Zuiver water?

Als privé persoon maar ook als politicus vind ik het van belang ervan uit te kunnen gaan dat het water dat in Papendrecht en omgeving uit de kraan komt zuiver, schoon en veilig is. Het drinkwater dat in onze gemeente uit de kraan komt is volgens de officiële mededelingen van de overheid in orde. Maar dat doet bij mij de vraag rijzen of die mededeling van de overheid dan ook werkelijk overeenkomt met hoe schoon, veilig en zuiver ons drinkwater zou moeten zijn.

Workshop zuiver water

Toen ik enkele jaren geleden een workshop bij Karel Thieme volgde werd mij duidelijk dat er heel veel verschillende soorten water (te koop) zijn en ook dat er heel veel verschillende stoffen in het water kunnen voorkomen. De kwaliteit van water is geen constante, maar verschilt naar gelang er mineralen en stoffen in het water voorkomen. In Papendrecht is het water uit de kraan dat wij drinken te hard[1] (Hardheid °D 10,2 Bron: Oasen, meetresultaten 2017). Het is dus zaak ons in te spannen voor zachter water.

 

Zorgwekkende stoffen in ons drinkwater

Recent is gebleken dat er zorgwekkende, giftige reststoffen in ons drinkwater terecht komen. Dat heeft te maken met het feit dat medicamenten via huishoudens en ziekenhuizen en afvalstoffen vanuit fabrieken op het oppervlaktewater worden geloosd. Zoals PFOA (C8) en GenX.

 

De waterzuiveringsbedrijven blijken niet goed in staat te zijn om al deze giftige en zorgwekkende stoffen uit het vervuilde water te halen. Daardoor komen minieme hoeveelheden giftige en zorgwekkende stoffen in ons drinkwater terecht.

Inmiddels is er een bewustwordingsproces op gang gekomen. Mensen zeggen steeds vaker hardop wat ze al dachten, namelijk dat ze geen giftige, zorgwekkende stoffen, hoe miniem de hoeveelheden ook lijken, in hun drinkwater willen. Het drinkwater dient schoon, veilig en zuiver te zijn.

 

Falende politiek-correcte overheid

De overheid blijkt niet in staat te zijn om te garanderen dat er schoon, veilig en zuiver drinkwater uit de kraan komt. Er wordt veelal lippendienst bewezen en instituten die op nationaal niveau advies verlenen en onderzoek doen scheiden in overwegende mate politiek correcte rapporten af.

 

Zelf in actie komen

Zuiver, schoon en veilig drinkwater is nu bereikbaar. Zuiveringsapparatuur kan worden aangeschaft tegen relatief bescheiden kosten. Onafhankelijk Papendrecht heeft een brief geschreven aan het bestuur van de Drechtsteden om een subsidieregeling voor de aanschaf van waterzuiveringsapparatuur in het leven te roepen, zodat iedere inwoner hiervan kan profiteren.

 

Ruud Lammers

Fractievoorzitter Onafhankelijk Papendrecht

 


[1] In grondwater zit van nature kalk en magnesium. Dit is in de ene regio meer dan in de andere. Dat komt door het soort grondwater dat gebruikt wordt om drinkwater van te maken. Zit er veel kalk in het drinkwater? Dan spreken we van hard water. Hoe zachter het water, hoe minder kalk er in het water zit. In Nederland wordt de waterhardheid meestal uitgedrukt in Duitse hardheid (Hardheid °D).

Oplegnotitie OP
OP_oplegnotitie_zuiverder_leidingwater.p
Adobe Acrobat document 1.1 MB
Wetenschappers over omgekeerde osmose
Wetenschappelijke informatie omgekeerde
Adobe Acrobat document 230.1 KB
Voorbeeld kraan met tapkraan zuiver water
Voorbeeld kraan met tapkraan zuiver water