Justitie, doe onderzoek!

Nedstaal fabriek
Nedstaal fabriek

In AD De Dordtenaar van zaterdag 8 februari jongstleden schreef Kees Thies dat hij diep respect had voor ‘die lastpakken van Asbest Nedstaal Nee’.

Wij kunnen als Drechtraad vanavond uiting geven aan ons diepe respect voor diezelfde ‘lastpakken’.


Credo: Bij twijfel niet inhalen.


De gemeente Alblasserdam is ervan overtuigd dat de proef met asbestverwerking bij Nedstaal grote gevaren met zich mee zal brengen voor 1) de fabrieksmedewerkers van Nedstaal en 2) de omwonenden in een straal van enkele kilometers.

Via zogenaamde immissie, komen de uitgestoten asbestdeeltjes die via open dakkappen het fabriekspand verlaten, in de leeflaag terecht. Dat ademen wij allemaal in.

Er is een alternatief onderzoek gedaan door een ander bureau dan TNO. Dat bureau is Search. Tussen de berekeningen van TNO (geen gevaar voor volksgezondheid) en Search (wel gevaar voor volksgezondheid) zit een factor van 160 miljoen aan meer uitgestoten asbestdeeltjes. Voor uitstoot wordt ook wel de term emissie gebruikt. Bij de ‘Nedstaal affaire’ betekent diffuse emissies: emissies die niet via de puntbron (= de schoorsteen) maar via de open dakkappen het fabriekspand verlaten.

Nedstaal is een grote vervuiler in Alblasserdam, maar de facto ook in de hele regio Drechtsteden. De vergunning is indertijd door onze milieudienst (OZHZ) niet goed opgesteld, want de diffuse emissies (of lozingen) zijn niet gereguleerd. Daarnaast wil Nedstaal asbestschroot in de hete ijzersmelt gaan kieperen, waardoor een soort super-frituurpaneffect optreedt. Allerlei chemische verbindingen zullen ontstaan, het gaat om temperaturen van 1700 graden Celsius, en enorm veel giftige chemische stoffen komen ongefilterd en niet af gefilterd of afgezogen in het milieu, ons leefmilieu, terecht.

Nedstaal investeert onvoldoende in schone productiemethoden en –processen.

Dit moet stoppen. Het actiecomité Asbest Nedstaal Nee zet zich daarvoor in.

Mijn fractie wil dat er eerst gedegen onafhankelijk onderzoek wordt gedaan. Niet door de OZHZ, want deze is gebleken niet onafhankelijk te kunnen functioneren. Maar door een onafhankelijk expertise bureau. Pas daarna kunnen wij als gekozen volksvertegenwoordiging een afweging maken.

Eerst moeten de harde feiten op tafel komen. Daarvoor dient een Milieueffectrapportage te worden opgesteld. Zo’n milieueffectrapportage is niet gedaan. Hoewel deze wel is verplicht volgens de Wet Milieubeheer. Ik vraag de Drechtraad vanavond ermee in te stemmen dat er eerst een Milieueffectrapportage voor Nedstaal zal worden gedaan. Want zonder onafhankelijke deskundigheid kunnen wij niet het onderscheid maken tussen de voorliggende onderzoeken.

Een factor van 160 miljoen aan meer asbestdeeltjes uitstoot is veel, daar moet eerst meer duidelijkheid over komen. Mijn fractie heeft daartoe dan ook weer een serie vragen gesteld, welk document is opgenomen op de lijst van ingekomen stukken.

Er zou met name veel beter gekeken moeten worden naar alle technische aspecten rondom de productie en de proefnemingen. Nedstaal voldoet op dit moment niet aan de belangrijkste BBT conclusies, dat zijn de best beschikbare technieken waaraan een inrichting minimaal dient te voldoen. DCMR onderzocht Nedstaal, speelde deze data door aan de OZHZ, en onze eigen milieudienst hield deze ‘onder de pet’. Via een WOB verzoek kwamen deze ineens bovendrijven.

 

Nedstaal is een groot milieugevaar in onze regio. We hebben er allemaal last van. Als daar iets fout gaat zal de hele regio Drechtsteden het merken. Dat is ons gemeenschappelijke belang.

Wij kunnen nu niet meer volhouden dat we er niet van afwisten. Het is zaak nu in actie te komen. Wij hebben als zes gemeenten (Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Sliedrecht en Alblasserdam) gezamenlijk een stevige vinger in de pap in het Algemeen Bestuur van de OZHZ. Laten we die invloed aanwenden. Om dit streven handen en voeten te geven heb ik een motie opgesteld. Ik vraag de Drechtraad om deze motie vanavond aan te nemen. Het effect hiervan zal hopelijk zijn dat er dan een M.e.r. opgesteld zal gaan worden. Want zonder M.e.r. kunnen wij als volksvertegenwoordiging ons niet goed baseren op de informatie die tot ons is gekomen.

 

Technische toelichting

Dit is een toelichting op een tot op heden onvoldoende belicht aspect in het emissieproces. Aan een zeer belangrijk aspect in het proces is tot op heden door geen enkele belanghebbende bij de proeven (of de onderzoeken daarvan) aandacht besteedt. Ook dat is een enorme omissie van de verantwoordelijken. Met een beetje basiskennis van de fysica had men dat kunnen bedenken en mee moeten nemen in de risicoanalyse van het moment van storten van het asbesthoudend afvalschroot in het bad. Daarom nog even de fysica.

Er is vrijwel altijd water op het schroot aanwezig als gevolg van de luchtvochtigheid en het verschil in temperatuur tussen schroot en lucht. Op het moment dat water in de smelt van 1600-1700 graden Celsius komt expandeert het water binnen een fractie van een seconde in damp met een factor van meer dan duizend (explosieachtig en met een enorme turbulentie).

Deze enorm krachtige gasstroming kan niet het bad in vanwege het grote verschil in dichtheid van die twee media. Dat kan alleen verticaal opstijgen met een enorme snelheid. Ook de koude lucht tussen het schroot zal heel snel en met een factor 800 expanderen. Die gemengde gasstroom vanaf het oppervlak van de smelt zal alle kleine deeltjes naar boven stoten. Doordat deze enorme gasstroom niet door de afzuiging verwerkt kan worden ontstaan de diffuse emissies, bovendien is op dat moment de afzuiging niet boven het bad gepositioneerd vanwege het wegdraaien van de deksel van de smeltpan.

 

Motie Ruud Lammers
Drechtraad motie Lammers inz Milieueffe
Adobe Acrobat document 96.9 KB