· 

Effectgebied groter dan blauwe contourengebied

Hoorzitting Provinciehuis v.l.n.r. Karel Thieme, Hendrika Hoekstra & Ruud Lammers
Hoorzitting Provinciehuis v.l.n.r. Karel Thieme, Hendrika Hoekstra & Ruud Lammers

Aan het College van B&W van de gemeente Papendrecht

T.a.v. de heer Aart-Jan Moerkerke, voorzitter,

Markt 22

3351 PB Papendrecht

 

 

Papendrecht, 27 oktober 2017

Onderwerp: Uitleg motie Tweede Kamer bloedtest C8/PFOA

 

 

Geachte heer Moerkerke,

 

Op een vraag van onze fractie tijdens de commissie Ruimte van afgelopen woensdag 25 oktober inzake de aankondiging in het Papendrechts Nieuwsblad, waarvoor wij verwijzen naar de bijlage bij deze brief, antwoordde de portefeuillehouder namens het College dat het zou gaan om het blauwe contourengebied.

 

Op navraag van mensen uit ons netwerk en naar aanleiding van het bijwonen van de hoorzitting over GenX en PFOA op woensdag 25 oktober in het Provinciehuis in Den Haag, zouden we dit nog een keer aan de orde willen stellen.

Tijdens de commissievergadering antwoordde de portefeuillehouder dat het louter zou gaan om mensen die wonen dan wel gewoond hebben, werken dan wel gewerkt hebben, en dat moeten deze mensen ook nog met bewijsmateriaal kunnen aantonen, in het betreffende gebied.

Bij nadere bestudering echter van het stenogram van de Kamerbehandeling blijkt echter dat er geen sprake is van het zogenaamde blauwe contourengebied maar van het effectgebied. Voor de volledigheid citeren wij hierbij de betreffende passage:

 

Staatssecretaris Dijksma:

(…) “Ik kom bij de motie van de leden Van Eijs en Kröger over het aanvullend bloedonderzoek. Die motie is naar aanleiding van het debat van 17 mei aangenomen. U hebt gevraagd, kort gezegd, om iedereen in de omgeving van de fabrieken in de gelegenheid te stellen om zich te laten onderzoeken. In de beantwoording heb ik aangegeven dat ik de motie wilde uitvoeren en dat ik daarover in gesprek zou gaan met de gemeenten. Dat hebben we gedaan en inmiddels is dat gesprek afgerond. Ik verwacht het volgende, als ik goed ben ingelicht. We lopen nu een beetje vooruit op de communicatie die de gemeenten zelf, omdat zij in de lead zijn, gaan doen, maar ik kan moeilijk met meel in de mond antwoorden, dus ik zeg het dan toch. De colleges van B en W van Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht gaan op heel korte termijn doorgeven dat zij akkoord zijn met de manier waarop we die motie uitvoeren. Nou, wat is die manier? Het plan is dat iedereen die tussen 1970 en 2012 minimaal een jaar in het effectgebied woonde en niet al eerder getest is, in principe de mogelijkheid krijgt om zich te laten testen. Dan kunnen mensen bij hun eigen gemeente, dus bij Dordrecht, Sliedrecht of Papendrecht, een verzoek doen om getest te worden. Ze krijgen daarop een reactie van de gemeente. Als er een positief besluit komt, kunnen zij naar de lokale ziekenhuislaboratoria voor die test. Die resultaten gaan alleen naar henzelf, want het zijn immers medische gegevens. We moeten nog een paar details uitwerken dus ik houd een kleine slag om de arm, maar we mikken erop dat mensen na de herfstvakantie een maand lang bij hun gemeente een aanvraag kunnen doen voor zo'n test. De gemeenten gaan hierover ook verder communiceren in de lokale media. Ik hoop dat ik hiermee conform uw wens de motie heb uitgevoerd.” (…)

 

Effectgebied niet hetzelfde als blauwe contourengebied

Volgens onze informatie, en ook de informatie die wij hebben opgedaan tijdens de hoorzitting over PFOA en GenX op woensdag 25 oktober in Den Haag, is het niet juist het effectgebied gelijk te stellen aan het blauwe contourengebied. De staatssecretaris spreekt in de beantwoording tijdens de Kamerbehandeling dan ook niet van het blauwe contourengebied maar van het effectgebied.

 

Het effect van de blootstelling van de inwoners van Papendrecht, via het (drink) water, de lucht (uitstoot) en lekkages van deze (zeer) zorgwekkende stoffen in de bodem is veel groter dan het blauwe contourengebied suggereert. Het effectgebied wordt minimaal gevormd door het oppervlak van de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht tezamen en maximaal overig grondgebied van de provincie Zuid-Holland.

 

Het met PFOA en GenX vervuilde (drink)water kwam en komt niet alleen bij de mensen die werken of wonen in het blauwe contourengebied terecht maar ook bij alle andere mensen in het effectgebied. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor de uitwaaiering van deze giftige stoffen via de lucht. Het effectgebied is met andere woorden groter dan het blauwe contourengebied.

 

Bredere bekendmaking mogelijkheid tot bloedtesten wenselijk

Voorts hebben wij gemeend te constateren dat de aankondiging in het Papendrechts Nieuwsblad van 18 oktober inzake de mogelijkheid voor inwoners om hun bloed te laten testen niet is herhaald in de editie van 25 oktober.

Het ligt voor de hand om deze aankondiging elke week te herhalen, in elk geval gedurende de periode vanaf 23 oktober tot 20 november, zodat het zo min mogelijk inwoners kan ontgaan dat het zich laten testen op PFOA/C8 in hun bloed in die periode mogelijk is tegen vergoeding van de ermee samenhangende kosten.

Dit is niet een zaak die het verdient om weinig tot geen ruchtbaarheid aan te geven.

 

Hoogachtend,

Fractie Onafhankelijk Papendrecht

 

Ruud Lammers