Kinderboerderij Papenhoeve open houden van belang voor jong & oud

Inbreng OP bij de Raad inzake de Kinderboerderij 06 april 2017

 

In het Toekomstplan kinderboerderij Papendrecht van december 2012 is uitgegaan van de onderstaande voorwaarden. (…) - pagina 22 -

Om al deze redenen wordt uitgegaan van een basisvoorziening kinderboerderij nieuwe stijl, waarvoor een globale exploitatieopzet wordt geschetst. Hiervoor is aangegeven dat voor de opstartfase wordt uitgegaan van een personele formatie in dienst van de stichting van maximaal 2,0 fte. Inzet en streven is deze na een aanloopperiode terug te brengen naar 1,0 fte. Het reduceren van de ambtelijke personele inzet en kosten naar 1,0 fte gaat gepaard met het uitgangspunt dat vanuit de samenleving steun moet zijn voor de kinderboerderij. Niet alleen in woorden, maar ook in daden: vrijwilligers en financiële bijdrage. Afbouwen van personele inzet en opbouw van inzet van vrijwilligers vergt tijd. Behalve dat vrijwilligers en de mensen van Gemiva moeten ingroeien, is het nodig dat vrijwilligers worden opgeleid om te voldoen aan de eisen die gelden. Ten aanzien van het in dienst zijnd personeel geldt in de opstartfase een totaal van 2,0 fte voor een beheerder en dierenverzorger. Een en ander leidt tot de volgende indicatieve exploitatiebegroting van een basisvoorziening kinderboerderij nieuwe stijl: kosten van maximaal 2 fte: € 110.000, exploitatiebijdrage: € 26.000, kosten rente en afschrijving nieuwbouw: €  35.000

Totaal jaarlijkse kosten (basale bedrijfsvoering): € 171.000. De maximale bijdrage van de gemeente aan de exploitatie van de kinderboerderij is € 171.000. Daarmee kan de kinderboerderij als basisvoorziening in stand worden gehouden. (…)

Van het subsidiebedrag wordt de huur weer terug betaald aan de gemeente, dus het totaal bedrag staat niet vrij ter beschikking van de kinderboerderij om de dieren te verzorgen en de loonkosten van de medewerkers te betalen. De kinderboerderij is er in geslaagd tientallen actieve vrijwilligers te werven, die wekelijks actief zijn voor en op de kinderboerderij.

 

Voorstel van het College

Er ligt nu een voorstel van het College voor om de toegekende formatie (volgens de brief van de kinderboerderij) iets uit te breiden. De kinderboerderij heeft op 5 december 2016 gemotiveerd uit de doeken gedaan uit welke vier opties gekozen kan worden als het gaat om het aanstellen van een beheerder. Het College kiest voor de optie (nr. 4) om in 2017 een bedrag van € 26.000 uit te trekken ter verhoging van het subsidie voor het lopende jaar en dit structureel te maken vanaf 2018. Daarmee zou het subsidie voor de kinderboerderij structureel uitkomen op € 197.000.

 

Beschouwing

Ten opzichte van het Toekomstplan van december 2012 is het de afgelopen jaren kennelijk niet gelukt om de personele formatie van 2,0 terug te brengen naar 1,0 fte. De gedachte was en is dat er vanuit de samenleving steun moest zijn voor de kinderboerderij, niet alleen in woorden maar ook in daden. Genoemd werden toen vrijwilligers én financiële bijdragen. Ook het ingroeien van vrijwilligers en mensen van Gemiva hebben er niet toe geleid dat aan de gestelde eisen is voldaan. Er gold tijdens de opstartfase een totaal van 2,0 fte voor een beheerder en een dierenverzorger. Uit de brief van de kinderboerderij blijkt dat het subsidie geheel op gaat aan het exploiteren van de kinderboerderij, en dat de beheerder kennelijk niet uit de vastgestelde formatie kan worden betaald. Er zijn kennelijk ook problemen met het ministerie als het gaat om het verkrijgen van een keurmerk en er zijn tussentijds een paar lastige problemen geweest. Maar die zijn naar volle tevredenheid van zowel het bestuur van de kinderboerderij als de gemeente opgelost. 

 

De fractie van OP stelt vast dat de uitgangspunten zoals geformuleerd in de Toekomstvisie van december 2012 wellicht iets te rooskleurig zijn opgetekend. In 2012 dachten zowel het college als de raad ervan uit te kunnen gaan dat vrijwilligers de bezuinigingen op de betaalde krachten geheel zouden kunnen opvangen. Dat is niet het geval gebleken. Ook is het met de sponsorwerving kennelijk minder voorspoedig verlopen. Al haalt de kinderboerderij wel weer € 12.000 euro op, zoals gemeld tijdens het raadsdebat. Wat wel opvalt is dat een overzicht met sponsorbijdragen aan de kinderboerderij ontbreekt. Maar alles afwegende zal de fractie van OP voor het voorstel van het College stemmen omdat de kinderboerderij niet zomaar aan haar lot kan worden overgelaten. De fractie van OP stemt dus voor het openhouden van de kinderboerderij omdat het voor Papendrecht een belangrijke voorziening is, niet alleen voor jong maar ook voor oud! Ouders met jonge kinderen, grootouders met kleinkinderen, maar ook ouderen die gewoon even langsgaan voor een kopje koffie. De kinderboerderij staat voor veel mensen op de kaart als een plezierige voorziening. Ook het feit dat de kinderboerderij gratis is (en moet blijven) vindt in de samenleving brede acceptatie.

 

Raad-behandeling

Het onvoorstelbare is gebeurd. Het college voorstel is door notabene de coalitiepartijen afgeschoten. Terwijl de oppositie steun betuigde aan het college voorstel. De partijen die deel uitmaken van de coalitie zijn GroenLinks ChristenUnie SGP CDA PvdA D66 en VVD: deze partijen stemden afgelopen donderdag 6 april hun eigen college weg. Zij stemden tegen het college voorstel om geld vrij te maken voor de aanstelling van een betaalde beheerder op de kinderboerderij. Het ging om een bedrag van € 26.000.

Ter vergelijking: deze partijen stemden in dezelfde vergadering voor het meegeven van een bruidsschat van € 450.000 aan de BV's die worden opgericht in het kader van de verzelfstandigingsoperatie.

 

Standpunt van OP

Onafhankelijk Papendrecht steunt het college om dit jaar € 26.000 euro vrij te spelen voor de aanstelling van een betaalde beheerder op de kinderboerderij. Voor de opvolgende jaren vanaf 2018 moeten we er nog eens goed naar kijken. Daar is meer informatie voor nodig. Ook de vraag of het subsidiebedrag wel waardevast is moet nog eens aan de orde komen, het was ten tijde van de raad-behandeling nog volstrekt onduidelijk of inflatiecorrectie is meegenomen in het voorstel en ook is het niet duidelijk of het bestuur met het beschikbare budget uitkomt. Als het totale budget niet toereikend is dan is de fractie van OP van mening dat hier nog eens goed naar gekeken moet worden, want de kinderboerderij dient wel in staat gesteld te worden om blijvend goed te kunnen functioneren. De dieren kun je niet aan hun lot overlaten, daar moet je goed voor zorgen, ook als dat wat meer geld blijkt te kosten. De gemeente heeft voldoende geld in kas om het bedrag op tafel te leggen.