarheid en betrokkenheid bij de leefomgeving te vergroten” op de inwoners verwarrend zou kunnen overkomen, omdat hier ineens wordt gesproken van raadsleden?

 

En dan de missie van de Burenraad.

Deze wordt in voornoemd persbericht als volgt omschreven: “De Burenraad is een onafhankelijk orgaan bestaande uit ongebonden inwoners uit de regio Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht. De leden maken op persoonlijke titel deel uit van de Burenraad en worden daarbij vakinhoudelijk ondersteund naar eigen behoeften. De Burenraad heeft als primaire taak om de relatie tussen DuPont en Chemours en de lokale samenleving te versterken. De Raad stimuleert tot een tijdige, transparante en maximaal objectieve communicatie vanuit DuPont en Chemours en volgt dat nauwgezet. De Burenraad heeft een signaleringsfunctie m.b.t. de relatie tussen DuPont en Chemours en de omgeving en geeft gevraagd en ongevraagd advies hoe deze relatie versterkt kan worden.

De Raad (bedoeld wordt: de Burenraad) draagt in principe zelf geen inhoudelijke boodschappen uit over de operationele bedrijfsvoering van de bedrijven, maar geeft terugkoppeling over de kwaliteit.”

7)  Van wie is het idee om een Burenraad op te richten afkomstig?

a)  Hoe heeft de selectie plaatsgevonden van de leden van de Burenraad die uit Papendrecht afkomstig zijn?

b)  Heeft de gemeente hier enige rol in gespeeld?

c)  De leden maken op persoonlijke titel deel uit van de Burenraad, zij zijn dus niet gekozen namens de inwoners van de gemeente of namens wijkbewoners maar zij zijn benoemd. Wat is de gedachte hierachter precies geweest?

d) Door wie zijn de leden van de Burenraad benoemd?

e)  De Burenraad stelt onafhankelijk te zijn, maar tegelijkertijd als missie te hebben de relatie tussen DuPont en Chemours en de lokale samenleving te versterken. Hoe verhoudt zich e.e.a. tot de gepropageerde onafhankelijkheid?

f) Verder wordt gesteld dat de Burenraad een tijdige, transparante en maximaal objectieve communicatie vanuit DuPont en Chemours stimuleert en nauwgezet volgt.

i)  Hoe wordt een tijdige, transparante en maximaal objectieve communicatie door de Burenraad gegarandeerd als deze niet meer dan 4x per jaar bijeenkomt?

ii) Hoe wordt een tijdige, transparante en maximaal objectieve communicatie door de Burenraad gegarandeerd als deze niet onafhankelijk kan opereren ten opzichte van de directies en communicatiemedewerkers van DuPont en Chemours?

g) De Burenraad draagt zelf geen inhoudelijke boodschappen uit over de operationele bedrijfsvoering van de bedrijven, maar geeft een terugkoppeling over de kwaliteit. Hoe gaat de Burenraad hieraan invulling geven als hij niet onafhankelijk is en geen mogelijkheden heeft om op eigen kracht onafhankelijk onderzoek te doen of te laten doen?

 

Ook valt in het persbericht het volgende te lezen:

“Er komt een nieuwe vergunningsaanvraag. De onafhankelijke toetsing van de processen loopt. Er is een Burenraad en Chemours heeft (samen met DuPont) acht zomermiddagwandelingen georganiseerd over het terrein.”

 

8) Ziet u acht over het terrein georganiseerde zomermiddagwandelingen van de Burenraad net als DuPont/ Chemours ook als een goede manier om naar de nieuwe vergunningsaanvraag en de onafhankelijke toetsing van de processen te kijken?

 

En verder het persbericht volgend: “Voor 2018 staat een Open Dag gepland. Voor alle duidelijkheid: DuPont en Chemours zijn weliswaar twee afzonderlijke bedrijven, maar als het even kan trekken ze samen op en stemmen ze af. Erik Meijer vindt het vervelend dat Chemours zo vaak negatief het nieuws haalt terwijl er wel degelijk ook positieve zaken te melden zijn. Een proefinstallatie met koolstofbedden laat zien dat de uitstoot van GenX in het afvalwater met 75% kan worden teruggebracht. Wat Chemours graag wil, is de discussie over afvalstoffen in het drinkwater op een hoger niveau brengen, …. Hoe zorgen we ervoor dat we ons drinkwater schoonhouden?”

U bent er als College van b. en w. natuurlijk volledig mee bekend en dat zijn de feiten omtrent de impact van de stof PFOA/C8 op mens en milieu waarvan vanaf de jaren ’70 van de 20ste eeuw tot 2012 tientallen duizenden kilo’s PFOA in het Drechtstedelijke milieu terecht zijn gekomen (geëmitteerd vanuit de fabriek), dat Perfluoroctaanzuur bij de mens verdacht kankerverwekkend (verdacht carcinogeen) is en invloed heeft op het voortplantingssysteem (reprotoxisch), dat deze stof bovendien in het milieu vrijwel niet afbreekt (zeer persistent) en het menselijk lichaam na inname maar langzaam verlaat, dat C8/PFOA behoort tot de zgn. PBT categorie van persistente stoffen, die bio accumulerend en toxisch zijn en die over langere afstanden kunnen worden vervoerd, dat deze stof is opgenomen onder de Persistent Organic Pollutants van de Stockholm Convention en deze stof is opgevolgd door GenX.

 

Deze stof met name, GenX, waarvan diverse deskundige toxicologen zeggen (dit werd herhaald tijdens de Hoorzitting in het Provinciehuis van Zuid-Holland op 25 oktober 2017) dat het klinkklare onzin is te stellen dat koolstofbedden de uitstoot van GenX in het afvalwater met 75% kunnen reduceren, zoals Dupont en Chemours beweren. Vanwege de eigenschap dat GenX met water beter verdunt en door zijn chemische structuur gemakkelijker dan PFOA/C8 tussen de koolstofbedden heen sijpelt kan hiervan onmogelijk sprake zijn.

9) Hoe ziet u het voor zich dat de (niet gekozen maar benoemde) Burenraad van DuPont/ Chemours met terreinwandelingen op zomermiddagen op onafhankelijke wijze volgens de internationale wetenschappelijke standaard toezicht gaat houden met als richtinggevende onderzoeksvraag: “Hoe zorgen we ervoor dat we ons drinkwater schoonhouden?”

 

En dan nog deze. In het persbericht staat te lezen “De leden van de Burenraad worden vakinhoudelijk ondersteund naar eigen behoeften.”

10) Wie of welk bedrijf levert precies de vakinhoudelijke ondersteuning ten behoeve van de leden van de Burenraad als zij daaraan behoefte hebben?

11) Hoe is hiervan de financiering geregeld, met andere woorden: wie of welk bedrijf betaalt voor de vakinhoudelijke ondersteuning van de leden van de Burenraad?

12)  Alles wat de Burenraad van DuPont/ Chemours aangaat tot nu toe overziende: is er volgens uw College van b. en w. ook geen sprake van dat de Burenraad:

a)  de facto een verzinsel is om de communicatie vanuit DuPont/ Chemours in de media te beïnvloeden en aan die communicatie de schijn van objectiviteit mee te geven?

b) de facto niets te maken heeft met onafhankelijkheid en zelfs niet eens met de schijn ervan?

Graag uw nadere motivering.

 

Wij danken u voor de beantwoording.

 

Hoogachtend,

 

Fractie Onafhankelijk Papendrecht,

De heer R. Lammers.