Begroting 2024

Eerste termijn Onafhankelijk Papendrecht

Begroting 2024 Gemeenteraad van Papendrecht 9 november 2023

 

Dames en heren,

 

Gevraagd wordt de Programmabegroting 2024 vast te stellen en de meerjarenbegroting 2025-2028 voor kennisgeving aan te nemen.

 

Het kan verkeren in de politiek. Pieter Omtzigt destijds rijp voor een ‘functie elders’ en thans de leider van Nieuw Sociaal Contract (NSC) gaat aan kop in de peilingen voor de TK verkiezingen. Wie had dat een jaar geleden nog kunnen denken, laat staan voorspellen? Hoe zullen de TK verkiezingen uitpakken? En welke partijen zullen samen een nieuwe regering gaan vormen? Het wordt enorm spannend.

 

Ten aanzien van de vraag hoe de gemeentelijke financiën zich zullen gaan ontwikkelen tasten we nu nog in het duister. Natuurlijk, er zijn meerjarenramingen beschikbaar. Maar hoe realistisch zijn de verwachtingen met betrekking tot het zogenaamde ‘ravijnjaar 2026’?

 

·        De nieuwe regering is er nog niet: dat is de eerste onbekende factor.

·        Raden in Verzet en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden slaan de handen ineen. Doel van deze gezamenlijke actie is om het Gemeentefonds op orde te brengen: dat is de tweede factor die een thans nog onbekende uitkomst heeft. En er zullen nog andere factoren van invloed zijn.

 

Dan naar de begroting van de gemeente Papendrecht.

In de grote lijnen stellen we vast dat de gemeente in structurele zin voor de komende jaren niet over genoeg investeringsgelden beschikt. Investeringen zullen gaan via leenconstructies.

De investeringsvraag die eraan komt loopt de komende jaren flink op. Denk maar aan het IHP en de nieuwbouw van de VO scholen. Terwijl de structurele baten onder druk komen te staan.

Als we de OZB en de gemeentelijke lasten tenminste niet verder willen verhogen. Dat brengt ons bij de vraag of de gemeente haar belang in Fokker op het Slobbengors aan nadere studie moet onderwerpen. Dit nog even los van de vraag of het tot de mogelijkheden behoort. Het gaat om investeringen (grondaankoop), maar ook om ter beschikking gestelde leningen (€ 30.607.800 op basis van brief 7 nov.). Misschien wordt het op enig moment opportuun om hier weer eens naar te kijken?

 

We hebben de besluitenlijst van de Auditcommissie gelezen en de scheidend accountant adviseerde te letten op een realistische begroting. Dat streven onderschrijven wij vanzelfsprekend. Onze fractie heeft net als andere fracties ook een aantal technische vragen gesteld. Maar de beantwoording van de technische vragen vonden wij een beetje onoverzichtelijk en niet altijd concreet. Misschien kan het volgend jaar allemaal wat overzichtelijker en concreter worden gepresenteerd? We zullen onze punten delen met de Auditcommissie.

 

Dan hebben wij hierna nog enkele vragen aan het College in deze eerste termijn en we houden het beperkt vanwege het tijdsbeslag.

 

Het grootste maatschappelijke milieuprobleem is dat van de PFAS vervuiling in onze regio. Hierover is de laatste maanden weer veel te doen geweest met name naar aanleiding van de onthullingen van de Zembla documentaires. Deze forever chemicals bouwen langzaam op in het lichaam en zijn bewezen schadelijk voor de gezondheid.

 

1.      Vindt u het acceptabel dat de forever chemicals (thans 0,7 ng per liter van de PFAS gewogen som uitgedrukt in PFOA equivalenten) nog steeds in het drinkwater zitten?

 

Toelichting: het RIVM adviseert een drinkwaterrichtwaarde van 4,4 nanogram per liter voor de PFAS gewogen som, uitgedrukt in PFOA-equivalenten. Het water is volgens het Rijksinstituut veilig om te drinken als de concentratie van de stof in het drinkwater lager is dan deze drinkwaterrichtwaarde. In Papendrecht meet Oasen een PFAS gewogen som, uitgedrukt in PFOA-equivalenten, van 0,7 nanogram per liter. Een drinkwaterrichtwaarde is (nog) geen norm.

 

2.      De tweede vraag gaat over nieuwe technieken om de rattenpopulatie te verminderen en beheersbaar te houden. Wij hebben daar vooronderzoek naar gedaan en willen onze kennis graag met u delen. Bent u bereid zich in deze materie en nieuwe technieken te verdiepen?

 

3.      De derde vraag gaat over het ter beschikking stellen van een parkeerkaart voor zorgmedewerkers. Een parkeerkaart vermindert bij zorgmedewerkers de druk op het naar de auto lopen om de parkeerschijf te verzetten tijdens het helpen van meerdere mensen op één locatie. Men geeft aan dat de ideale parkeertijd 2 uur is. Is het College bereid hier nog eens naar te kijken en zo’n parkeerkaart mogelijk te maken?

 

4.      En de vierde en laatste vraag gaat over buslijn 4/14 Wilgendonk.

 

Het Reizigersoverleg (RODAG) blijkt eerder al vraagtekens bij het besluit van Qbuzz en de provincie te hebben geplaatst. Reden om de haltes van de buslijn in Papendrecht te laten vervallen was om een extra halte in Dordrecht te kunnen realiseren bij een nieuwe wijk. Het RODAG vindt dat een vreemde benadering.

Is er al positief nieuws uit het overleg met de provincie gekomen en heeft het College ook overleg met het RODAG opgenomen?

 

Tot een afronding komend nog even een korte toelichting op de moties die wij indienen.

De motie flexwoningen roept het College op om:

˗        75% (in totaal zestig) van de tachtig flexwoningen toe te wijzen aan jongeren en starters volgens de reguliere werkwijze via de woningbouwcorporatie en woningnet;

˗        25% (in totaal twintig) van de tachtig flexwoningen toe te wijzen aan Statushouders en Oekraïense vluchtelingen.

 

De motie eerlijke en betaalbare afvalstoffenheffing verzoekt het College om nadere informatie met betrekking tot de totale kosten per huishouden, de opbouw van de vaste en variabele kosten en de gemeentelijke kosten tegen het licht te houden, alsmede het verzoek om nadere bespreking en duiding aan de raad.

 

Ten aanzien van de op het laatste moment aangeleverde amendementen hebben wij nog niet als fractie kunnen overleggen, dus dat doen we graag tijdens de schorsing van het debat.

 

Tot zover onze eerste termijn.