Alternatief plan voor bibliotheek op de Meent

 

 

Aan het College van B&W van de gemeente Papendrecht

T.a.v. de heer Aart-Jan Moerkerke, voorzitter,

Markt 22

3351 PB Papendrecht

 

 

Papendrecht vrijdag 13 januari 2017

Onderwerp Alternatief plan voor bibliotheek

 

 

Geachte heer Moerkerke,

 

In het Papendrechts Nieuwblad van deze week lazen wij dat er kennelijk een Alternatief plan voor de bibliotheek aan het College is gepresenteerd. Wij hebben daar als gemeenteraad geen kennis van kunnen nemen, omdat het College ons daarover niet heeft geïnformeerd. Dat betreuren wij ten zeerste. En wel om de volgende redenen.

 

Allereerst betreft het hier een voorstel vanuit de eigenaar van de panden in het winkelcentrum de Meent. Het moge intussen genoeglijk bekend zijn dat er forse problemen zijn bij de verhuur van winkelpanden aan bedrijven en dat een aantal winkels zelfs heeft besloten winkelcentrum de Meent de rug toe te moeten keren, vanwege tegenvallende economisch-financiële resultaten.

 

»   gemeenteraad buiten spel gezet door college

Een concreet plan vanuit de eigenaar van het winkelcentrum is dus wel degelijk een zaak die met de gemeenteraad besproken dient te worden c.q. besproken had moeten worden.

 

Voorts vernemen wij uit voornoemd artikel in het Nieuwblad dat de Aldi (een supermarktketen) in het huidige gebouw van de bibliotheek trekt. Welk een overlast kan daar worden verwacht bij het laden en lossen van vrachtwagens in de ochtend ter plekke? Hoe staan de bewoners van de appartementen hierin? Is naar hun mening gevraagd of heeft het College volstaan met de mededeling dat de Aldi daar gevestigd wordt?

»   de Aldi hoort in het winkelcentrum, niet aan de overkant waar nu de bibliotheek zit

 

In het alternatieve plan van de eigenaar van de Meent kan, zo begrijpen wij uit voornoemd artikel, de Aldi een plek krijgen in winkelcentrum de Meent. Dat is toch ook de bedoeling van een winkelcentrum? Dat alle winkels in het winkelcentrum worden gevestigd?

 

Het alternatieve plan voorziet voorts in units voor zzp-ers in het huidige pand van de bibliotheek, een prima voorstel wat ons betreft, aangezien dit bedrijvigheid genereert die voornamelijk plaatsheeft in de zakelijke dienstverlening. Overlast voor bewoners ter plekke zal op die manier tot een minimum beperkt kunnen blijven.

»   goed plan om kleine zakelijke bedrijvigheid en dienstverlening naar de Markt te halen

 

De bibliotheek tenslotte kan worden gehuisvest in de ruimte van RB, de bibliotheek heeft dan vanaf de eerste verdieping een mooi zicht op de vernieuwde Markt.

 

De eigenaar van winkelcentrum de Meent heeft zelfs verder nagedacht dan alleen zijn eigen winkelcentrum, want, zo valt eveneens in voornoemd artikel te lezen, op de plek waar de ‘kennismarkt’ – wat zoiets ook moge beteken want er bestaat geen relatie tussen kennis en markt, ‘kennis’ behoort namelijk tot het intellectuele domein dat onafhankelijk bestaat van welke ‘markt’ dan ook; ‘kennismarkt’ is de facto dus te beschouwen als een geperverteerde neoliberale nietszeggende en bovendien infantiliserende term – staat gepland kan de beoogde viswinkel komen met kleinschalige appartementen erboven voor jongeren en/of ouderen.

»   Goed voor de levendigheid van de Markt.

 

En waarom zou de Volksuniversiteit geen deel van deze plannen kunnen uitmaken?

Het College wijst de plannen van de eigenaar van de Meent af. Waarom?

 

De argumenten die het College aanhaalt zijn niet erg overtuigend. Zo zou het College eerst willen kijken of een intentieovereenkomst nagekomen wordt. Ook daarover is bij de gemeenteraad niets bekend, wij hebben geen intentieovereenkomst onder ogen gekregen.

Aan de actieve informatieplicht van het College in de richting van de gemeenteraad schort het dus nog steeds. En dit ondanks het feit dat de gemeenteraad vorig jaar, op initiatief van Onafhankelijk Papendrecht, een motie Informatieprotocol heeft aangenomen. Ook aan de invulling van die motie heeft het College nog geen opvolging gegeven. Wanneer mogen wij een eerste proeve van het Informatieprotocol van de zijde van het College tegemoet zien?

»   Informatievoorziening van het College aan de gemeenteraad deugt niet

 

Het gaat bij het winkelcentrum de Meent om een falend (gemeentelijk) parkeerbeleid, waardoor bezoekersstromen af en aan teruglopen, parkeren vorig jaar in de garages weer minder is geworden, een College dat, getuige ook weer de discussie in de commissie Ruimte van deze week, de regie volledig kwijt is op het onderhandelingsproces met de ondernemers. Intussen lopen de kosten verder door én op. Wij hebben gezegd dat als twee coalitiepartijen het te lang willen duren, dat ze dan consequenties moeten verbinden aan hun woorden en het College een deadline moeten geven tot 1 maart aanstaande, om er dan ook aan vast te houden met als uiterste consequentie het wegsturen van de verantwoordelijk wethouder. Maar daar is wel lef voor nodig, een kwaliteit die niet voorhanden is bij de huidige coalitie van het landelijke partijenkartel, in het bijzonder bij het CDA en de VVD.

»   Coalitiepartijen missen lef om door te pakken en te verbinden, samen met de ondernemers

 

Het College heeft de mond vol van op bezoek gaan bij organisaties in de samenleving. Wij vernemen in de lokale media “Het College komt naar u toe”. Hier zien wij een concreet idee (dat goed is voor Papendrecht) van een maatschappelijke organisatie, de eigenaar van winkelcentrum de Meent, die met concrete voorstellen komt en het College gooit de deur in zijn gezicht dicht. Niet fraai, ook niet voor een College dat zegt zo aan het ondernemerschap te hechten. Ondernemers met visionaire en realistische plannen die het goede voor hebben met de Meent en met de educatieve instellingen binnen de gemeente, zoals de bibliotheek, wordt hardhandig de deur gewezen.

»   Het College geeft hier een testimonium paupertatis af

 

En dit nog even afgezien van het onzalige feit dat de bibliotheek eerst naar Den Briel gaat verhuizen om dan vervolgens jaren daarna terug te keren naar de Markt? Nu ligt er een plan voor waarbij enerzijds het leegstaande winkelcentrum de Meent minder leeg kan worden door vestiging van de bibliotheek in de voormalige ruimte van RB, wat ook een goede onderhandelingspositie van de gemeente in de richting van de oplossing van het parkeerbeleid probleem kan ondersteunen. Het College zit op het verkeerde spoor als het de ondernemers het vel over de neus wil trekken. Want dat is nu de lijn van het College. Zo bezien schaadt het College de belangen van de Papendrechtse gemeenschap door de neus op te halen voor een creatief ondernemersplan, dat bovendien goed werkt voor de bibliotheek, de levendigheid aan de Markt en de broodnodige impuls op een minder van de gemeentelijke financiën afhankelijk parkeerbeleid.

 

Onafhankelijk Papendrecht heeft vorig jaar in een motie al de weg gewezen welke kant het op moet. Helemaal gratis parkeren in de parkeergarages is niet reëel, maar maak het eerste uur gratis en vanaf het tweede uur 2 cent per minuut. Onderhandel daarover met de ondernemers inclusief de grootwinkelbedrijven. Zo bevorder je tegen gunstige tarieven het langdurig(er) parkeren.

En de blauwe zones om het winkelcentrum de Meent dienen afgebouwd te worden tot maximaal een half uur vrij parkeren. Dus dat beperken tot de echt kleine boodschap c.q. het korte bezoek. De rest parkeert in de parkeergarages. Maak het aantrekkelijk. Dan stijgt het gebruik en daarmee stijgen de inkomsten.

 

Ten aanzien van de omgeving van de Markt: overigens zijn wij van mening dat de naam van de Schooldwarsstraat weer terug veranderd dient te worden in Kikkersteeg.

 

Wij danken u voor de beantwoording.

 

Hoogachtend,

Namens de fractie van Onafhankelijk Papendrecht,

 

Ruud Lammers.

 

In de bijlagen sturen wij te uwer bediening onze moties Parkeerbeleid en Informatieprotocol mee.

Brief OP
OP -brief Alternatief plan voor biblioth
Adobe Acrobat document 348.8 KB
Motie Parkeerbeleid
Motie-OP Parkeerbeleid centrum.pdf
Adobe Acrobat document 261.8 KB
Motie Informatieprotocol
Motie-OP Infoprotocol nav dossier Aalsch
Adobe Acrobat document 231.3 KB