Begroting 2021

De belangrijkste onderwerpen die tijdens de begrotingsraad aan de orde zijn gekomen op een rijtje.

De begroting 2021 is een duidelijk document, waarvoor onze complimenten aan de ambtelijke organisatie. In 2015 heeft de VN 17 ambitieuze doelen voor duurzame ontwikkeling vastgesteld. Deze Global Goals for Sustainable Development vormen voor de periode tot 2030 een belangrijke gezamenlijke agenda.

 

Dat de doelstellingen van de Global Goals zijn opgenomen bij de eerste Hoofdtaakvelden van de begroting vinden wij een goede zaak, omdat op die manier wordt aangegeven wat de gemeente doet in relatie tot de doelstellingen van de Global Goals.

 

Het weerstandsvermogen beloopt 55 miljoen euro gecorrigeerd voor de risico’s 36 miljoen euro. Dat ziet er op zich goed uit. Maar de structurele (vrije) exploitatieruimte die aangeeft of de gemeente in staat is structurele tegenvallers op te vangen dan wel of er nog ruimte is voor nieuw beleid komt in 2021 op 0,80% (voldoende) maar komt voor de jaren 2022-2024 in de gevarenzone. Dat geeft aan dat er tegelijkertijd zorg bestaat voor de houdbaarheid van de financiën.

 

De Corona crisis heeft daarnaast nog extra effecten, niet in de laatste plaats bij de gemeente alsook, zoals iedereen dagelijks merkt, op de samenleving als geheel. Ten aanzien van de sportvelden kijkt onze fractie uit naar het aangekondigde onafhankelijke onderzoek alsmede de invulling van de besteding van de 1,2 miljoen euro.

 

Bij de lokale heffingen zien we dat Papendrecht een middenmoter is in vergelijking met andere Zuid-Hollandse gemeenten. Onze fractie zal geen verhoging van de lokale lasten bepleiten. De afvalstoffenheffing is keurig kostendekkend, hetzelfde geldt voor de rioolheffing. Wij nemen er kennis van dat de kostendekkendheid bij de omgevingsvergunning, de lijkbezorgingsrechten en de overige leges niet volledig is.

 

Bij de verbonden partijen zien we dat het beeld zorgelijk is ten aanzien van de regelingen met de Drechtsteden, de Jeugdzorg en de sociale werkvoorziening Drechtwerk. Als gevolg van Corona zien we bij de Recreatie en Cultuur holding dat maatwerk nodig zal zijn. Onze fractie heeft eerder al informerende vragen gesteld en volgt met belangstelling de stappen die worden gezet bij het Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede. Bij het inkoop- en aanbestedingsbeleid zien we dat er extra aandacht wordt gegeven aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam investeren. Dat juichen wij uiteraard toe. De gemeentelijke organisatie streeft ernaar om in 2030 CO2-neutraal te zijn; dat is een loffelijk streven.

 

De meerjarenbegroting loopt structureel uit de pas en kent een structureel begrotingsresultaat in 2024 van 4,7 miljoen euro in de min. De begroting voor 2021 is weliswaar nog sluitend, maar het is duidelijk dat er voor de opvolgende jaren gekeken zal moeten worden naar een pakket maatregelen om de meerjarenbegroting ook sluitend te krijgen. Wat ook een optie kan zijn is het verhogen van de baten en wij zijn benieuwd welke mogelijkheden het College daartoe ziet.

 

Bij het Investeringsprogramma merken wij op dat het uitstellen van vervangingsinvesteringen op een later moment tot hogere vervangingsinvesteringen leidt. Daar moet prudent mee worden omgegaan.

 

Bij de grote projecten, zoals de bouw van de VO scholen, is het goed te lezen dat de raad intensief wordt betrokken om vooraf kaders te kunnen stellen.

 

Tot besluit van de eerste termijn zullen wij drie moties indienen.

1. een motie om de hoogspanningsverbindingen ondergronds te brengen;

2. een motie om de Jeugdzorg terug te halen naar de gemeente;

3. en een motie voor de oprichting van een Steunfonds Corona.

Begroting 2021
20200929 Programmabegroting 2021-2024.pd
Adobe Acrobat document 1.2 MB
Motie steunfonds Corona
2020-11-12 motie OP Corona.pdf
Adobe Acrobat document 257.6 KB

Motie Jeugdzorg
2020-11-12 motie OP toekomst Jeugdzorg.p
Adobe Acrobat document 263.8 KB
Motie hoogspanningsverbindingen
2020-11-12 motie OP hoogspanningsverbind
Adobe Acrobat document 255.9 KB

Onze fractie stelt zich reeds jaren actief op als het gaat om het terugdringen van zeer zorgwekkende stoffen (zoals PFAS) uit ons leefmilieu. Gedurende de afgelopen vier jaar heeft onze fractie ettelijke malen moties rondom de kwalitatieve verbetering van het drinkwater in Papendrecht ingediend, maar steeds zonder dat zich daarvoor een meerderheid in de raad aftekende. Recent is er een nieuw advies van de EFSA afgekondigd en bijgevolg wordt verwacht dat de normstelling zal worden verscherpt. Het wachten is nu nog even op de vertaling hiervan door het RIVM naar de nieuwe norm. Het advies van de EFSA behelst in het kort een maximale opname van de vier PFAS componenten (PFOS, PFOAO, PFNA en PFHxS) tezamen van 4.4 ng/kg lichaamsgewicht per week. Uit laboratorium onderzoek kwam al naar voren dat het drinkwater van Papendrecht ernstig was vervuild met deze voor mens en dier giftige stoffen. Indien het drinkwater in Papendrecht 21 ng/L voor deze vier PFAS samen bevat en we gaan uit van een dagelijkse consumptie van 2 liter, dus 14 liter per week, dan komen we uit op een inname van (14 dg x 21 ng=) 294 ng/week. Een persoon van 60 kg mag maximaal (60 kg x 4.4 ng=) 264 ng per week opnemen. Die komt dan in Papendrecht net boven de aanbeveling uit. Daarbij komt nog dat de gehalten van de vier PFAS in groente, vlees, eieren etc. tot 50 maal hoger zijn dan in drinkwater. De wekelijkse inname per voedingsmiddel is vermoedelijk wat lager dan van water, maar een groter deel van de PFAS belasting komt uit andere voedingsmiddelen. Dat geeft aan dat de meeste inwoners in Papendrecht ruim boven de aanbevolen maximale hoeveelheid PFAS uit zullen komen. Het is dus van grote importantie hierop scherp te acteren en het verheugt ons zeer dat wij nu niet meer alleen staan en dat zich voor de Motie PFAS uit productie nu een meerderheid in de raad lijkt af te tekenen.

Onze pioniersarbeid is niet voor niets geweest.

Motie PFAS uit productie
Motie PFAS uit productie def.pdf
Adobe Acrobat document 203.6 KB

De vergaderingen van de gemeenteraad en de door de gemeenteraad ingestelde commissies zijn grondwettelijk uitgezonderd van de Corona maatregelen van de overheid. Onze fractie hecht er groot belang aan dat de plaatselijke democratie goed functioneert. Het is belangrijk dat het recht van insprekers zal zijn geborgd. Dit impliceert dat het leidende beginsel blijft dat commissie- en raadsvergaderingen in het openbaar en dus fysiek plaatsvinden. In verband met de actuele Corona crisis echter kan het nodig zijn om vergaderingen digitaal te laten plaatsvinden. Reeds enkele maanden vergadert de raad ook digitaal bij de raadsvergaderingen, daar is al wat ervaring mee opgedaan. Bij de commissievergaderingen was dat tot op heden niet gebruikelijk. Het is belangrijk dat het recht van insprekers (we doelen op de inwoners) wordt geborgd. Het document Routekaart vergaderwijze in het kader van Corona voorziet de voorzitters van de commissies en de raad in richtinggevende zin van advies bij de afweging de plaats van een vergadering fysiek dan wel digitaal te bepalen. Het voorstel Routekaart vergaderwijze in het kader van Corona houdt rekening met de door ons ingebrachte belangrijke randvoorwaarden en kan om die reden onze instemming verkrijgen.

Routekaart vergaderwijze in het kader van Corona
20201026 Routekaart-bestuurders-v2.pdf
Adobe Acrobat document 91.4 KB

Het amendement en de motie die we hebben gesteund.

Amendement Warmtenet
20201112 Amendement CDA en CU - Stimuler
Adobe Acrobat document 107.2 KB
Motie RozeZorg
20201112 Motie D66-GL Begroting RozeZorg
Adobe Acrobat document 108.8 KB