Aboutaleb veroorzaakt storm in glas water

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam snapt niks van het werk van waterschappen. Zo zet hij burgers op het verkeerde been.

20 juni 2014 - Burgemeester Aboutaleb verraste vriend-en-vijand bij de presentatie van de resultaten van het deelplan van het deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden op maandag 16 juni. Aboutaleb stelde voor om een extra belasting te heffen om de enorme uitgaven voor de waterveiligheid in Nederland te betalen. Verwarrend detail: Aboutaleb is voorzitter van de stuurgroep Rijnmond-Drechtsteden.
 
Aboutaleb leek met deze  'knoeper van een bloeper'  totaal onwetend van het werk van de waterschappen in Nederland. Immers, de waterschappen hebben als kerntaak 'droge voeten' en 'schoon water'. Eén van de sterke punten van de onafhankelijke waterschappen is juist dat waterschappen zelfstandig waterschapsbelasting innen, waar de Haagse politiek niet zo maar bij kan in tijden van financiële tekorten. Daarmee worden 'schoon water' en 'droge voeten' voor de lange termijn geborgd.
 

 
Ook lijkt Aboutaleb onwetend van het Bestuursakkoord Water uit 2011, waarin o.a. is opgenomen dat waterschappen 50% van de kosten betalen voor dijkversterkingen bij primaire keringen. Vroeger betaalde Rijkwaterstaat deze dijkverzwaringen voor 100%, nu draagt de overheid nog slechts 40% bij en de resterende 10 procent wordt ingeboekt als een efficiency korting. Rijk en waterschappen investeren jaarlijks 500 miljoen euro in dijkversterkingen. Daarnaast reserveert de minister 200 miljoen euro extra voor rivierverruimingsprojecten. 
 
Minister Schultz stopte de 'bloeper' van Aboutalebin de Tweede Kamer tijdens het debat over de waterveiligheid  op 19 juni. VVD en CDA vroegen de minister te reageren op de oproep van de burgemeester van Rotterdam. De minister gaf aan dat het huidige systeem goed werkt, en dat zij er niet aan denkt om dit te veranderen. Mert de waterschapsbelasting en het Deltafonds wordt er al geld opzij gezet voor waterveiligheid.
 
De Algemene Waterschapspartij is tevreden met de lastenverdeling voor 'droge voeten' tussen waterschappen en het rijk. Bovendien zijn de waterschappen als regionale democratie nu verantwoordelijk om de dijkverzwaringsprojecten ook te realiseren. De bijdrage van de waterschappen gaat via een landelijke omslag, vanwaaruit de verschillende projecten worden betaald.
 
De AWP is van mening dat de jaarlijkse bijdrage van de waterschappen moet worden betaald uit de exploitatie, en niet moet worden afgeschreven over twintig jaar. Niet alleen lopen de kosten zo veel hoger op dan als de jaarlijkse bijdrage in één keer wordt betaald, ook schuif je zo onze kosten door naar toekomstige generaties. En gezien de klimaatontwikkeling, zullen de volgende generaties nog genoeg kosten moeten maken om in Nederland te kunnen blijven wonen en werken.
 
Hans Middendorp
Landelijk bestuur Algemene Waterschapspartij