Decentralisaties in het Sociale Domein

De fractie Lijst Lammers wil exact weten hoe het zit!

 

De fractie Lijst Lammers is van mening dat de gemeenteraad goed, volledig en vooral tijdig door het College dient te worden geïnformeerd. In het kader van het dualisme. Ook als het gaat om de aangekondigde decentralisaties. Het gaat dan om de decentralisaties in het sociale domein van Rijksbeleid naar de gemeenten, als eerste overheid, zoals beoogd met ingang van 1 januari 2015, en zulks met inbegrip van de notie dat een en ander reeds een jaar in de tijd werd opgeschoven.

 

De fractie Lijst Lammers vindt het extreem belangrijk voor de burgers van Papendrecht op te komen. Bij de huidige slakkenvoortgang van de informatievoorziening aan de gemeenteraad is onze fractie de mening toegedaan dat we eerder het slachtoffer worden van ambtenaren en bestuurders dan dat we als hoogste politiek-bestuurlijke orgaan binnen onze gemeente goed, volledig en tijdig bij deze ingewikkelde ontwikkelingen op de hoogte worden gebracht en daarbij worden betrokken.

 

De grote beweging binnen het sociale domein de komende jaren is die van een aanbodgestuurde naar een vraaggestuurde gegevensverzameling. Beleidsnota’s en budgetten zijn echter een papieren werkelijkheid. Dat geldt ook voor businessplannen, de aannames en verwachtingen, de interpretaties en meningen over hoe het wel of niet zal uitpakken en ga zo maar door. Daar is thans geen gebrek aan, zo schijnt het ons toe.

 

De fractie Lijst Lammers wil exact weten hoe het zit. Hoeveel procent is, om eens wat te noemen, het, naar wij aannemen gigantische, aandeel aan zogenaamde overhead. Komt er bijvoorbeeld ook een nulmeting, voordat het beleid van start gaat in 2015. Hoe verloopt het proces van aanbod- naar vraagsturing. Hoe gaat het bestuur om met de lobby van diverse instellingen op dit gebied. Hoe wordt niet meer langs elkaar heenwerken gerealiseerd, in de praktijk. Kunnen we deze ambitieuze plannen zonder goede inbedding in deze fase nog tegenhouden of is daar al lang geen sprake meer van. Is er in de wandelgangen sprake van uitstel van invoering met nog een jaar of hangt dat af van de vraag of de regering strandt.

 

Na de efficiencykorting van 15-20% die het Rijk van plan is toe te passen op de decentralisaties in het sociale domein blijft, voor zover wij dat uit eigen onderzoek kunnen nagaan, een bedrag van om en nabij 16 miljard euro over. Dit bedrag wordt vervolgens aan de gemeenten overgemaakt. Naast de jaarlijkse bijdrage aan het gemeentefonds (om en nabij 17 miljard euro) zal dit ongeveer een verdubbeling van het totaal aan Rijksbijdragen aan gemeenten betekenen. De gemeenten zijn er nog lang niet klaar voor, ook al wordt hier en daar beweerd van wel. Tal van betrokken specialisten zitten nu al met de handen in het haar. Dat doet vrezen voor grote uitvoeringsproblemen op lokale schaal.

 

De jaarlijkse verspilling in de hulpverlening wordt door verschillende praktijkdeskundigen op ongeveer 2½ miljard euro ingeschat. Dit is een landelijk beeld. Het gaat van ‘langs elkaar heen werken’ naar ‘gebrek aan controle achteraf’, en van ‘problemen bij metingen omdat er geen effectieve instrumenten voorhanden zijn’ tot aan ‘andere misstanden’ en zo voort. Vandaar dan men bij de instellingen die de zorg verlenen stelt, dat er naar 1 gezin 1 plan toegewerkt moet worden.

 

De kanteling in de zorg, het ontschotten van budgetten. Dat is een goede zaak. En het is nodig ook, want 2½ miljard verspilling op jaarbasis komt al gauw neer op 150 euro per inwoner van Nederland. Dat is omgerekend naar Papendrechtse verhoudingen een bedrag van 4.800.000,= euro. Oftewel het bedrag dat de gemeente Papendrecht gedurende de afgelopen periode van 2010-2014 op de begroting heeft bezuinigd.

 

De fractie Lijst Lammers heeft vijf vragen voor het College van B&W ten aanzien van de aangekondigde decentralisaties in het sociale domein en de impact daarvan op de gemeente:

 

1. Hoeveel betalen we nu en hoeveel betalen we straks ?

2. Naar wie of wat gaat dat geld ?

3. Wat doet de ontvanger van ons geld daar exact voor ?

4. Hoe weten we of gebeurt wat is afgesproken ?

5. Hoe weten we of wordt bereikt wat was beoogd ?

 

“Het is toch te gek voor woorden dat het College tot nu toe niet de moeite neemt de gemeenteraad goed, volledig en tijdig te informeren? Zo kunnen we ons als gemeenteraad natuurlijk geen beeld vormen van wat er allemaal op ons afkomt! Daarom willen we harde cijfers en exacte gegevens in plaats van vaagheid en verwachtingen”, aldus Lammers.