Parkeren in het centrum wordt in het nieuwe jaar gratis

Foto: Pieter van den Berg
Foto: Pieter van den Berg

Onze fractie heeft op 07 juli 2016 uit de doeken gedaan hoe wij tegen het parkeerbeleid in het centrum aankijken. Op dat moment waren de omstandigheden anders en werd uitgegaan van invoering van het nieuwe parkeerbeleid met ingang van 1 januari 2017. Die datum is niet gehaald.

 

Wij gingen op dat moment onder andere uit van een jaarlijks tekort op de balans van € 781.000. Wij spraken ook uit dat toen nog onduidelijk was hoe het met de verrekening van de fiscale winst zou gaan, gegeven het feit dat de gemeente met ingang van 01 januari 2016 vennootschapsbelasting-plichtig is geworden als het gaat om economische activiteiten.

 

Wij spraken toen richtinggevend uit dat wij een bijdrage van de winkeliers van 0,5% van de  jaarlijkse omzet reëel vonden. Om meer parkeerbewegingen richting de garages te organiseren zouden de blauwe zones qua parkeertijd kunnen worden teruggebracht tot een half uur.

 

Inmiddels zijn er weer andere inzichten. Het parkeerbeleid vraagt veel tijd. Aanvankelijk was het de bedoeling om het nieuwe parkeerbeleid in te doen gaan op 1 januari van dit jaar. Maar dat is niet gehaald. Reden was onder andere gebrek aan draagvlak bij ondernemers. Op de voorpagina van de Klaroen van woensdag 10 mei stond te lezen dat de winkeliers van de Meent zich beraden op het parkeerbeleid. De meeste ondernemers willen invoering van gratis parkeren in de garages, maar nog niet duidelijk is wie daarvoor welk deel van de kosten zal dragen. Door renteverlaging zullen de kapitaallasten sterk naar beneden gaan, waardoor de exploitatie van de garages meer in evenwicht komt. Een zorgpunt blijft de geringe bezettingsgraden van beide garages.

 

Een punt van blijvende aandacht is ook wat onze fractie betreft het feit dat het parkeren in de garages, ook in het meest recente voorstel van het College, niet budgettair neutraal gerealiseerd zal worden. De garages leveren minder op dan ze jaarlijks kosten en zijn uit dien hoofde een permanente kostenpost voor de gemeente, die de garages in eigendom heeft én houdt. De ‘gebruiker betaalt’ is hier niet ten volle van toepassing. Maar dat zal alles te maken kunnen hebben met het feit dat er een stevige lobby op de achtergrond werkzaam is om gemeenschapsgeld in reguliere economische activiteiten te steken.

 

De parkeergarages kosten de gemeente in de nieuwste scenario’s jaarlijks al gauw vier maal (4x) meer dan wat de kinderboerderij nodig heeft om te overleven. Uiteindelijk is dat een politieke afweging. Onze fractie kan instemmen met de gevraagde beslissing met de volgende vijf bijbehorende kanttekeningen.

 

  1. In de raadsinformatiebrief wordt gemeld dat in 2018 nog een ruime euroton verlies wordt geleden. Typisch vinden wij het dat zulks komt doordat de (interne) renteberekening op een lager percentage wordt gezet. Als het daadwerkelijk om interne renteberekening gaat, moet dan niet elders een gat in de begroting ontstaan?
  2. Voor het product ‘garage-parkeren’ dienen enkele aanpassingen plaats te vinden, met name om daarmee te zorgen voor een goede vindbaarheid (zowel fysiek als van informatie over het parkeren in Papendrecht). Wij vinden dat geen prioriteit hebben, want de parkeergarages zijn nu ook al goed vindbaar. Daarmee zou een bedrag van € 25.000 bespaard kunnen worden.
  3. Een goede maatregel is het aanbieden van vergunning parkeren voor medewerkers in de parkeergarages en/of blauwe zone, tegen een tarief waarvoor fors minder weerstand bestaat. Het voorgestelde tarief bedraagt € 120,- per jaar (huidige tarief van de personeelsontheffing bedraagt thans € 248,50 per jaar), ofwel gemiddeld € 0,50 per dag.
  4. De juiste doelgroep op de juiste plaats. Uit cijfers blijkt dat op dit moment het gereguleerde parkeerareaal met in totaal ruim 1.600 parkeerplaatsen ruimschoots voldoende is om de huidige parkeerbehoefte te faciliteren. Op gebiedsniveau is er een overmaat aan parkeerplaatsen aanwezig, in sommige delen van de blauwe zone kan wel een hoge parkeerdruk voorkomen (door bezoekers en werknemers) en de parkeergarages zijn onderbezet. Wij zouden ons kunnen voorstellen dat de parkeertijd in de blauwe zones wordt teruggebracht tot een half uur. Op die manier kan worden ingespeeld op het terugdringen van de te hoge parkeerdruk in de omliggende straten.
  5. De geplande parkeerplaatsen (68) in de tuin van de bibliotheek zijn niet meer nodig als het parkeren in de parkeergarages gratis wordt. Er is dan voldoende capaciteit in het centrum voor handen om het parkeren voor bezoekers mogelijk te maken.

 

Resumerend is onze fractie verheugd over het feit dat er in goed onderling overleg met de ondernemers van winkelcentrum de Meent tot een gedragen oplossing wordt gekomen, waarbij ook de kosten voor de gemeente op jaarbasis lager uitvallen. Twijfel blijft wel aan onze kant bestaan of de lasten voor de ondernemers niet te hoog zullen zijn, hun bijdrage op jaarbasis beloopt een substantieel bedrag, maar voorlopig lijkt dit een haalbare kaart en bestaat er zowel bij de ondernemers als bij de gemeente volledige overeenstemming over het feit dat gratis parkeren in het centrum wenselijk is.

Raadsvoorstel parkeren in het centrum
170607 raadsvoorstel parkeren DEF.pdf
Adobe Acrobat document 151.7 KB