Omgevingsdienst OZHZ functioneert niet goed

De Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid (OZHZ) functioneert niet goed, deze milieudienst moet weer terug naar de gemeente

 

De lokale politiek heeft geen grip meer op een dienst als de OZHZ. De Colleges van B&W informeren de gemeenteraad niet tijdig, niet volledig en niet transparant. Gemeenteraden komen er soms bij toeval achter dat er achter de schermen grote problemen spelen, zoals onlangs bij de OZHZ.

 

Het is te vaak het bekende verhaal van de spreekwoordelijke wethouder die met de ‘mond vol tanden’ staat. Die stamelt dat het niet zo had gemoeten of dat we ervan moeten leren… en dat het in de toekomst anders of beter moet (Sorry-cultuur). Wethouder Reuwer van Papendrecht is zo’n wethouder die nog in 2012 akkoord ging met de proefneming van verbranding van asbesthoudend schroot bij Nedstaal, zonder de raad te informeren. Een grote mond kon je krijgen als raadslid als je daar iets van zei. De raad van Papendrecht hoorde pas van een proefneming met asbest bij Nedstaal toen het Actiecomité Asbest Nedstaal Nee! er werk van maakte!

 

Gisteravond kwam in de commissie Ruimte van de gemeenteraad van Papendrecht de vraag aan de orde waarom de OZHZ bij de bouwstoffenhandel ‘De Rivierendriesprong’ niet ingrijpt. Het is onbegrijpelijk dat dit niet gebeurt. De dwangsom mag worden opgelegd, er ligt een gerechtelijke uitspraak. Maar de OZHZ bepaalt zelf wel of en zo ja wanneer er iets gebeurt. De OZHZ beschikt over zwakke knieën, incompetente juristen en bestuurders. Fraai is dat. Maar erger is nog dat het vertrouwen van de samenleving hierdoor volledig verdampt. En het kan de bevolking niet schelen of het de OZHZ of de gemeente is die hier blundert. De burger wijst, en dit keer terecht, naar de overheid. Dus nog afgezien van de inhoudelijke, materiële en technische tekortkomingen hebben we met een OZHZ - als op afstand van de gemeente geplaatste milieudienst - te maken. Een OZHZ die ook nog eens in bestuurlijk, juridisch en procedureel opzicht ernstig tekortschiet. Op twee dossiers (Nedstaal en Rivierendriesprong) in onze directe omgeving heeft deze dienst zich nu gediskwalificeerd. Het vertrouwen is helemaal weg. Dit is buitengewoon slecht voor het aanzien van bestuurders en politiek.

 

De gemeenten, en dan met name het Dagelijks Bestuur in de vorm van de colleges van B&W, wenden hun blik af. Maar zij zijn ook eindverantwoordelijk voor het algemeen beleid van de OZHZ. Ze zitten in het bestuur van de OZHZ. Dat geldt voor het college van Papendrecht, maar ook voor dat van Dordrecht. De wethouders zijn afgevaardigd in het Algemeen Bestuur. Zij kunnen derhalve niet blijven wegkijken. De kans bestaat dat in een bepaalde situatie de wethouder van Papendrecht met de ene pet op de kant van de bewoners kiest (bijvoorbeeld bij overlast van de bouwstoffenhandel ‘De Rivierendriesprong’), en met de andere pet op (die van mede-algemeen bestuurder van de OZHZ) achter het beleid van de OZHZ staat (die besloten heeft zich niets van de bewoners aan te trekken)! Hoe kan een gemeenteraad hier nu nog effectief controleren?! Dat kan niet.

 

Collectief zijn de colleges van B&W vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur van de OZHZ én dus ook op hoofdlijnen verantwoordelijk. Maar de "corebusiness" van deze provinciale milieudienst is zeer ver van iedere vorm van democratische controle via de gemeenteraden verwijderd. Een effectieve controle op uitvoering van geldende milieuwetgeving alsmede handhaving zijn onderschikt geraakt aan het bestuurlijk-technocratische proces. Recht praten wat krom is, is aan de orde van de dag. Kortom, de bureaucratie en het streven naar het in standhouden van de OZHZ zijn belangrijker geworden dan de dienstverlening aan de burgers. Die laatste categorie is de dupe.

 

Er zijn enkele lokale partijen, zoals WEK Dordrecht en de Lijst Lammers in Papendrecht, die de bewoners een stem (willen) geven in de gemeentepolitiek. We moeten zo snel mogelijk afstand nemen van dit soort milieu- en omgevingsdiensten, die te ver van de gemeente staan. Ze zijn te log, ze werken niet goed, ze handhaven niet, ze zijn te duur en ze zijn niet efficiënt. Ze zijn bovendien niet dienstverlenend aan de burger en de gemeente(n) van hun werkingsgebied. Het zijn naar binnen gekeerde, organisatiegerichte, technocratisch-bestuurlijke organisaties, die primair hun eigen belang nastreven. Precies hoe het niet moet dus. Oude politiek.

 

De milieudiensten dienen te worden georganiseerd op een veel kleinere gemeentelijke dan wel intergemeentelijke schaal, zodat aansturing vanuit de gemeenten weer mogelijk wordt. Controle daarop door de gemeenteraad wordt dan ook weer mogelijk. Deze vitale diensten, die voor de burgerij van essentieel belang zijn, dienen teruggehaald te worden naar de gemeente(n). We zien dat milieubescherming en volksgezondheid op provinciale schaal volstrekt niet werken. Dat moet anders. Het is de verantwoordelijkheid van de lokale politiek om de belangen van de burgers en bedrijven in de gemeente te dienen, in plaats van de burgers en bedrijven in de gemeente te demotiveren en in de kou te laten staan. Het gaat hier intussen om zeer ernstige vormen van milieuoverlast en het doelbewust schade toebrengen aan de volksgezondheid van vele duizenden burgers in Alblasserdam, Papendrecht, Dordrecht en de wijde omgeving. Want alle kennis is voorhanden en men kan niet volhouden dat men er niet van afwist.

 

De fracties WEK Dordrecht en Lijst Lammers zullen hier permanent aandacht voor blijven vragen.