Kinderen krijgen de zorg die nodig is

 

Enige tijd geleden werd de fractie van OP namens het ouderplatform Zuid-Holland Zuid geattendeerd op het feit dat het platform signalen had ontvangen dat er kinderen binnen de 17 aangesloten gemeenten van Zuid-Holland Zuid (ZHZ) zijn die geen gespecialiseerde individuele ambulante begeleiding meer kunnen ontvangen omdat het budget plafond voor deze specifieke vorm van zorg in natura (ZIN) voor bijvoorbeeld kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) reeds zou zijn bereikt.

 

De afspraak is dat kinderen altijd de zorg krijgen die noodzakelijk is. Dat is het uitgangspunt voor de zorgverlening in de regio Zuid-Holland Zuid.

 

Passende jeugdhulp

Gemeenten dienen volgens de Zorgwet passende jeugdhulp te verlenen voor alle kinderen en gezinnen die dat nodig hebben.

 

Indien blijkt dat een aanbieder van zorg onvoldoende budget ter beschikking heeft, kan de aanbieder zicht tot de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ richten met een verzoek om budgetverhoging. Tot het moment van toekenning is er sprake van een cliëntenstop voor die aanbieder. De Serviceorganisatie houdt toezicht op de uitputting van budgetten. Wanneer blijkt dat er aanbieders zijn die hun budget niet geheel gebruiken, kan het overblijvende geld aan andere aanbieders van zorg worden verstrekt. Om toewijzing van extra middelen te kunnen bepalen bij een cliëntenstop is bij de Stichting Jeugdteams een team van experts ingericht. Daarin participeren ook de aanbieders van de zorg. Dit team van experts bepaalt of zorg noodzakelijk is en ook of er ruimte is bij een andere aanbieder met hetzelfde aanbod van zorg. Indien blijkt dat de zorg noodzakelijk is bij de aanbieder van zorg van eerste keus dan wordt voor die individuele klant extra budget toegewezen aan die aanbieder van zorg. Deze regeling staat bekend als de zogenaamde "nee/tenzij-regeling".

 

Toenemende vraag naar zorg bij kinderen

Geconstateerd wordt dat er sprake is van een toenemende vraag naar zorg bij kinderen (en gezinnen). De zorgbehoefte wordt nauwlettend in de gaten gehouden en getracht wordt om wachtlijsten te voorkomen. Er zal gekeken worden op basis van de productiecijfers van de eerste drie maanden van 2017 of het nodig is om budgetten te herverdelen. Ook zal worden bezien of het budget voldoende toereikend is om aan de zorgvraag te kunnen voldoen.

 

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht zal de ontwikkelingen bij de zorg voor kinderen en gezinnen nauwlettend blijven volgen.