OP dient Motie salariëring topfunctionarissen verbonden partijen in

  

Motie salariëring topfunctionarissen verbonden partijen

De gemeenteraad van de gemeente Papendrecht, in openbare vergadering bijeen op 12 mei 2016, ter bespreking en besluitvormende behandeling van (agendapunt 11) de Ontwerpbegroting 2017 van de gemeenschappelijke regeling "Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken" (afgekort: Gevudo), houdende het voorstel tot het instemmen met de Ontwerpbegroting 2017 van Gevudo, tot het niet uiten van wensen en bedenkingen ten aanzien van de Ontwerpbegroting 2017 en tot het kennisnemen van de Jaarstukken 2015,

 

 

Constaterende dat:

 • de gemeenschappelijke regeling "Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken" 529 aandelen van de N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland (afgekort: HVC) te Alkmaar bezit;
 • de gemeenschappelijke regeling "Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken" bestaat uit de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Leerdam, Molenwaard, Papendrecht, Sliedrecht, Zederik en Zwijndrecht;
 • het Algemeen bestuur bestaat uit leden en hun plaatsvervangers die door en uit de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemers worden aangewezen;
 • de gemeente Papendrecht een vertegenwoordiging in het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling "Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken" heeft in de persoon van (wethouder) de heer C. Koppenol;
 • de gemeenschappelijke regeling "Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken" een vertegenwoordiger afvaardigt naar de vergaderingen van aandeelhouders in HVC;
 • de gemeenschappelijke regeling "Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken" de aandeelhoudersbelangen van de deelnemende gemeenten in de richting van HVC behartigt en coördineert;
 • dat uit het jaarverslag van 2014 van de N.V. HVC (pagina 95) blijkt dat de beloning van de (enig) statutair directeur een totaal aan loonkosten beloopt van € 265.000, dat als volgt is opgebouwd:

 

  

 

2014

2013

Salaris

195.000 €

193.000 €

WG bijdrage pensioen

49.000 €

63.000 €

Bezoldiging totaal

244.000 €

256.000 €

WG bijdrage sociale lasten

14.000 €

14.000 €

Heffing Wet LB

7.000 €

7.000 €

Totaal loonkosten

265.000 €

277.000 €

Prijs auto v.d. zaak

67.000 €

67.000 €

 

 

 • de nieuwe wet WNT (Wet Normering Topinkomens) sinds 1 januari 2013 van kracht is;
 • de wet WNT van toepassing is op (top) bestuurders van publieke instellingen en semipublieke organisaties;
 • op grond van deze wet het inkomen van topfunctionarissen in de (semi) publieke sector maximaal 100% van het ministersalaris mag zijn;
 • dit voor het jaar 2015 neerkomt op een norm van € 178.000 en dit voor het jaar 2016 op een norm van € 179.000 neerkomt, waarin de vakantie-uitkering, de eindejaarsuitkering, de pensioenbijdrage en de onkosten zijn verdisconteerd.

 

Overwegende dat:

 • De N.V. HVC kan worden beschouwd als semioverheidsbedrijf dat huisvuil en slib verwerkt waarvan 46 gemeenten en 6 waterschappen aandeelhouder zijn;
 • De directie nauwelijks risico loopt;
 • De huidige statutair directeur sinds maart 2005 in functie is en er een reeks van verlieslatende jaren is geweest;
 • Aandeelhouders garant staan voor rente en aflossingen van aangegane leningen;
 • Het wenselijk is dat topfunctionarissen van met de aandeelhoudende gemeenten en waterschappen verbonden partijen zich aan de wet WNT (dienen te) houden;
 • De Raad van Commissarissen van HVC heeft vastgesteld dat de WNT formeel niet op HVC van toepassing is en dat de met de directie gemaakte beloningsafspraken gebaseerd zijn op het door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgestelde beloningsbeleid;
 • echter het uiteindelijke besluit niet bij de Raad van Commissarissen van HVC ligt maar bij de aandeelhouders van HVC.

 

Verzoekt het College om:

 • de belangen van de gemeente Papendrecht in het krachtenveld van de gemeenschappelijke regeling "Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken" met zorg te behartigen om op zodanige wijze ook de belangen van de gemeente Papendrecht in het krachtenveld van de N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland met zorg te behartigen;
 • namens de gemeente Papendrecht via de gemeenschappelijke regeling "Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken" een krachtig onafhankelijk signaal in de richting van de N.V. HVC af te geven;
 • initiatieven te ontplooien teneinde binnen het (algemeen en het dagelijks) bestuur van de gemeenschappelijke regeling "Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken" tot afstemming te komen terzake van een gedragen gezamenlijke inbreng bij de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering van HVC;
 • op de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering van HVC met klem bij de Raad van Commissarissen aan te dringen het salaris van de directie van de NV HVC aan te passen conform de wet WNT, zowel voor de statutaire als de titulaire directieleden;
 • de gemeenteraad binnen afzienbare termijn nadat de aandeelhoudersvergadering van de N.V. HVC zal zijn gehouden schriftelijk terug te rapporteren ten aanzien van het behaalde resultaat;

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

­­­

Ruud Lammers

Brief aan Jasper Mos, voorzitter van GEVUDO
OP -brief aan de vz van Gevudo.pdf
Adobe Acrobat document 239.4 KB
Motie van Onafhankelijk Papendrecht
20160209 OP Motie salaris directeur HVC.
Adobe Acrobat document 290.4 KB
HVC 'geen commercieel bedrijf'
130215_hvcisgeencommercieelbedr.pdf
Adobe Acrobat document 502.4 KB