OP stelt vragen tijdens Vragenkwartier Drechtraad

OP stelt art. 37 RVO vragen tijdens Vragenkwartier Drechtraad

In het AD van 3 mei jongstleden werd melding gemaakt van recente onderzoeksresultaten door bureau Radar. Radar wil maatregelen van bestuurders in de regio. Het aantal meldingen van discriminatie neemt toe.

 

Zo wordt er melding gemaakt van discriminatie door werkgevers, maar ook van een kind met een donkere huidskleur dat op school wordt buitengesloten. Onder meer is er sprake van discriminatie bij sollicitaties.

1. Wat onderneemt het bestuur tegen discriminatie in onze regio? Welke concrete maatregelen worden nu ingezet?

2. Kan er op korte termijn een gesprek met Radar plaatsvinden teneinde de gesignaleerde discriminatie tot onderwerp van gesprek te maken met de betreffende werkgevers en op bedoelde school? En wanneer kan dit gesprek plaatshebben?

3. Is het bestuur bereid extra gelden in te zetten voor een campagne gericht op het tegengaan van discriminatie?

4. Wat is de algehele indruk van het bestuur over de stand van zaken met betrekking tot het gesignaleerde discriminatie-probleem in de Drechtsteden?

5. En bovenstaande vragen graag ook beantwoorden in de context van en in relatie tot de bevindingen van Radar alsmede in relatie tot de inspanningen van uw bestuur om onze regio Drechtsteden aantrekkelijk te houden en te maken voor andere activiteiten zoals zonder uitputtend te willen zijn: een veilige omgeving voor onze inwoners, zowel thuis, op straat als op het werk, een goede (volks-)gezondheid, prettig wonen, een leefbare sociale en culturele omgeving, het tegengaan van uitsluiting, het belang van economische activiteit en de hiermee verband houdende wens tot het behouden (en doen aantrekken) van werkgelegenheid en last but not least het imago van de Drechtsteden?

Onze gemeente garandeert iedere burger een veilige leef- en woonomgeving, ongeacht waar je vandaan komt, hoe je eruit ziet, of je man of vrouw bent, op welk geslacht je valt of welke leeftijd je hebt. Gelijke kansen, non-discriminatie en sociale veiligheid zijn kernwaarden. Elke inwoner van onze gemeente mag zijn zoals hij of zij is en iedereen heeft het recht zich optimaal te ontplooien en te ontwikkelen. Dat gaat niet vanzelf en vergt inzet van iedereen. De gemeente zet zich actief in om ieders rechten te garanderen en uitsluiting op oneigenlijke gronden te voorkomen. Een dergelijke actieve opstelling bevorderen wij zelf en verwachten wij ook van alle burgers, organisaties, samenwerkingspartners en subsidieaanvragers en opdrachtnemers van de gemeente.

OP bezorgd over toename discriminatie
De samenwerking binnen de Drechtsteden biedt de mogelijkheid de app "meld discriminate nu" onder de aandacht te brengen.
Rapport Radar trend 2011-2013.pdf
Adobe Acrobat document 2.1 MB
artikel AD 3 mei 2014
artikel AD 3 mei 2014