Fractie OP neemt het op voor lokale MKB ondernemer

Artikel verschenen in de Klaroen op 15 maart 2017
Artikel verschenen in de Klaroen op 15 maart 2017
Brief aan het College 28 maart 2017
2017-03-28 OP -brief aan het College inz
Adobe Acrobat document 280.7 KB
Inbreng Commissie Ruimte 22 maart 2017
Cie Ruimte d.d. 22 maart 2017 inbreng OP
Adobe Acrobat document 130.2 KB

Oplegnotitie d.d. 9 maart 2017

Aan de Commissie Ruimte

Datum commissievergadering

Nader te bepalen

Agendapunt:

conform vaststelling agenda

Onderwerp:

Beheersverordening centrumgebied

Bijlage(n): indien van toepassing

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0590.bv03centrum2012-3001

 

Toelichting en vraagstelling:

Ten aanzien van de vraag of Rijwielhandel Korteland zijn bedrijfsactiviteiten zou kunnen of mogen realiseren in het (nieuwe) pand aan de Coornhertstraat brengen wij het volgende in.

De fractie van OP heeft hierover eerder enkele vragen aan het College gesteld welke (zeer) summier werden beantwoord. De bedrijfsactiviteiten van rijwielhandel Korteland vallen volgens het College niet in de classificatie van de volumineuze detailhandel, omdat het om fietsen gaat onder de classificatie detailhandel. Het College is niet bereid zijn nek uit te steken voor een MKB ondernemer uit Papendrecht. Dat triggerde ons als fractie omdat wij van mening zijn dat de gemeente ondernemers zoveel mogelijk moet helpen in plaats van tegenwerken.

Navraag leverde ons de informatie op dat de Beheersverordening centrumgebied van toepassing is en dat het pand waarin de rijwielhandel is gevestigd een bedrijfsbestemming kent. Volgens artikel 3.4.2 Volumineuze detailhandel kan het bevoegd gezag een omgevingsvergunning voor afwijking van het bepaalde ten aanzien van de doeleinden van de Bestemmingsomschrijving (artikel 3.1.1) ten behoeve van volumineuze detailhandel afgeven, mits (aan drie voorwaarden wordt voldaan):

­   het detailhandel betreft die vanwege de aard van de verkochte goederen niet in de bestemming Centrum thuishoort;

­   op eigen terrein of in de directe omgeving daarvan voldoende parkeergelegenheid aanwezig is;

­   er geen overwegende bezwaren zijn vanuit verkeerskundig oogpunt (doorstroming, bereikbaarheid en veiligheid).

Als we deze uitzonderingsvoorwaarden toepassen op de situatie bij rijwielhandel Korteland dan volgt hieruit dat het detailhandel betreft (namelijk de verkoop van fietsen), die in het Centrum niet verboden is; dat parkeergelegenheid hier geen issue is; en dat er vanuit verkeerskundig oogpunt geen bezwaren zijn als er in de Coornhertstraat fietsen zouden worden verkocht.

 

Op 25 april 2013 (nummer 025/2013) heeft de Raad de beheersverordening Centrumgebied vastgesteld met inachtneming van de wijzigingen zoals vermeld in de bij het raadsbesluit behorende Staat van wijzigingen. Zonder precedentwerking na te streven brengt onze fractie in discussie of het niet beter zou zijn – gelet op het belang dat de gemeente hecht aan de aanwezigheid van Papendechtse MKB-ondernemers binnen de gemeente met de daarbij behorende bijdrage die zij leveren aan de werkgelegenheid – om de rijwielhandel op de locatie aan de Coornhertstraat onder de voorwaarden van artikel 3.4.2 te rangschikken, een omgevingsvergunning te verlenen en niet langer tegen te werken.

Meer over de historie van deze zaak.

Artikel in de Klaroen van Ad Tromp, gepubliceerd op 08 maart 2017
Artikel in de Klaroen van Ad Tromp, gepubliceerd op 08 maart 2017