Actiecomité Schoolstraat verwijt College onbehoorlijk bestuur

                                                                                              Papendrecht, 14 juni 2017.

 

 

 

Aan het College van Burgemeester

en Wethouders der gemeente Papendrecht

 

Betreft: Vestiging Aldi in Schoolstraat

 

 

 

 

 

Zeer geacht College,

 

Met verbazing en grote teleurstelling hebben wij, Actiecomité Schoolstraat, kennis genomen van de plannen van het College om toe te staan en te stimuleren dat er op de locatie van de huidige bibliotheek een filiaal van de supermarktketen Aldi kan worden gerealiseerd.

Die verbazing is niet in de laatste plaats ingegeven door het feit dat wij, als bewoners van het bovenliggende appartementengebouw, pas in een veel te late fase betrokken werden bij deze plannen. Het is de verantwoordelijke Wethouder genoegzaam bekend dat onze flat grotendeels bewoond wordt door oudere bewoners, waarvan een substantieel aantal hoogbejaard.

 

Het had uw College gesierd als ze veel meer rekening had gehouden met feit dat de negatieve consequenties van dit besluit komen te liggen bij inwoners die zich minder gemakkelijk kunnen verdedigen.

 

Of het werkelijk zo is zullen juristen moeten bepalen, maar wij kunnen u verzekeren dat deze gang van zaken door een groot deel van de bewoners wordt ervaren als een vorm van ‘onbehoorlijk bestuur’. Wij maken middels dit schrijven dan ook formeel bezwaar tegen het bovengenoemde plan en we behouden ons het recht voor om ook verder alle ons wettelijk ten dienste staande wegen te bewandelen om de realisering van dit plan te voorkomen.

 

Wij willen niet treden in uw motivatie om nog een vierde supermarkt aan te trekken, ofschoon de zinvolheid daarvan door veel Papendrechters wordt ontkend, noch matigen wij ons een mening aan over het vertrek van de bibliotheek.

Ons gaat het in de eerste plaats om de onvermijdelijke overlast die wij als bewoners gaan ervaren van een supermarkt onder onze woningen. De geplande parkeerfaciliteiten, het aan- en afvoeren van goederen, de infrastructuur van vuilcontainers etc. zullen stuk voor stuk leiden tot een ernstige vermindering van onze woonkwaliteit. Stof, stank en geluidsoverlast; het zijn allemaal aspecten waar we opeens mee moeten rekenen.

 

Toen wij, inwoners van Papendrecht, voor onze laatste levensfase kozen voor onze huidige woning, was het gegeven dat we boven een rustig cultureel centrum kwamen te wonen een belangrijk gegeven.

Het doet pijn te moeten vaststellen dat u er op geen enkele manier blijk van geeft rekening te houden met uw oudere en daardoor helaas kwetsbaarder bewoners. Wij verzoeken u dringend dit gegeven alsnog mee te nemen in uw besluitvorming  en dit voor ons zo onzalige plan in te trekken.

 

Wethouder Rozendaal betuigde tijdens de Commissievergadering zijn spijt voor het feit dat de bewoners veel te laat zijn geïnformeerd. Wij gaan er dan ook van uit dat u dit schrijven voor wat betreft de termijn als ontvankelijk zult behandelen.

 

 

 

 

 

Hoogachtend,

 

Actiecomité Schoolstraat

 

p/a A.H de Leur

Schoolstraat 100

Reacties vanuit de Papendrechtse samenleving

De heer Ad Tromp
De heer Ad Tromp

DE WENSELIJKHEID VOOR EEN EXTRA SUPERMARKT IN HET CENTRUM IS NIET AANWEZIG EN ZEKER NIET OP DE BEOOGDE PLAATS. MET AL ZIJN OVERLAST VOOR DE BEWONERS ALDAAR MET NAME BOVEN DE BIBLIOTHEEK. GELDT EVENEENS VOOR DE GEPLANDE PARKEERPLAATSEN OP DE BINNENZIJDE.

Kortom afblazen dit plan.

Ad Tromp            

Brief van Ad Tromp
brf Tromp inz. Aldi vestiging in Papendr
Adobe Acrobat document 254.0 KB

Papendrecht, 19 juni 2017

 

Naar verluidt zou de verhuizing van de bibliotheek naar de tijdelijke locatie (Den Briel) aan verhuis- en inrichtingskosten een bedrag belopen van ongeveer € 600.000,--. Dit bedrag (gemeenschapsgeld) hoeft niet te worden uitgegeven als de bibliotheek op de huidige locatie aan de Markt gevestigd zou blijven. De fractie van Onafhankelijk Papendrecht is geen voorstander van verhuizing van de bibliotheek.

 

Ruud Lammers,

Fractievoorzitter van Onafhankelijk Papendrecht.