‘Argument wint het van getal’

Na een jaar van onophoudelijke strijd om democratie in de Papendrechtse gemeenteraad

 

‘Argument wint het van getal’

 

»   Onafhankelijk Papendrecht succesvol in de strijd voor meer democratie in de lokale politiek

»   Coalitie trekt amendement van 24 april 2014 in ten gunste van pariteit in het Presidium

»   Externe commissievoorzitters van de baan

»   Lammers toegetreden tot het Presidium namens de oppositie

 

Na een ‘onverkwikkelijke’ formatie in maart/april 2014 dwong de coalitie (van landelijke partijen) de oppositie (van lokale partijen) met het aannemen van een amendement (op 24 april 2014) tot een rol in de zijlijn van de lokale politiek. Dat dit oneigenlijk bleek te zijn, kwam later uit en als een boemerang terug op tafel. Op 09 juli 2015 corrigeerde de coalitie tandenknarsend haar misstap.

 

Waar sinds jaar en dag commissies, zoals het Presidium (dat is de agendacommissie van de gemeenteraad), paritair (d.w.z. gelijkelijk) verdeeld werden samengesteld, maakte de coalitie van landelijke partij-afdelingen daar vorig jaar ineens een einde aan. De particratie, het stelsel van landelijke partijbesturen, politici en partijbonzen, had dat namelijk verordonneerd, centralisatie van macht is het parool in dat gremium.

 

Onafhankelijk Papendrecht had tijdens het debat in april 2014 met kracht van argumenten ingebracht dat dit niet zuiver was en zich in no-time tegen de coalitie zou keren. Dit besluit had veel voeten in de aarde. Immers niet langer, zoals dat gebruikelijk was binnen de Papendrechtse gemeenteraad, bepaalden voortaan de coalitie én de oppositie samen de agenda van de gemeenteraad. De oppositie (met 1/3 van de stemmen) werd buitengesloten, wat leidde tot een paar interpellatiedebatten (de ICT-fraude Drechtsteden / gebrek aan transparantie, april 2014, en RTV Papendrecht / dreigende subsidiestopzetting, maart 2015) op initiatief van de oppositie én een stortvloed aan vragen aan het College.

 

De analyse was snel gemaakt

De analyse was snel gemaakt. Het college wil in de achterkamertjes zaken doen, liefst zonder publiek debat, de coalitie van de landelijke partijen steunde het College. De oppositie wist echter op een aantal saillante dossiers de vinger op de zere plekken te leggen.

»   Bij de ICT Fraude (van enkele eurotonnen) hield het college (vertegenwoordiger Korteland (VVD) namens Papendrecht in het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden) de lippen stijf op elkaar, wat tegen de regels van transparantie was.

»   Bij het RTV dossier bleek het College (wethouder Reuwer) het publieke debat én de verantwoording over het dossier aan de gemeenteraad uit de weg te willen gaan door middel van het tot vertrouwelijk bestempelen van algemeen bekende informatie. In politiek-bestuurlijke zin is dat een doodzonde.

 

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht heeft het afgelopen jaar onophoudelijk naar voren gebracht dat de coalitie zich aan dit kennelijke machtsvertoon en ondemocratische gedrag te buiten ging. In een gezonde én goed functionerende lokale democratie legt de meerderheid niet bij elk dossier met de macht van het getal haar wil op aan een minderheid. Zeker niet als die ‘minderheid’ 34% van de stemmen in de oppositie verenigt. Zo behoor je niet met elkaar om te gaan.

 

Niet de macht van het getal maar de macht van het argument dient voorop te staan. En de oppositie had het afgelopen jaar veruit de beste argumenten. Er werden door de oppositiefracties meer vragen gesteld dan door enige andere fractie in de gemeenteraad. De oppositie, en met name Onafhankelijk Papendrecht, was het afgelopen jaar zo vasthoudend dat het College zelfs besloot het aantal gestelde vragen bij te gaan houden.

 

De oppositie scoorde keer op keer en liet zich niet muilkorven

De oppositie scoorde keer op keer met nieuwe vragen, op veruit de belangrijkste dossiers; zoals het milieudossier, de armoede en sociale dossiers, het onderwijs, veiligheidszaken inclusief politie en brandweer, bewonersoverlast en de verbonden partijen. Na een jaar is de coalitie met in haar kielzog het College erachter gekomen dat het opleggen van haar wil (met de macht van het getal) niet heeft gewerkt. De oppositie liet zich niet muilkorven en bleek telkens weer in de aanval te gaan.

De macht van het argument bleek in de praktijk sterker dan de macht van het getal. Dit leidde er tijdens de laatste Gemeenteraadsvergadering (09 juli 2015) toe, vlak voor de aanvang van het zomerreces, dat alles weer is teruggedraaid. Het Presidium zal weer worden bevolkt in de paritaire verhouding, namelijk twee leden namens de coalitie en twee leden namens de oppositie. De burgemeester blijft als voorzitter fungeren.

 

"Toen mij ter ore kwam dat de coalitie van plan was de oppositie overal buiten te houden, wist ik meteen dat deze ondemocratische misstand aangepakt diende te worden. We zijn vol op het orgel gegaan om de coalitie van landelijke partijen bij voortduring aan te spreken op haar ondemocratische attitude. Na een jaar lang intensief lobbyen is het ons gelukt het gezond verstand te laten zegevieren. Je kunt het niet maken om een derde van de kiezers in de kou te zetten.", aldus Lammers.