Bibliotheek Papendrecht niet verplaatsen

 

Aan het College van B&W van de gemeente Papendrecht

T.a.v. de heer Aart-Jan Moerkerke, voorzitter,

Markt 22

3351 PB Papendrecht

 

 

Papendrecht

woensdag 26 april 2017

Onderwerp

bibliotheek

 

 

Geachte heer Moerkerke,

 

Onlangs vernamen wij dat er een intentieovereenkomst zou zijn gesloten met een grootwinkelbedrijf met de bedoeling in het huidige pand aan de Markt waarin nu de bibliotheek is gevestigd een supermarkt te vestigen. Ook het feit dat de bibliotheek tijdelijk naar een andere locatie gaat verhuizen vinden wij een vreemde gedachte, nog even afgezien van alle extra kosten die dit met zich brengt. Wij maken hiertegen bezwaar.

 

1.       Ten eerste is het zo dat de bibliotheek, in onze visie, op de huidige locatie prima is gelegen. Er is geen noodzaak om te zien naar een andere locatie;

2.       Ten tweede achten wij een supermarkt op die locatie onwenselijk vanwege de te verwachten overlast. Vrachtwagenverkeer in verband met laden en lossen, parkeerdrukte en overlast voor omwonenden ter plekke;

3.       Ten derde vinden wij dat dit pand niet behoeft te worden verkocht aan een marktpartij. Dit pand kan heel goed onder het maatschappelijk eigendom / vastgoed van de gemeente blijven vallen omdat er een openbaar nutskarakter bestaat, een algemeen nut dat functioneel wordt ingevuld door de bibliotheek;

4.       Ten vierde vinden wij dat de Markt een belangrijke culturele functie dient te behouden.

 

Wij vinden daarnaast dat de Gemeenteraad niet op tijd in dit proces is betrokken, waardoor de Gemeenteraad geen zienswijze heeft kunnen inbrengen tegen de plannen van het College. Daarmee is de Gemeenteraad bewust of onbewust buiten spel gezet. Ook hiertegen maken wij bezwaar.

 

Omdat wij tijdelijk niet in het Raadsinformatiesysteem van iBabs kunnen is het op dit moment onmogelijk de brief erbij te nemen en punt voor punt door te nemen. Wij uiten in elk geval nog deze maand onze zorgen in het bijzonder omdat er ook vanuit de samenleving met groot onbegrip wordt gereageerd. Er zijn slechts enkele perspublicaties geweest, maar nog niemand lijkt zich een voorstelling te kunnen maken van wat er op handen is.

 

Bij de vernieuwing van het Marktplein heeft er een redelijk brede consultatie van de bevolking plaatsgevonden via de sociale media. Bij deze ingrijpende aanpassing van het Marktplein concept is dat overduidelijk niet het geval geweest. Dat baart ons zorgen. Verder is ook niet in discussie geweest of het wel een wenselijke ontwikkeling zou zijn voor de gemeente als op deze locatie een supermarkt zou worden gevestigd. Een supermarkt daar op die plek zal vanzelfsprekend voor de nodige overlast gaan zorgen. Hoe moeten wij dit voor ons zien? Gaan we dan boodschappen doen bij de supermarkt aan de overkant van het plein om dan vervolgens met ons boodschappenkarretje naar de parkeergarages te lopen?

 

Is er geen ruimte beschikbaar voor een supermarkt in het Winkelcentrum de Meent? Zitten de bestaande supermarkten te wachten op de komst van weer een nieuwe supermarkt erbij? Waarom maakt u de bibliotheek de speelbal van uw commerciële voorkeuren?

 

De culturele functie van een bibliotheek aan de Markt is van grote waarde. In meerdere opzichten is dat het geval, de kwaliteitsbeleving van het Marktplein zal er met een supermarkt op die locatie niet op vooruit gaan. Deze vragen leven bij ons en bij velen in de samenleving. Daar is geen antwoord op gekomen. Sterker nog, voordat er antwoord op is gegeven, blijkt er nu ineens een intentieverklaring te zijn getekend. Vanuit de bestuurlijke achterkamertjes is ons een mededeling gedaan.

 

Waarom heeft u de bevolking in deze niet geconsulteerd? Bijvoorbeeld via social media?

 

Standpunt van OP

Wij keuren deze bestuurlijke handelswijze af. Wij kunnen niet instemmen met het vestigen van een supermarkt in het pand van de huidige bibliotheek. Wij vinden dat een culturele functie niet lukraak verschoven behoort te worden als daar geen goede inhoudelijke of organische redenen voor zijn. Het kan niet zo zijn dat alleen het commerciële belang telt. Het belang van een gemeente, die koste wat het kost zijn maatschappelijk vastgoed wil afstoten naar de markt, wordt geen recht gedaan. Er heeft geen brede maatschappelijke discussie binnen onze gemeente kunnen plaatsvinden die deze drastische stappen kunnen rechtvaardigen. De Markt verdient beter. Het centrum verdient beter. Dit is een ondoordachte korte-termijn oplossing waar niemand op zit te wachten.

 

Hoogachtend,

 

 

Ruud Lammers.